ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีที่ 8

Library And Information Center Newsletter Vol.8

 

  an image  ฉบับที่ 1  มิถุนายน 2554 - กรกฎาคม 2554. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 2  สิงหาคม 2554 - กันยายน 2554. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2554 - พฤศจิกายน 2554. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 4  ธันวาคม 2554 - มกราคม 2555. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 5  กุมภาพันธ์ 2555 - มีนาคม 2555. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 6  เมษายน 2555 - พฤษภาคม 2555. ดาวน์โหลด