งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กรกช อัญชลีนุกูล

    an image  การศึกษาความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาไทยด้านพาณิชยการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
        [370.113 ก152ก] Full Text

 

จันทร์พา ทัดภูธร, ดร. (Janpha Thadphoothon)

    an image  การศึกษาความพร้อมและการเตรียมตัวทางด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558
        
[370.0959 จ271ก] Full Text

    an image  Report on a classroom project to investigate problems and characteristics of English language as used by Thai taxi drivers (classroom research)
        
[428.24024388 J34r] Full Text

 

ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข, ดร. (Nuttakritta Chotipaktanasook)

    an image  Enhancing learner's willngness to communicate in English with social media
       
การเสริมสร้างความเต็มใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้สังคมออนไลน์  
        [428.34 N281e] Full Text

 

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, ดร.

    an image  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        
[323.6 ธ468ค] Full Text

 

ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

    an image  พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
        
[025.524 ภ114พ] Full Text

 

ยุพดี หวลอารมณ์

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอบวัดระดับภาษาจีนของนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[495.910711 ย384ก]
บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

รอบทิศ ไวยสุศรี, ดร.

    an image  การใช้เทคนิคบริหารสมองเพื่อเพิ่่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        
[371.26 ร186ก] Full Text

 

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์

    an image  ผลการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบหมวกความคิดหกใบในวิชาการคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
        
[378.179 ว734ผ] Full Text

 

สมพร โกมารทัต, ผศ.ดร.

    an image  การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
        
[378.17 ส265ก] Full Text

 

สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยาม ผศ.ดร. (Soisithorn Isarankura, Dr.)

    an image  Variability of Pause Patterns in English Read Speech of Native Speakers and Thai Learners of English

        ความแตกต่างของรูปแบบการหยุดเว้นระยะในการอ่านภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษาและผู้เรียนไทย
        [428.4 S683v] Full Text

    an image  Effects of Stress Patterns and Tones in Thai on Stress Placement in English Polysyllabic Loanwords among Thai Students in an English Major Program

        อิทธิพลของรูปแบบการลงเสียงหนักและวรรณยุกต์ในภาษาไทยต่อการกำหนดพยางค์เสียงหนักในคำยืมภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยภาควิชาภาษาอังกฤษ
        [428.4 S683e] บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์, ผศ.

    an image  เกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
        
[631.584 ส773ก]
บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์, ดร.

    an image  การอนุมานสาเหตุความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
        
[378.17 ส777ก] Full Text

 

สุริยันต์ สุวรรณราช, ผศ.

    an image  การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย  Full Text

 

อดุลย์ วิริยเวชกุล, ศ.นพ. และ คณะ 

    an image  แบบฉบับการเรียนรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text

 

อรอุมา พัชรวรภาส

    an image  ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

 

Win Naing Soe

    an image  A Case Study of the Spoken and Written Genre Needs of International Students Enrolled in the Master of Education in TESOL Program at the University of Sydney : A Retrospective Account  Full Text