ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC)

 

แหล่งอ้างอิงเกี่ยวข้อง

 

    an image  กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ. สืบค้น 5 กันยายน 2555, จาก http://www.mfa.go.th/asean/th/organize

    an image  กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ. สืบค้น 5 กันยายน 2555, จาก
           
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/organize-document-1808.pdf

    an image  ปฐมบทว่าด้วยประชาคมอาเซียน. (2554). เดอะ ทีอาร์เอฟ ฟอร์รั่ม, 2(8), 3-8.

    an image  ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ. (2554). ประชาคมอาเชียน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. วารสารดำรงราชานุภาพ, 11(41), 1-16.

 

เชื่อมโยงฐานข้อมูลดรรชนีสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประชาคมอาเซียน