หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ชาญชัย รัตนปราการ
        [วพ658.8342 ช485ผ] Full Text
        ผลของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง

    an image  นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
        [วพ658.1554 น618ผ] Full Text
        ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อการบริหารกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    an image  ประศาสน์ นิยม
        [วพ658.4038 ป386ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ขององค์การธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย  

    an image  ภิราช รัตนันต์
        [วพ658.3 ภ551ก] Full Text
        การสร้างและตรวจสอบยืนยันตัวชี้วัดในพันธกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลักในประเทศไทย

    an image  วสิษฐ์ พรหมบุตร
        [วพ658.406 ว362ค] Full Text
        คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้และผลต่อคุณภาพการบริการ : การศึกษาเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย 

    an image  ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์
        [วพ658.4063 ศ546ก] Full Text
        การจัดการนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน 

    an image  สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล
        [วพ658.31422 ส852ค] Full Text
        ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ