อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด


การศึกษา

  • - ปริญญาโท อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    e-mail address : pakaporn.chu@dpu.ac.th
  • หมายเลขติดต่อภายใน : 400