เรื่อง วันเข้าพรรษา

 


นิทรรศการบนเว็บ เรื่อง วันเข้าพรรษา
  an image  ความสำคัญของวันเข้าพรรษา 1|2|3
  an image  มูลเหตุที่พระพุทธเจ้าอนุญาตการจำพรรษา 4|5

  an image  อานิสงส์แห่งการจำพรรษา 6

  an image  การถือปฏิบัติการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ 7|8
  an image  ประเพณีเนื่องด้วยการเข้าพรรษาในไทย 9|10|11|12|13|14
  an image  รายการอ้างอิง Bib