ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีที่ 5

Library And Information Center Newsletter Vol.5

 

  an image  ฉบับที่ 1  มิถุนายน 2551 - สิงหาคม 2551. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 2  กันยายน 2551 - พฤศจิกายน 2551. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 3  ธันวาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 4  มีนาคม 2552 - พฤษภาคม 2552. ดาวน์โหลด