แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2555

หนังสือใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจากหน้า OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

382.1 พ975ก [2555]
ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล. (2555). การค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี นโยบาย และการวิจัยเชิงประจักษ์. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : โลกาภิวัตน์และการค้าระหว่างประเทศ -- ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวคลาสสิก -- ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเฮคเชอร์-โอลิน -- การขยายทฤษฎีดั้งเดิมและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ -- มาตรการภาษีศุลกากร -- มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร -- เหตุผลในการปกป้องการผลิตภายในประเทศ -- นโยบายการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ -- ระบบการค้าของโลก -- นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย

   

519.5 น191ก [2555]
นภดล ร่มโพธิ์. (2555). การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : การตัดสินใจโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ -- การใช้โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจ -- การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) ในการใช้โปรแกรมเชิงเส้น -- การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในกรณีที่คำตอบเป็นจำนวนเต็ม -- การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในกรณีที่มีหลายวัตถุประสงค์ -- แบบจำลองแถวการรอคอย -- การจัดการโครงการ -- การวิเคราะห์การตัดสินใจ -- ทฤษฎีเกม -- โปรแกรมเชิงพลวัต -- งานวิจัยเรื่องการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในประเทศไทย

 

004.16 ส547ค [2555]
สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. (2555). คู่มือใช้งาน iPhone 4S iOS5 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : \ไอดีซี พรีเมียร์.

สารบัญ : ทักทาย iPhone 4s --หาซื้อ iPhone 4s มาใช้ -- พื้นฐานการใช้งาน iPhone 4s -- ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) -- ใช้งาน SMS และ MMS -- ใช้งานกล้องถ่ายรูปและบันทึก VDO -- ท่องเน็ตด้วย Safari -- ใช้งาน E-mail ด้วย iPhone -- ดูหนังฟังเพลง (music , video and youtube) -- จัดการชีวิตและนัดหมายด้วย Calendar และ Reminders –App พื้นฐานของ iPhone 4s -- ใช้งาน Siri -- ใช้งาน iOS 5 และ iCloud -- รู้จักกับ App, App Store และ iTunes Store – การใช้โปรแกรม iTunes 10 -- การ Sync ข้อมูล, การ Back up และอัพเดต Firmware -- App และ Game ที่น่าใช้ใน iPhone 4s -- ใช้งาน Social Network กับ iPhone --การตั้งค่าสำหรับ iPhone 4s

 

004.16 ว357ค [2555]

วศิน เพิ่มทรัพย์. (2555). คู่มือ The new iPad ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.

สารบัญ : ใช้งาน iPad และแอพพลิเคชั่นหลัก : เริ่มต้นกับ The new iPad -- พื้นฐานการใช้งาน iPad -- ท่องเว็บด้วย Safari -- รับส่งอีเมล์ --สมุดรายชื่อ -- สมุดรายชื่อ Contacts -- ถ่ายภาพ Face Time และ Photo Booth -- จัดการภาพด้วย Photos -- ฟังเพลง (Music) -- ดูภาพยนตร์บน iPad -- ดูคลิปวิดีโอใน YouTube -- ใช้งาน GPS และ Maps -- จัดรายการนัดหมายด้วย Calendar -- จดบันทึกด้วย Notes -- แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ใน iPad -- ดาวน์โหลด เพลง, วิดีโอด้วย iTunes บน iPad – ดาวน์โหลดแอพจาก App Store -- ใช้บริการ iCloud -- ตั้งค่าการทำงานของ iPad -- ใช้งานโปรแกรม iTunes 10.6 : ใช้งาน iTunes บนคอมพิวเตอร์ -- โอนข้อมูลลงใน iPad -- เทคนิคใช้งาน iPad : แบ็คอัพ รีสโตร์ อัพเดทเฟิร์มแวร์ -- ติดตั้งแอพด้วย Cydia และ Installous -- แนะนำ แอพพลิเคชั่นเสริม : อ่านอีบุ๊ค -- จัดการเอกสาร iWork & Office -- สนุกกับ Social Networking -- ปรับแต่งภาพถ่ายตัดต่อวิดีโอ -- โทรศัพท์ฟรีผ่านเน็ต -- มุมคอเกม -- รวมแอพน่าใช้

 

658.306 อ631ท [2555]

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2555). เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 2. กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

สารบัญ : ลักษณะทั่วไปของ Job description (JD) -- ลักษณะทั่วไปของ Job responsibilities matrix (JR matrix) -- ตัวอย่าง JR matrix และการเขียน JD : ฝ่ายขาย -- ฝ่ายบริการลูกค้า -- ฝ่ายการตลาด -- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา -- ฝ่ายคลังสินค้า -- ฝ่ายโลจิสติกส์ -- ฝ่ายผลิต -- ฝ่ายวางแผนการผลิต -- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง -- ฝ่ายควบคุมคุณภาพ -- ฝ่ายก่อสร้าง -- กลุ่มการพยาบาล -- กลุ่มงานเภสัชกรรม

 

320.6 ส616น [2555]

สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน์ อนันทนาธร. (2555). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : เวิลด์เทรด ประเทศไทย.

สารบัญ : แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ -- พัฒนาการและแนวการศึกษานโยบายสาธารณะ -- สภาพแวดล้อมกับนโยบายสาธารณะ -- ตัวแบบของนโยบายสาธารณะ—สถาบันหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ -- กระบวนการนโยบายสาธารณะ -- กำหนดนโยบายสาธารณะ -- การนำนโยบายไปปฏิบัติ --การประเมินผลนโยบายสาธารณะ

 

330.9593 ส226ก [2555]

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานวิชาการ. (2555). การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สารบัญ : ความเป็นมา -- วิธีการศึกษาและการดำเนินงาน -- สาระสำคัญของเรื่องและข้อวิเคราะห์ : สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน -- สถานการณ์และสภาพปัญหาของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย -- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน -- ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : การเตรียมความพร้อมด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- การเตรียมความพร้อมด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน -- การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

659.15 ก767อ [2555]

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. (2555). Event marketing. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ.

สารบัญ : พ.ศ. 2500-2530 ยุคก่อนเกิด อีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง Pre event marketing age -- พ.ศ. 2530 จุดกำเนิด "อีเวนท์" รูปแบบเครื่องมือการสื่อสาร -- พ.ศ. 2530-2538 ยุค Presentation company อีเวนท์เปิดตัว-อีเวนท์เพื่อการขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- พ.ศ. 2539-2543 อีเวนท์ยุคฟองสบู่แตก -- พ.ศ. 2542 กำเนิดยุค อีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง -- Contact point จุดเปลี่ยนของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด Contact point big change for communication strategy -- คำจำกัดความของ อีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง Definition of event marketing -- ประโยชน์ของ อีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง -- ประเภทของ อีเวนท์ -- ขั้นตอนการสร้างอีเวนท์ -- Strategic event planning -- Memorable event การสร้างอีเวนท์ให้โดดเด่น มีค่า และน่าจดจำ -- What, When, and how to create your event -- เป็น Sponsor event อย่างไรให้ Impact -- Event case study -- Thailand pavilion in the World Exposition Shanghai China 2010 ศาลาไทย งาน เดอะ เวิลด์ เอ็กซ์โปซิซั่น 2553 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน -- สารพันปัญหา อีเวนท์

 

658.1 ส234อ [2555]

สมคิด บางโม. (2555). องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ -- ทฤษฎีองค์การ -- การเปลี่ยนแปลงองค์การ -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ -- การวางแผน -- การจัดองค์การ -- การจัดการงานบุคคล -- การอำนวยการ -- การควบคุมงาน -- ภาวะผู้นำกับการจัดการ -- การทำงานเป็นทีม -- การบริหารความขัดแย้ง -- แนวคิดการบริหารสมัยใหม่

 

657.044 ก361ก [2555]

กอบแก้ว รัตนอุบล. (2555). การบัญชีชั้นกลาง 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย -- แม่บทการบัญชี -- เงินสดและลูกหนี้ -- สินค้าคงเหลือ-วิธีบัญชีในราคาทุน -- สินค้าคงเหลือ-การคำนวณต้นทุนด้วยวิธีอื่น -- หนี้สินระยะสั้น -- หนี้สินระยะยาว -- เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน -- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ -- ค่าเสื่อมราคา -- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 

330.015195 พ976ว [2554]

ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์. (2554). วิธีการทางเศรษฐมิติและตัวแบบเศรษฐศาสตร์สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : บทสรุปทบทวนหลักเศรษฐมิติพื้นฐาน -- บททั่วไปว่าด้วยตัวแบบทางเศรษฐมิติของข้อมูลอนุกรมเวลา -- แนวคิดทั่วไปและโครงสร้างของตัวแปรข้อมูลอนุกรมเวลา -- กระบวนการแบบสุ่มกับข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่เป็นสเตชั่นนารี -- ตัวแบบอนุกรมเวลาตัวแปรเดียว -- ตัวแบบอนุกรมเวลาของข้อมูลอนุกรมเวลาแบบหลายตัวแปร -- ตัวแบบของข้อมูลอนุกรมเวลาหลายตัวแปร --บทประยุกต์ตัวอย่างตัวแบบพลวัตของตัวแปรอนุกรมเวลา -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแบบจำลองสมการถดถอยในตัวเองแบบมีความแปรปรวน ไม่คงที่มีเงื่อนไข

 

658.802 น152ก [2555]

นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2555). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สารบัญ : แนวคิดการสื่อสารการตลาด -- การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน -- ทฤษฎีการสื่อสาร -- พฤติกรรมผู้บริโภค -- การวางแผนการสื่อสารการตลาด -- การโฆษณา -- การประชาสัมพันธ์ -- การส่งเสริมการขาย -- การตลาดทางตรง -- การใช้พนักงานขาย -- การตลาดเชิงกิจกรรม -- การสื่อสารด้วยผลิตภัณฑ์ -- การเป็นผู้สนับสนุน - การตลาดออนไลน์ -- การตลาดเพื่อสังคม

 

910.921 บ563พ [2555]

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2555). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. นนทบุรี : เฟิร์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : การศึกษาวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว -- มนุษย์กับการท่องเที่ยว -- ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว -- แรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว -- พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยว -- พฤติกรรมการซื้อบริการของนักท่องเที่ยว -- พฤติกรรมและความต้องการของกุ่มตลาดนักท่องเที่ยว -- การทำนายอุปนิสัยจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว -- การวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยว -- พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ธุรกิจท่องเที่ยวกับการวางแผนการตลาดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว -- แนวโน้มของจำนวนและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต -- การติดต่อสื่อสารเพื่อจูงใจให้ปรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว -- การตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีคุณภาพ

 

959.3 ส665อ [2555]

สายันต์ ไพรชาญจิตร์. (2555). อารยะพะเยาที่แหล่งเตาเวียงบัว. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาพัฒนาโบราณคดีชุมชน ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาโบราณบ้านบัว -- เครื่องถ้วยพะเยาที่แหล่งเตาเวียงบัว -- ชุมชนบ้านบัวเหมือนดั่งแกงแคทลายพ่อทลายแม่มาอยู่รวมกัน -- เมืองโบราณเวียงบัวเก่าก่อนสมัยพญางำเมือง ทุกวันนี้มีเพียงตำนาน -- การทำมาหากิน -- ประเพณีพิธีกรรมวัฒนธรรมชุมชน -- พิธีเลี้ยงผีฮ้กหลวง -- ภูมิปัญญาพ่ออุ้ยปั๋นหมอเมืองหมอมนต์ของชุมชนบ้านบัว -- ภูมิปัญญาจักสาน -- คนเฒ่าจักสานสร้างตำนานละเป๊าะหีควาย -- โบราณคดีชุมชนของคนบ้านบัว -- เพราะทุกคนช่วยกันจึงมีพิพิธภัณฑ์ที่บ้านบัว -- ยุวโบราณคดีชุมชนผู้ร่วมสร้างสรรค์งานขุดค้นตอนกลางคืน -- พ่อจันทร์ เฉพาะธรรม ผู้อภิบาลพิพิธภัณฑ์เตาโบราณบ้านบัว -- พู่อ๊บแต๋ง ตำนาน เดินได้ของบ้านบัว -- ความประทับใจของคนเคยไปบ้านบัว

 

370.7 ล761ว [2555]

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2555). ารประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 "วิจัยทางการศึกษา พลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน". กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สารบัญ : แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ เป็นฐานหลักในการพัฒนาประเทศ -- การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ -- การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ -- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพและเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา -- การขับเคลื่อนการปฏิรูปคุณภาพครูไทยเพื่อพัฒนาการศึกษาและประเทศ -- การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคุณภาพของการอุดมศึกษา -- นวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพที่ส่งผลต่อการ พัฒนาการศึกษา สังคมชุมชน และประเทศ -- การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ด้อยคุณภาพ -- นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ สูงขึ้น -- นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

 

495.9124 ว287ค [2555]

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2555). คำจีนสยาม ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิเคชั่น.

สารบัญ : อันว่า "คำจีนสยาม" นั้นคือฉันใด -- ประวัติศาสตร์ในบางมิติของคำจีนสยาม -- บางเรื่องเกี่ยวกับชนชาติทางตอนใต้ของจีน -- จึงมาเป็นคำจีนสยาม -- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำจีนสยาม -- เกณฑ์ปัญหาในการศึกษาคำจีนสยาม -- วิเคราะห์คำจีนสยาม

 

320.9593 จ392ย [2555]

จิตกร บุษบา. (2555). พฤติยิ่งลักษณ์จะไปหรือประเทศไทยจะเปลี่ยน. กรุงเทพฯ : บานชื่น.

สารบัญ : ช้าง หมา และ "หน้าเหลี่ยม" -- 15 เรื่องแปลกๆ ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ -- แดงล้มเจ้า กับ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ -- คุณหญิงคนนั้น กับเกมการเมืองผิดกาลเทศะ -- สมอง...แบบ ประชา ปัญญา...แบบ ยิ่งลักษณ์ -- ยิ่งลักษณ์ไม่รู้จักพระเจ้าอยู่หัว -- ปราบเว็บหมิ่นไม่ได้ ก็ไปเลี้ยงควายซะเถอะ -- โชว์นม ล้มเจ้า อากง ฑูตอเมริกา และ ม.112 -- ขี้ช้า...สอพลอ กับนายกฯ นกแก้ว -- ยิ่งลักษณ์ จะไป หรือ ประเทศไทย จะเปลี่ยน -- เขาจะใช้ เจ้าล้อมเจ้า เพื่อแก้ ม.112 -- แก้ไข ม.112 เท่ากับ ล้มเจ้า ใช่หรือเปล่า? -- ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะ -- เธอรักพ่อของเธอ ฉันก็รัก...พ่อของแผ่นดิน -- น้ำท่วม กับผู้นำโง่ คนไทยจะตายเพราะเหตุไหน? -- ว.5 โฟร์ซีซั่นส์ ภารกิจลับ กับ ยางอาย -- ความจริงเรื่อง ว.5 อยู่ในกล้องวงจรปิด -- รัฐมนตรี หรือ ขี้ข้า -- ปูนิ่ม กับ หอยเน่า -- ถ้ายิ่งลักษณ์ รักดี มากกว่า รักพี่ -- ยิ่งลักษณ์ : ผู้หญิงที่ไร้ความหวั่นเกรง -- เดียร์ ลูก แดง -- สถาบันพระปกเกล้า ต้องไม่เป็นบันไดใต้เท้าทักษิณ! -- ผ่าตัดแต่ง...เหี้ย ให้เป็น...จระเข้ -- อย่าเป็น ฝีพายเฒ่า นั่งเฝ้า...เรือโจร -- เสธ.หนั่น กำลังทำอะไร? -- จะเรียก "ปรองดอง" ได้ยังไงเมื่อตั้งใจจะช่วยโจร -- ใจของครอบครัว "อัคฮาด" -- ใจของครอบครัว "อัคฮาด" ตอนที่ 2 -- ความโง่ ไม่สำคัญ เธอเข้าประจัญด้วย ความงาม -- ป๋า กับ ปู กู้อีจู้ -- รัฐบาลสากกะเบือ -- 17 เรื่องน่าทุเรศประเทศไทย -- เอาเป็นเอาตายกับ ไฮล์ ฮิตเล่อร์ เพื่อ? -- อย่าให้ท้าย...คนถ่อย!! -- ทำไม อากง ตายไว และ ไม่ได้ประกันตัว -- บิ๊กบังกำลังทำลายชาติ? -- นายกฯ จกเปรต -- ยิ่ง "เอาอยู่"...ยิ่ง "หนูไม่รู้" "ยิ่งลักษณ์" ก็จะยิ่งเละ! -- บ้านเมืองกำลังดี

 

959.3 อ893พ [2555]

เอนก นาวิกมูล. (2555). เพชรบุรี-รางกระทุ่ม-สาขลา-พระแท่น. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

สารบัญ : จิตรกรรมเมืองพริบพี -- สะพานหก -- สะพานหกจากจอกัลปพฤกษ์ -- จิตรกรรมวัดอ่างแก้ว -- ตลาดรางกระทุ่ม อ.บางเลน -- สาขลาโฉมหน้าใหม่ -- ขุนสมุทรจีน วัดที่ถูกน้ำทะเลล้อมกรอบ -- พิพิธภัณฑ์วัดสาขลา -- สาขลานิมิต -- เสาประทีปที่พระแท่นดงรัง -- กษัตริย์เสด็จฯ พระแท่น ร.5 ทรงวิจารณ์พระแท่น พ.ศ.2420 -- พุทธประวัติกับพระแท่นดงรัง -- นิราศพระแท่น กับ ร.5ทรงวิจารณ์พระแท่น พ.ศ.2431 -- พระแท่นเมื่อ พ.ศ.2436 กับ 2458 -- ลาพระแท่น ไปหาตลาดสำรอง

 

333.33 อ187ก [2555]

อนุชา กุลวิสุทธิ์. (2555). กลยุทธ์นอกตำรา การลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบเซียน : เทคนิคการทำเงินจากอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยมาก่อน. กรุงเทพฯ : โฮมบายเออไกด์.

สารบัญ : เคล็ดลับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -- อสังหาริมทรัพย์กับข้อมูลผิดพลาดที่ต้องระวัง -- ยุทธวิธีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -- การวางแผนภาษีในการซื้อของอสังหาริมทรัพย์ -- การวางแผนภาษีให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ -- รู้ไว้ใช่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

959.3 อ194ต [2555]

อนุพันธ์ นิตินัย. (2555). ตำนาน 77 จังหวัด. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006).

สารบัญ : ภาคเหนือ : ตำนานจังหวัดกำแพงเพชร -- ตำนานจังหวัดเชียงราย -- ตำนานจังหวัดเชียงใหม่ -- ตำนานจังหวัดตาก -- ตำนานจังหวัดนครสวรรค์ -- ตำนานจังหวัดน่าน -- ตำนานจังหวัดพะเยา -- ตำนานจังหวัดพิจิตร -- ตำนานจังหวัดพิษณุโลก -- ตำนานจังหวัดเพชรบูรณ์ -- ตำนานจังหวัดแพร่ -- ตำนานจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- ตำนานจังหวัดลำปาง -- ตำนานจังหวัดลำพูน -- ตำนานจังหวัดสุโขทัย -- ตำนานจังหวัดอุตรดิตถ์ -- ตำนานจังหวัดอุทัยธานี -- ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร -- ตำนานจังหวัดกาญจนบุรี -- ตำนานจังหวัดชัยนาท -- ตำนานจังหวัดนครนายก -- ตำนานจังหวัดนครปฐม -- ตำนานจังหวัดนนทบุรี -- ตำนานจังหวัดปทุมธานี -- ตำนานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -- ตำนานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -- ตำนานจังหวัดเพชรบุรี -- ตำนานจังหวัดราชบุรี -- ตำนานจังหวัดลพบุรี -- ตำนานจังหวัดสระบุรี -- ตำนานจังหวัดสิงห์บุรี -- ตำนานจังหวัดสุพรรณบุรี -- ตำนานจังหวัดสมุทรปราการ -- ตำนานจังหวัดสมุทรสงคราม -- ตำนานจังหวัดสมุทรสาคร -- ตำนานจังหวัดอ่างทอง -- ภาคตะวันออก : ตำนานจังหวัดจันทบุรี -- ตำนานจังหวัดฉะเชิงเทรา -- ตำนานจังหวัดชลบุรี -- ตำนานจังหวัดตราด -- ตำนานจังหวัดปราจีนบุรี -- ตำนานจังหวัดระยอง -- ตำนานจังหวัดสระแก้ว -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ตำนานจังหวัดกาฬสินธุ์ -- ตำนานจังหวัดขอนแก่น -- ตำนานจังหวัดชัยภูมิ -- ตำนานจังหวัดนครพนม -- ตำนานจังหวัดนครราชสีมา -- ตำนานจังหวัดบึงกาฬ -- ตำนานจังหวัดบุรีรัมย์ -- ตำนานจังหวัดมหาสารคาม -- ตำนานจังหวัดมุกดาหาร -- ตำนานจังหวัดยโสธร -- ตำนานจังหวัดร้อยเอ็ด -- ตำนานจังหวัดเลย -- ตำนานจังหวัดศรีสะเกษ -- ตำนานจังหวัดสกลนคร -- ตำนานจังหวัดสุรินทร์ -- ตำนานจังหวัดหนองคาย -- ตำนานจังหวัดหนองบัวลำภู -- ตำนานจังหวัดอำนาจเจริญ -- ตำนานจังหวัดอุดรธานี -- ตำนานจังหวัดอุบลราชธานี -- ภาคใต้ : ตำนานจังหวัดกระบี่ -- ตำนานจังหวัดชุมพร -- ตำนานจังหวัดตรัง --ตำนานจังหวัดนครศรีธรรมราช -- ตำนานจังหวัดนราธิวาส -- ตำนานจังหวัดปัตตานี -- ตำนานจังหวัดพังงา -- ตำนานจังหวัดพัทลุง -- ตำนานจังหวัดภูเก็ต -- ตำนานจังหวัดยะลา -- ตำนานจังหวัดระนอง -- ตำนานจังหวัดสงขลา -- ตำนานจังหวัดสตูล -- ตำนานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

332.6322 ว916ม [2555]

เวรกรรม. (2555). มากกว่ากำไร : บทเรียนเรื่องกรอบความคิด เทคนิค และใจ ในตลาดหุ้น. กรุงเทพฯ : หุ้นไข่ไก่.

สารบัญ : ชนะแบบขี้เหร่ -- ทำกำไรอย่างนายโวแมค -- ลงทุนระยะยาว -- กุญแจ 5 ดอก -- CANSLIM -- ใครแพ้มากกว่า -- ตลาดมีประสิทธิภาพ -- ไข่หลายตะกร้าของมาร์โควิทซ์ -- รางวัลแห่งความเสี่ยง -- แปลงอนาคตเป็นทุน -- จังหวะตลาด -- ราคาบอกทุกสิ่ง -- แนวรับแนวต้าน -- เดินตามแนวโน้ม -- โบลิงเจอร์แบนด์ -- กฎ 15 ข้อของโบลิงเจอร์ -- เสี่ยงเทียน -- แมวตายกระดอน -- ขอเวลา 30 ปี -- สูตรของเคลลี่ -- อยู่ที่ใจ -- ไม่อยากขาดทุน -- หล่มนักพนัน -- ซื้อ ขาย ซื้อขาย ทำลายความมั่งคั่ง -- มีกำไรแต่ไม่มีความสุข -- เงินจากบ่อน -- บัญชีในใจ -- ติดดอย -- ปัจจัยทางอารมณ์ -- ปลอดภัยไว้ก่อน

 

301 ศ481ค [2555]

ศิริรัตน์ แอดสกุล. (2555). ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : การศึกษาสังคมวิทยาเบื้องต้น -- การจัดระเบียบทางสังคม -- วัฒนธรรม -- การขัดเกลาทางสังคม -- สถาบันสังคม -- กลุ่มสังคม -- การจัดช่วงชั้นทางสังคม -- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม -- พฤติกรรมเบี่ยงเบน -- พฤติกรรมรวมหมู่ -- ปัญหาสังคม

 

915.9104 ส824พ [2555]

สุปรียา ห้องแซง. (2555). พม่า ไต สามสายน้ำ. กรุงเทพฯ : มติชน.

สารบัญ : ไม่ใช่แค่เพียงเส้นทางผ่าน -- ทานาคา VS บรัชออน -- เรื่องเล่ารอบกำแพงวัง -- เนินเขาแห่งพุทธทำนาย -- สองขาตั้งสู้ -- หยดน้ำตาที่มัณฑะเลย์ -- M to M (อีกหนึ่งหยดน้ำตา) -- เธอกับฉันบนทางสายฉาน -- ฉานฉายแสง -- ห่างไกลแต่คล้ายคุ้นเคย -- จากฉานเหนือสู่ฉานใต้ -- ไม่มีเก้าอี้ที่กลางเรือ -- ส่างลองที่ยองส่วย -- บ้านเรือนกลางขุนเขา -- เจดีย์ริมฝั่งและกลางน้ำ -- มหาเจดีย์มหาศรัทธา -- รู้จักพม่าโดยสังเขป -- เตรียมตัวอย่างไรดี -- การท่องเที่ยวในพม่า

 

427.973 จ344อ [2555]

จำนงค์ วัฒนเกส. (2555). อเมริกันวิถี ในวลีอเมริกัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : -

 

658.306 อ631ท [2555]

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2555). เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1. กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

สารบัญ : ลักษณะทั่วไปของ Job description (JD) -- ลักษณะทั่วไปของ Job responsibilities matrix (JR matrix) -- ตัวอย่าง JR matrix และการเขียน JD : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล -- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล -- ฝ่ายบัญชี -- ฝ่ายการเงิน -- ฝ่ายตรวจสอบภายใน -- ฝ่ายสินเชื่อ -- ฝ่ายจัดซื้อ -- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) -- ฝ่ายกฎหมาย -- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ -- ฝ่ายบริหารทั่วไปเล่ม 2 : ลักษณะทั่วไปของ Job description (JD) -- ลักษณะทั่วไปของ Job responsibilities matrix (JR matrix) -- ตัวอย่าง JR matrix และการเขียน JD : ฝ่ายขาย -- ฝ่ายบริการลูกค้า -- ฝ่ายการตลาด -- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา -- ฝ่ายคลังสินค้า -- ฝ่ายโลจิสติกส์ -- ฝ่ายผลิต -- ฝ่ายวางแผนการผลิต -- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง -- ฝ่ายควบคุมคุณภาพ -- ฝ่ายก่อสร้าง -- กลุ่มการพยาบาล -- กลุ่มงานเภสัชกรรม

 

635.9 อ111พ [2555]

อ.วันโชค. (2555). พันธุ์ไม้ดอกมงคลยอดนิยม. กรุงเทพฯ : เพื่อนอักษร.

สารบัญ : แนะนำวิธีปลูกไม้ดอกหอมให้ส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งปี -- กล้วยไม้ -- กุหลาบ -- บัว -- มะลิ -- พุทธรักษา -- ธรรมรักษา -- ลีลาวดี -- โป๊ยเซียน -- เฟื่องฟ้า -- ชวนชม -- แก้ว -- เข็ม -- พุด - บานไม่รู้โรย -- กระดังงา -- จำปา -- จำปี -- ดาวเรือง -- โมก -- พวงชมพู --พวงแสด -- เล็บเมือนาง -- บานบุรี -- เบญจมาศ -- ชบา -- พู่ระหง --พิกุลทอง -- สุพรรณิการ์ -- กันเกรา -- มณฑา -- ชงโค -- พญาสัตบรรณ -- สารภี -- ลำดวน -- บุญนาค -- ทองอุไร -- ใบละบาท -- ปีบ, ปีป -- พะยอม -- ราชพฤกษ์ -- กัลปพฤกษ์ -- ดอกไม้ ต้นไม้มงคลประจำราศีเกิด

 

658.4053 อ873ก [2555]

เอกชัย บุญยาธิษฐาน. (2555). การบริหารความขัดแย้งในองค์กร. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน.

สารบัญ : ความขัดแย้งคืออะไร -- ปมปัญหาภายในตัวบุคคล -- อย่างไรถึงจะเป็นความขัดแย้ง -- สาเหตุของความขัดแย้ง -- ลำดับขั้นตอนของความขัดแย้ง -- ประเภทของความขัดแย้ง -- ผลที่เกิดจากความขัดแย้ง -- การแก้ไขความขัดแย้ง -- การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคลในสถานที่ทำงาน -- การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลในสถานที่ทำงาน -- การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างตัวคุณเองกับผู้อื่นในสถานที่ทำงาน -- การแก้ไขความขัดแย้งหรือข้อพิพาทในชุมชน

 

001.4220285 ธ516ก [2555]

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

สารบัญ : แนวคิดในการทำวิจัย -- การเลือกหัวข้องานวิจัย และการกำหนดประเด็นปัญหา -- การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย และการกำหนดตัวแปร -- การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย -- การเก็บรวบรวมข้อมูล -- สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน -- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ -- การเขียนรายงานวิจัย -- แนะนำโปรแกรม SPSS -- การจัดการข้อมูลในโปรแกรม SPSS -- การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS -- การคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นและอำนาจจำแนก -- คีย์ลัดในการทำวิจัยและงานวิจัยตัวอย่าง -- การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วย AMOS

 

658 อ723พ [2555]

อิทธิ อนันต์พิริยะกุล. (2555). พลิกฟื้นกิจการ... เลิกขาดทุนเสียที. กรุงเทพฯ : ทรีโอกราฟฟิคส์แอนด์พริ้นท์.

สารบัญ : ปฐมบท -- เยี่ยมลูกค้าเจอเต็ม -- คุยกับพนักงาน -- Management by asking -- ความเงียบภัยร้ายการประชุม -- กินข้าวกันมั้ย สร้างมิตรภาพ -- X-Rays งบการเงิน -- ปรับพอร์ตลูกค้า -- ปรับโครงสร้างจิ๋วแต่แจ๋ว -- ปรับคนให้เหมาะกับงาน -- จะทำอะไรถามลูกค้าหรือยัง -- ตามหนี้เก่าอย่าปล่อยให้สูญ -- สารพันปัญหาบุคคล -- สิ้นปีปรับเงินเดือนโบนัส -- วางแผนกลยุทธ์ -- นโยบาย ไปไม่ถึงพนักงานทุกคน -- พัฒนางาน ลุ้นเที่ยวต่างประเทศ -- 360 องศา เพื่อความเป็นเลิศ -- นักเรียนทุน -- ลูกค้าฮา พนักงานเฮ -- ระดมพลพร้อมรบใหญ่ -- ที่ไม่พอ ทำไงดี -- บทสรุป

 

158 ส698จ [2555]

สำราญ ผลดี. (2555). จะยากอะไร แค่ให้กำลังใจตัวเอง. กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี.

สารบัญ : ความสุขที่แท้คืออะไร -- ไม่มี "รัก" ใดอยู่ได้ชั่วนิรันดร์ ด้วยการมองโลกอย่างเข้าใจ -- ความสุขใจระหว่างทาง --จะยากอะไรแค่การให้กำลังใจ "กำลังใจ"กับตัวเอง -- สุขทุกข์อยู่ที่ใจ อย่าได้ไปปรุงแต่ง -- ระหว่างทางเดิน มันสอนอะไรเราบ้าง -- จงมองโลกอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น – ชีวิตที่สมบูรณ์ คืออะไร -- ของฝากจากวัด -- Positive thinking แค่มองบวก โลกก็บวก -- สร้าง "ทาน" เทากับสร้างบันไดไปสวรรค์ -- ตัวกู-ของกู..รู้เอาไว้ -- เราจะอ้างว้างในท่ามกลางผู้คน -- ถ้าชีวิตต้องเดียวดาย จงเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุข -- ต้นทางแห่งความสุข -- สุขใจเมื่อให้ เกรงใจเมื่อรับ -- ชีวิตลิขิตด้วยกรรม -- ไม่ยาก---ถ้าอยากให้ใจเป็นสุข -- จงให้ "งาน" เป็นผู้บันดาลสุข -- แค่จิตไม่ถือมั่น ใจนั้นก้อไม่เป็นทุกข์ -- สุขได้ -- ถ้าใจรู้จักพอ -- ขออย่ายอมแพ้ อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้ -- เพราะชีวิต คือ "ชีวิต"

 

915.9304 ล145ท [2555]

ลลิตา ศิริไพบูลย์. (2555). เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก.

สารบัญ : ซากุระเมืองไทย : ดอยขุนยะ จังหวัดเชียงใหม่ -- มัลดีฟส์เมืองไทย : เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล -- แกรนด์แคนยอนเมืองไทย : สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี -- ปีนังและมะละกาเมืองไทย : อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต -- สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ -- หลวงพระบางเมืองไทย : อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน -- ซาฟารีแอฟริการเมืองไทย : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี -- แอมะซอนเมืองไทย : คลองสังเหน่ จังหวัดพังงา -- ฮาลองเบย์เมืองไทย : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา -- กุ้ยหลินเมืองไทย : เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี -- ภาคพิเศษ นอนเมืองไทย สไตล์เมืองนอก

 

302.35 อ383พ [2555]

อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี. (2555). พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สาระสังเขป :  หนังสือเรื่อง “พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ” ต้องการนำเสนอข้อมูลทางด้านโครงสร้าง พฤติกรรม และการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ อนึ่ง ประเด็นเรื่องการสื่อสารมีความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การซึ่งได้นำเสนอในหลายบทของหนังสือเล่มนี้ ประกอบทั้งมีกรณีศึกษาประกอบคำอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผู้เขียนมีความประสงค์ให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านประกอบการ เรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าว รายละเอียดของหนังสือเริ่มด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและโครงสร้าง ขององค์การ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการทำความเข้าใจองค์การในรูปแบบต่างๆ ต่อด้วยความสำคัญของการสื่อสารในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน องค์การ รวมไปถึงเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ต่อระบบการสื่อสารในองค์การ ต่อด้วยประเด็นที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมและการสื่อ สารในองค์การคือการเข้าใจในแนวคิดต่างๆ และทฤษฎีองค์การ โดยจำแนกเป็นยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์และคลาสสิก ยุคการเปลี่ยนแปลง ยุคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และยุคการจัดการองค์การในศตวรรษที่ 21 ในส่วนหลังจะเน้นไปที่ความรู้ทางด้านการสื่อสารในองค์การ เช่น บทที่ 4 ที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารสื่อสารในองค์การตามระดับของการบังคับบัญชา การสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บทที่ 5 และ 6 อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารและช่องทางการไหลของข่าวสาร บทที่ 7 และ 8 อธิบายถึงเรื่องราวการสื่อสารกับอำนาจ การสื่อสารกับกระบวนการตัดสินใจ ส่วนบทที่ 9 และ 10 กล่าวถึงการสื่อสารกับความขัดแย้ง การสื่อสารกับการเจรจาต่อรอง ก็เป็นประเด็นที่ควรศึกษาเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับประเด็นของผู้นำใน องค์การ ส่วนบทสุดท้ายจะอธิบายเกี่ยวกับปัญหาการสื่อสารในองค์การและแนวทางแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

959.3042 ธ552ป [2555]

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. (2555). ปฏิวัติ 2475 และรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

สารบัญ : การปฏิวัติ 2475 : คณะราษฎร -- สาเหตุปัจจัยการปฏิวัติ -- 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและการประนีประนอมทางการเมือง -- ระบบรัฐธรรมนูญ : ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว -- รัฐธรรมนูญ -- รายนามสมาชิกคณะราษฎร 102 นาย -- ลำดับเหตุการณ์ทางเหตุการณ์ทางการเมือง ระหว่าง พ.ศ.2475-2477 -- ประกาศคณะราษฎร (ฉบับที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 -- " พระราชบัญญัติธรรมนูญ การปกครอง แผ่นดินชั่วคราว พุทธศักราช 2475" -- รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม

 

808.882 ย184ค [2555]

ย้อมดาว พราวแสง. (2555). คมความคิด พิชิตความสำเร็จ. กรุงเทพฯ : ก้าวแรก.

สารบัญ : คำคมสอนใจพระสุฏิปันโน -- คำคมพุทธสุภาษิต -- คำคมในการดำเนินชีวิต -- คำคมคุณธรรม -- คำคมการแสวงหาความรู้ -- คำคมความรัก -- คำคมนักปราชญ์ นักคิด -- คำคมภาษิตจีน -- คำคมแห่งการฝึกฝน -- คำคมคนสำเร็จ -- คำคมอุดมการณ์ -- คำคมการศึกษา -- รวมคำคมโดนๆ -- โครงการปันหนังสือให้น้องอ่าน

 

332.4959 ว835ง [2555]

วีรวรรณ ภิญญรัตน์ และคนอื่นๆ. (2555). เงินตราในอาเซียน. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.

สารบัญ : เงินตราในอาเซียน : จากการแลกเปลี่ยนสู่การใช้เงินตรา ; เงินตรากลายเป็นที่มาแห่งอำนาจ ; สกุลเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ; เงินตราของประเทศตน ส่วนหนึ่งของการแสดงความเป็นเอกราช -- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินตรา -- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย -- มาเลเซีย -- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ -- สาธารณรัฐสิงคโปร์ -- ราชอาณาจักรไทย -- เนการาบรูไนดารุสซาลาม -- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม -- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว -- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ -- ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

341.2473 อ619 [2555]

อาเซียน 360. (2555). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บิสคิต.

สารบัญ : สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประเทศไทย -- ประเทศฟิลิปปินส์ -- ประเทศมาเลเซีย -- ประเทศสิงคโปร์ -- ประเทศอินโดนีเซีย -- ประเทศบรูไน -- ประเทศเวียดนาม -- ประเทศเมียนมาร์ -- ประเทศลาว -- ประเทศกัมพูชา

 

371.3 ท512ศ [2555]

ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : วิวัฒนาการของศาสตร์ทางการสอน -- บริบททางการสอน -- ปรัชญาการศึกษา -- ประมวลทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นสากลและการประยุกต์สู่การสอน -- ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย -- หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย : หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง ; หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ; หลักการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีครู -- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนของนักคิดและนักการศึกษาไทย -- ระบบการเรียนการสอน -- รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล -- รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนของไทย -- วิธีสอน -- เทคนิคและทักษะการสอน -- นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน -- การวิจัยและงานวิจัยด้านการเรียนการสอน -- สรุป มโนทัศน์สำคัญเกี่ยวกับการสอน

 

337.159 จ623ป [2555]

จุฑาทิพ คล้ายทับทิม. (2555). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพฺชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สารบัญ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย -- จากอาเซียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – บูรณาการทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- สาระสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทย -- แนวทางของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

323.47 ส976ก [2555]

โสพล จริงจิตร และ ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2555). การชุมนุมสาธารณะ. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายการศึกษา.

สารบัญ : เสรีภาพการชุมนุมสาธารณะในต่างประเทศ : กฎหมายการชุมชนสาธารณะและการเดินขบวนในประเทศอังกฤษ ; กฎหมายชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนในประเทศฝรั่งเศส ; กฎหมายชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนในประเทศเยอรมัน ; กฎหมายชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนในประเทศสหรัฐอเมริกา -- ประเทศไทยกับกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ -- นานาทัศนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายชุมนุมสาธารณะ -- สถาบันนโยบายศึกษา

 

959.8 ท228ป [2555]

ทวีศักดิ์ เผือกสม. (2555). ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย : รัฐจารีตบนหมู่เกาะ ความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคม และสาธารณรัฐแห่งความหลากหลาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.

สารบัญ : รัฐและสังคมจารีตบนหมู่เกาะก่อนอรุณรุ่งแห่งยุคอาณานิคม -- การตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฮอลันดา -- ความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคมการปฏิวัติและการสร้างชาติ -- การต่อต้านคอมมิวนิสต์และระบบอำนาจนิยมในยุคระเบียบใหม่ -- การกระจายอำนาจและการเมืองอินโดนีเซียในยุคปฏิรูป

 

658.4092 บ232ส [2555]

บลูเมนทัล, คาเรน. (2555). สตีฟ จอบส์ อัจฉริยะพลิกโลก. นนทบุรี : ปราณ.

สารบัญ : การเดินทางคือรางวัลชีวิต ; เมล็ดพันธุ์ -- วอซ -- ฟรีกส์ -- วิทยาลัย -- แสวงหา -- แอปเปิล -- โรงรถ -- แอปเปิลทู -- ร่ำรวย -- โจรสลัด -- สคัลลีย์ -- ศิลปินตัวจริงต้องรู้จักส่งมอบงาน ; ก้าวต่อไป -- ครอบครัว -- ซิลิวู้ด -- กลับมาอีกครั้ง -- คิดต่าง -- พลิกฟื้น -- ดนตรี -- และอีกอย่าง ; มะเร็ง -- ไถ่บาป -- ชีวิตจริง -- มรดกที่เหลืออยู่

 

158 ว329ม [2555]

วรินทร์ธรา. (2555). มหัศจรรย์ชีวิต มยุรา เศวตศิลา. กรุงเทพฯ : มยุราสำนักพิมพ์.

สารบัญ : เมื่อเหตุดี...ผลย่อมดี -- บริหารความทุกข์ -- ต่อยอดความรวยให้ยิ่งรวย -- ยิ่งให้...ยิ่งได้ -- บริหารชีวิต...บริหารจิตใจ -- เคล็ดลับความงามในแบบฉบับสาวสองพันปี

 

นว ป448ฝ [2555]

ปราบดา หยุ่น. (2555). ฝนตกตลอดเวลา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : หนังสือไต้ฝุ่น.

สาระสังเขป : พบกับเรื่องราวของ ชายคนหนึ่งซึ่งตื่นขึ้นมาในสภาพล่อนจ้อน ในห้องที่เขาไม่คุ้นเคยของโรงแรมชื่อ "สมานภพโมเต็ล" ยิ่งไปกว่านั้นเขาจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร รู้แต่เพียงว่าภายนอกดูเหมือนเป็นโลกที่ฝนจะตกอยู่ตลอดเวลา...ชีวิตในมิติประหลาดเร้นลับพาเขาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งทุกวัน ทว่าอายุของเธอและสถานที่ที่พบเธอเปลี่ยนไปทุกครั้ง จนกระทั่งเขารู้สึกผูกพันกับเธออย่างถอนตัวไม่ขึ้น และเธอคนนี้เองก็ทำให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นไปด้วย ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร? เกี่ยวพันอย่างไรกับเขา? และเรื่องราวที่แท้จริงเป็นเช่นไร? ร่วมหาคำตอบได้ในนวนิยายลำดับที่สามของ "ปราบดา หยุ่น" ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความตาย ความรัก และความสัมพันธ์ข้ามมิติระหว่างคนสองคนที่มีความหมายมากมายต่อกันและกันเล่มนี้