ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด


การศึกษา

 • - ปริญญาเอก PhD in Library and Information Science
      Indiana University, USA
 • - ปริญญาโท อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  e-mail address : aree.che@dpu.ac.th
 • หมายเลขติดต่อภายใน : 400