ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีที่ 6

Library And Information Center Newsletter Vol.6

 

  an image  ฉบับที่ 1  มิถุนายน 2552 - สิงหาคม 2552. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 2  กันยายน 2552 - พฤศจิกายน 2552. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 3  ธันวาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 4  มีนาคม 2553 - พฤษภาคม 2553. ดาวน์โหลด