งานวิจัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


จุลศักดิ์ ชาญณรงค์, ผศ.

   an image  การศึกษาการแสดงออกและการจัดการกับอารมณ์โกรธในการให้บริการประชาชนของพนักงานหน่วยงานภาครัฐ 
       
[152.47 จ671ก] Full Text

   an image  การศึกษาเจตคติที่มีต่อสมาธิในการทำงานของพนักงานส่วนราชการภาครัฐ 
       
[352.6 จ671ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม

   an image  การศึกษาและการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การร่วมที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 
       
[352.6 จ671ก] Full Text

   an image  วัฒนธรรมองค์การระบบราชการ ความเมตตาและคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  
       
[352.6 จ671ว] Full Text

 

นิสรา ใจซื่อ

   an image  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
       
[330.9593 น693ป] Full Text

 

สุชาวดี เดชทองจันทร์

   an image  การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวิชาการบริหารท้องถิ่น : เปรียบเทียบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) กับการเรียนแบบบรรยายปกติ  
       [378.1794 ส761กFull Text