หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2554-2555, 2558-2559

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2554

    an image  ณัฐดนัย สุภัทรากุล
        [วพ345.072 ณ329ม] Full Text
        มาตรการต่อรองคำรับสารภาพกับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาแก่ประชาชน
 

พ.ศ.2555

    an image  พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
        [วพ345.08 พ639ก] Full Text
        กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

    an image  ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
        [วพ346.031 พ992ก] Full Text
        การชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ความผิดเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

 

พ.ศ.2558

    an image  วชิราภรณ์ พวงจินดา
        [วพ342.0853 ว153น] Full Text
        แนวทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

พ.ศ.2559

    an image  วิภาพร เนติจิรโชติ
        [วพ342.084 ว649ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการทำแท้ง