หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กวีรินทร์ อัครวีรนันท์

        [658.3124 ก327ก] Full Text 
        การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด

    an image  กัลยา มีเดช

        [352.448 ก398ปFull Text
        ประสิทธิผลการให้บริการด้านการจัดเก็บใบขนสินค้าของสำนักงานตรวจสอบอากร กรมศุลกากร

    an image  กุลธิดา ทำบุญ

        [352.66 ก726ปFull Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการที่ดีของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

    an image  ชนัญชิดา พุกโหมด

        [658.314 ช145คFull Text
        ความคาดหวังและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเอกชน บริษัท เอสที เพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

    an image  ญาติมา สิริโอฬารกุล

        [352.66 ญ329ปFull Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนกลาง

    an image  ณัฐพงษ์ พินิจ

        [363.232 ณ339ปFull Text
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด

    an image  ทัตตพันธุ์ พรหมจันทร์

        [352.387 ท343ผFull Text
        ผลสัมฤทธิ์การถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการในสำนักราชเลขาธิการ

    an image  นพัสร เพิ่มญาติ

        [352.66 น189คFull Text
        ความคิดเห็นของข้าราชการบรรจุใหม่ต่อการพัฒนาระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

    an image  นิดา ศิริจันทร์

        [352.6 น569อFull Text
        อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    an image  บุณยานันท์ แจ่มใส

        [354.0683 บ626กFull Text
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    an image  ปรีชา สุขสมอรรถ

        [351.593 ป468นFull Text
        แนวทางการมีส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี

    an image  พรเทพ อุเทนสุต

        [362.2936 พ242กFull Text
        การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานบริการในกรุงเทพมหานคร

    an image  พักรบ คัฒทะจันทร์

        [355.123 พ513รFull Text
        แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร กรณีศึกษาสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

    an image  ภาณุวัฒน์ ดีมาก

        [351.0711 ภ434รFull Text
        แรงจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  ภารดี คงหุ่น

        [294.365 ภ464กFull Text
        การศึกษาความเชื่อ ค่านิยม และหลักการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

    an image  ภูมินันท์ คงดี

        [353.3 ภ668บFull Text
        บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กรณีศึกษา กองบัญคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสมุทรสงคราม

    an image  ฤทัย ปู่ชัยเคน

        [658.31422 ฤ176สFull Text
        สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

    an image  ศุภชัย ใบมะลิ

        [352.66 ศ683คFull Text
        คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษระดับปฏิบัติการกรมสอบสวนคดีพิเศษ

    an image  เศรษฐวิทย์ แก้วศรีสุข

        [354.340683 ศ866ขFull Text
        ขีดความสามารถของหมอดินอาสาประจำปตำบล ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

    an image  สรไกร คำแก่น

        [352.365 ส324กFull Text
        การประเมินผลโครงการอำเภอยิ้มในสำนักทะเบียน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

    an image  สัมพันธ์ แสวง

        [363.2 ส612คFull Text
        คุณภาพบริการในการให้บริการแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญาสถานีตำตวจภูธรเมืองตราด

    an image  สาธิต บุษยากุล

        [364.3 ส642สFull Text
        สาเหตุการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังชาย กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

    an image  สุนทรี สุดสาคร

        [352.14 ส814คFull Text
        ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรถทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด

    an image  สุนิษา กิตติพันธ์วรกุล

        [361.37 ส818ศFull Text
        ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

    an image  สุปาณี ประจวบกิจ

        [378.199 ส825คFull Text
        ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่องานบริการการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  สุภาชนิตร แสงเพชร

        [355.31 ส837บFull Text
        บทบาทของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในทศวรรษหน้า

    an image  สุภาวดี ทองกรอง

        [334.683 ส839คFull Text
        ความคาดหวังที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด

    an image  สุมิตรา อัศวกิติพงษ์

        [368.44 ส843ปFull Text
        ปัจจัยสนับสนุนต่อความสำเร็จในการให้บริการประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตน : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

    an image  อนุศักดิ์ ค้วนสมบุญ

        [352.66 อ225ปFull Text
        ปัญหาของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและคัดกรองคดีเบื้องต้นของสำนักงานศาลปกครอง

    an image  อภิเดช เทพวัลย์

        [363.2 อ253คFull Text
        ความพึงพอใจของผู้มาชำระค่าปรับจราจรที่มีต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

    an image  อรรถพล ยงประเดิม

        [658.314 อ357รFull Text
        แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของสถานีอนามัย ต.นาเมืองเพชร หมู่ 3,4,5,6 อ.สิเกา จ.ตรัง

    an image  อริยาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ลาภ

        [352.66 อ398รFull Text
        แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

    an image  อัครารัฐ สุพานิชวรภาชน์

        [363.2870683 อ478ปFull Text
        ปัจจัยด้านความเครียดในการทำงานที่ส่งผลต่อความท้อถอยในการทำงานของตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี

    an image  อัญชลี วิเชียรสถาพร

        [352.66 อ525ปFull Text
        ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

    an image  อาณัติ อรรคสาร

        [363.73 อ618กFull Text
        การรับรู้ถึงมลพิษทางอากาศและเสียงของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตพื้นที่ลาดกระบัง