แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2554

หนังสือใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2554

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ เลขเรียกหนังสือ เพื่อลิงก์ไปยังหน้า OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


352.1409593 ศ817ก [2553]
ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น. (2553). การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย เล่มที่ 1 ว่าด้วยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น.

สารบัญ : บทบรรณาธิการ -- คำกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ -- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เดินหน้าสู่การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย -- ปาฐกถาว่าด้วย ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ภาคผนวก

352.1409593 ศ817ก [2553]
ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น. (2553). การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย เล่มที่ 2 ว่าด้วยการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล ภูมิภาค และท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น.

สารบัญ : บทนำ -- การทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล ภูมิภาค และท้องถิ่น และการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ -- ภาคผนวก

352.1409593 ศ817ก [2553]
ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น. (2553). การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย เล่มที่ 3 ว่าด้วยการยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น.

สารบัญ : บทนำ -- การเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารงานและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ภาค

352.1409593 ศ817ก [2553]
ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น. (2553). การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย เล่มที่ 4 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน และการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น.

สารบัญ : บทนำ -- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการพัฒนากลไกตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีชุมชนท้องถิ่น -- ภาคผนวก

435 พ283ว [2553]
พรสรรค์ วัฒนางกูร. (2553). ไวยากรณ์และการใช้ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เรียนไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเยอรมันสำหรับผู้เรียนไทย -- คำ และ กลุ่มคำในไวยากรณ์แนวดั้งเดิม -- คำนาม (Nomen) -- การก (Kasus) และการแสดงรูปของการก -- คำนามสรรพนาม (Substantivische Pronomina) -- คำนำหน้านาม (Der Artikel, Determination und Qualifikation) -- คำกริยา -- ประโยค "ผู้ถูกกระทำ" (Passiv) - ลักษณะและคุณสมบัติของประโยค Passiv ข้อแตกต่างระหว่างประโยค Passiv และประโยค Aktiv - การใช้รูปประโยค Passiv ในภาษาเยอรมัน -- กาล การบอกเวลาและวิธีบอกเวลา (Tempusbeziehungen) -- การแสดงกาลลักษณะต่างๆ -- คำขยาย หรือ ส่วนขยายคำนาม (Attribut) -- ตัวเลข (Zahladjektiv) -- การแสดงความหมายปฏิเสธในภาษาเยอรมัน (Negierung und Negation) -- คำวิเศษณ์ (Adverb, Adverbial และ Partikeln) -- การเปรียบเทียบขั้นต่างๆ โดยใช้คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ (Komparation) -- คำบุพบท (Prapositionen) -- คำสันธาน (Konjunktionen) -- ข้อสังเกตเรื่องปัญหาการเรียนภาษาเยอรมันของผู้เรียนไทย -- การใช้ภาษาเยอรมันของผู้เรียนไทยและโครงสร้างสำนวนที่ผู้เรียนไทยควรรู้และ ฝึกฝนเป็นพิเศษ -- ศัพทานุกรมเยอรมัน-ไทย

495.922 พ728ก [2554]
พิมเสน บัวระพา และ เจิ่น ลี้ เล. (2554). ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อินทนิล.

สารบัญ : ระบบการออกเสียงในภาษาเวียดนาม -- การทักทาย -- การสร้างความคุ้นเคย -- เพื่อนกำลังอยู่ที่ไหน -- ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไร -- เพื่อนกำลังทำอะไร -- ห้องเรียน -- เพื่อนจะทานอะไร -- นี่คืออะไร -- ครอบครัวคุณมีกี่คน -- งานอดิเรก -- ซื้อของ -- เพื่อนสบายดีไหม

431.58 อ893ส [2554]
เอนก กิมสุวรรณ. (2554). สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาเยอรมัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : แนวคิดเรื่องการเกิดขึ้นของเครื่องหมายอย่างต่อเนื่อง -- ที่มาของคำว่าสัทศาสตร์ -- สัทวิทยาศึกษาอะไร -- แขนงของวิชาสัทศาสตร์ -- สัทอักษร -- ข้อแตกต่างระหว่างเสียงและหน่วยเสียง -- เสียงพยัญชนะ -- ลักษณะเสียง -- ฐานและกรณ์ -- ข้อแตกต่างของเสียงกักกั้นและเสียงสั่นรัว -- การเรียกชื่อเสียงต่างๆ -- ความต่างและความเหมือนของ "ich-Laut" และ "ach-Laut" -- เสียงสระ -- องค์ประกอบในการออกเสียงสระ -- เสียง -- พยางค์ -- การแบ่งพยางค์ -- โครงสร้างพยางค์ -- กฎพลังประจำเสียง -- องค์ประกอบพยางค์ -- การลงน้ำหนักคำ -- คำประสม -- หน่วยแยกส่วน -- ลักษณะพิเศษทางเสียง -- ลักษณ์บ่งความต่าง -- ระบบของลักษณะบ่งความต่าง

361.61 ก677น [2554]
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2554). นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : นโยบายสังคม : ความหมายและแนวความคิดเบื้องต้น -- แนวคิดสวัสดิการสังคม -- การวิเคราะห์นโยบาย -- วงจรนโยบาย -- ตัวแบบการวิเคราะห์การกำหนดนโยบาย -- ตัวแบบการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติ -- การประเมินผลนโยบาย
 

952 ว844ป [2554]
วีระชัย โชคมุกดา. (2554). ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น : ฉบับสร้างชาติ. กรุงเทพฯ : ยิปซี.

สารบัญ : จุดเริ่มต้นเพราะแผ่นดินของเขาลอยอยู่กลางทะเล -- ศตวรรษที่ 4 กำเนิดชาติญี่ปุ่น -- ศตวรรษที่ 8 เทพนิยายเรื่อง การสร้างโลกสุริยเทวีและโครตวงศ์ของจักรพรรดิ -- ศตวรรษที่ 6-8 การมาถึงของพุทธศาสนากับการปฏิรูปไทยกะ -- ศตวรรษที่ 9 ฟูจิวาระจุดกำเนิดศักดินาสวามิภักดิ์ -- ศตวรรษที่ 13-15 ญี่ปุ่นสมัยกลางศตวรรษแห่งนักรบและไดเมียว -- นิกายเซน ดาบซามูไร และละครโนะ -- ค.ศ. 1560-1616 ตำนาน 3 วีรบุรุษสร้างชาติ -- ค.ศ. 1600-1868 ยุคเอโคะแห่งโตกุกาวะ -- ศตวรรษที่ 19 วาระสุดท้ายของโตกุกาวะ -- ศตวรรษที่ 19-20 การปฏิรูปเมจิและญี่ปุ่นใหม่ -- ญี่ปุ่นหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 -- บทสรุป : เพราะผู้คนเขามุ่งมั่นและเข้มแข็ง

333.72 ฮ176ม [2554]
ฮอว์เกน, พอล. (2554). ไม่สงบจึงประเสริฐ : หลากหลายความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา.

สาระสังเขป : นี่คือหนังสือที่ บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของสิ่งที่กำลังดำเนินไปอย่างถูกต้องในโลกใบนี้ เรื่องราวของคนธรรมดาสามัญที่ใช้จินตนาการ ความมุ่งมั่ง และความอดทน สรรค์สร้างความมหัศจรรย์ขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ด้วยกันเอง "พอล ฮอว์เกน" ผู้เขียนหนังสือระดับคลาสสิก The Ecology of Commerce อาศัยประสบการณ์นานปีใน "ขบวนการ" ที่ไม่แสวงหาผลกำไร พาเราสำรวจลึกลงไปถึงการก่อเกิด หลักการ เป้าหมาย คุณค่า ภารกิจ และเจตจำนงที่น่ายกย่องของพวกเขา ซึ่งหลายคนอาจเรียกขบวนการนี้ด้วยชื่อที่แตกต่าง บ้างก็เรียก เอ็นจีโอ มูลนิธิ องค์กรการกุศล ธุรกิจสีเขียว เป็นต้น แต่เป้าหมายและเจตจำนงของพวกเขาล้วนเหมือนกัน นั่นคือ เยียวยาบาดแผลโลก เยียวยาความเสื่อมโทรมของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบรรเทาความหิวโหยของเพื่อมนุษย์ พวกเขากระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก อุทิศตัว ทุ่มเทแรงกายแรงใจรักษาธรรมชาติและธำรงความยุติธรรม เรื่องราวจากสิ่งที่สมาชิกของขบวนการเหล่านี้กำลังสร้างขึ้น ไม่เพียงเป็นภารกิจทางจริยธรรมอันยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่เป็นมรดกที่มีค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์เราจะทิ้งไว้ให้แก่อนาคต

306.85095 ค237ว [2554]
คะสุมิ โคะบะบะฌิ และคนอื่นๆ. (2554). วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : การอยู่ร่วมยุคสมัย -- เลี้ยงเด็กอย่างไร -- ความเป็นอยู่ในวัยชรา -- งานบ้านกับอาหาร -- อนาคตของเพศสภาพ -- โลกาภิวัตน์ -- ย้อนดูญี่ปุ่น

สาระสังเขป : ฉายให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวญี่ปุ่น ภายใต้สังคมสูงวัย อัตราการเจริญพันธุ์ต่ำ และโลกาภิวัตน์ โดยเปรียบเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวในเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และ ไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การแต่งงาน การมีบุตรและการเลี้ยงดูบุตร ทั้งวัยแบเบาะหรือวัยเรียน การแบ่งบทบาทระหว่างพ่อกับแม่ การเข้ามาของชาวต่างชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ร่วมกันแห่งยุคสมัยของครอบครัวชาวเอเชียด้วยกันทั้ง สิ้น ครอบครัวชาวเอเชียตอบสนองต่อโจทย์เหล่านี้อย่างไร เครือญาติ เพื่อนบ้าน ชุมชน ธุรกิจ รัฐบาลกลาง ท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมไปถึงชาวต่างชาติ เข้ามามีบทบาทในครอบครัวชาวเอเชียในยุคสมัยนี้อย่างไรและมากน้อยเพียงไร คณะผู้เขียนได้ร่วมกันตอบโจทย์ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลการสำรวจเชิงลึก จากสภาพความเป็นจริงของครอบครัวชาวเอเชีย ผู้แปลหวังว่าผู้อ่านชาวไทยคงจะได้เห็นแนวทางในการตอบโจทย์ลักษณะเดียวกัน ที่กำลังเกิดขึ้นกับสังคมไทยในขณะนี้หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

327.73 ป338ย [2554]
ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2554). ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.

สารบัญ : ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ในสมัยสงครามเย็น -- ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ในสมัยหลังสงครามเย็น -- นโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค -- นโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค -- ยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน -- นโยบายสหรัฐฯ ต่ออาเซียน -- ยุทธศาสตร์สงครามต่อต้านการก่อการรร้าย -- แนวโน้มยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ในสมัยรัฐบาล Obama -- บทสรุปและข้อเสนอแนะนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ

495.75 ส722ว [2554]
สิทธินี ธรรมชัย. (2554). ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์.

สาระสังเขป : ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับต้น เป็นหนังสือรวมไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 140 ไวยากรณ์ โดยอิงระดับเนื้อหาจากการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ซึ่งได้แบ่งออกเป็นระดับต้น กลาง และสูง ดังนั้นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงครอบคลุมเนื้อหาการสอบวัดระดับภาษา เกาหลี (TOPIK) ระดับต้น และสามารถใช้ประกอบการเรียนภาษาเกาหลีในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาเกาหลีมากขึ้น โดยเรียงเนื้อหาไวยากรณ์ตามลำดับอักษรเกาหลีเพื่อความสะดวกในการค้นหา ในแต่ละไวยากรณ์ประกอบด้วยการอธิบายความหมาย โครงสร้างการใช้ รูปแบบการใช้ และตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วย ตนเอง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เริ่มเรียนภาษาเกาหลีทั่วไป ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

495.682495911 ย472ภ [2554]
ยูกิจัง. (2554). ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เริ่มต้นง่ายๆ จนพูดได้สื่อสารเป็น. กรุงเทพฯ : Book Caff.

สารบัญ : ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น -- คำช่วยในภาษาญี่ปุ่น -- โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น -- คำนามและคำสรรพนามภาษาญี่ปุ่น -- คำกริยาภาษาญี่ปุ่น -- คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น -- คำบุพบทภาษาญี่ปุ่น -- คำสันธารภาษาญี่ปุ่น -- ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น
 

923.2596 ร711 [2554]
รู้ทันสันดาน สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน. (2554). กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์.

สาระสังเขป : ทั่วราชอาณาจักรไทย ไม่มีใครรู้ "ฮุน เซน" จากชาวชาวนายาจกสู่นายยกฯ เขมรผู้ยิ่งใหญ่ เหยียบย่ำซากศพขึ้นเป็นใหญ่ในประเทศ แต่งตั้งตนเป็น "สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน" แต่นิสัยที่กลายพันธุ์เป็นสันดานบางครั้งเราเรียกเขาว่า "กุ๊ย"
ไม่น้อยครั้งเลยที่เราจะเรียกเขาว่า "จิ้งจอกเฒ่าเจ้าเล่ห์" หลายครั้งเราก็เห็นตรงกันที่จะเรียกว่า "ทรราชศัตรู" ผู้คิดครอบครองผืนแผ่นดินไทย สงสัยผู้นำเขรมคนนี้ คงหลงลืมไปว่าประเทศไทยประชาชนคนไทยทุกคนไม่เคยเป็นเมืองขึ้นให้กับชนชาติใดในโลก

923.2593 น217ก [2554]
นรมิต เศรษฐบุตร. (2554). เกิดมาเป็นนายก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 พระยาพหลพลพยุหเสนา -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 หลวงพิบูลสงคราม -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 นายควง อภัยวงศ์ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 นายทวี บุณยเกตุ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 นายพจน์ สารสิน -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 จอมพลถนอม กิตติขจร -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 นายอานันท์ ปันยารชุน -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 19 พลเอกสุจินดา คราประยูร

320.9593 ส886 [2554]
สู่สงครามกองโจร ล้มรัฐ! ล้มปืน! ล้มเจ้า ฉบับสมบูรณ์. (2554). นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ.

สารบัญ : อารัมภบท -- ทักษิณไม่ยอมแพ้ -- บทเรียนเมษาเลือด 52 : สงครามเพิ่งเริ่มต้น -- ชำแหละวาทกรรม "อำมาตย์ VS ไพร่" จุดชนวนสงครามชนชั้น -- แก้วสามประการ ก่อสงครามปฏิวัติ -- แก้วประการแรก = พรรค : "เพื่อไทย" หรือ "เพื่อใคร" ? -- แก้วประการที่สอง = มวลชน : ย้อนกำเนิด นปช. -- แก้วประการที่สาม = กองกำลังติดอาวุธ -- นับถอยหลังสู่ "สงครามปฏิวัติ" ? -- มิคสัญญี 10 เมษา...ระเบิดสงคราม -- ฯลฯ

สาระสังเขป : หนังสือเล่มแรกและ เล่มเดียวที่จะกระชากความจริงของขบวนการเสื้อแดงอย่างหมดเปลือก 68 วัน ของการชุมนุมใหญ่คนเสื้อแดงปี 53 จบลงที่เหตุการณ์สูญเสียครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย การเคลื่อนไหวของ นปช. แดงที่อ้างสันติ อหิงสา เหตุใดจึงมี "กองกำลังติดอาวุธ" แฝงตัวอยู่และออกมาต่อสู้ จนคนไทยด้วยกันต้องออกมาประหัตประหารกัน "แผนผังล้มเจ้าฉบับของ ศอฉ." เป็นเรื่องจริง หรือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีให้แก่ขบวนการคนเสื้อแดง? พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ จริงหรือไม่? "ขบวนการล้มเจ้า" ที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดง "กองกำลังติดอาวุธลึกลับ" และการชุมนุมของ นปช. เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการอย่างไร? เพื่อใคร? และเป้าหมายใด? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้คุณ

428.3495911 ห159 [2554]
1,000 ประโยคพื้นฐานสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ. (2554). กรุงเทพฯ : บุ๊ค คาเพ่.

สารบัญ : Chapter 1 สนทนาพื้นฐาน ทักทาย ร่ำลา ขอบคุณเเละขอโทษ -- Chapter 2 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน -- Chapter 3 บทสนทนาทางโทรศัพท์ -- Chapter 4 ภาษาอังกฤษกับการซื้อของ -- Chapter 5 การเเสดงความรู้สึก -- Chapter 6 การเเสดงความรู้สึก (2) -- Chapter 7 การเดินทาง เเละบอกทิศทาง

895.91109 ร446น [2554]
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (2554). นามานุกรมรามเกียรติ์ : ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.

สารบัญ : ความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์ -- เล่าเรื่องรามเกียรติ์ -- ความสำคัญของรามเกียรติ์ในสังคมไทย --นามานุกรมรามเกียรติ์ : กษัตริย์ ; ลิง ; ยักษ์ ; ฤษี เทวดา นางฟ้า มนุษย์ สัตว์ อมนุษย์ ; สถานที่ ; พิธี ; การทำลายฤทธิ์ ; อาวุธ ; อื่นๆ -- ลักษณะทั้งโขน สี และองค์ประกอบตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ -- คำแหงหนุมาน

895.9109 ป198ข [2554]
ประคอง นิมมานเหมินท์. (2554). ไขคำแก้วคำแพง พินิจวรรณกรรมไทย-ไท. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : วิถีชีวิตไท-วรรณกรรมไท : สายน้ำกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และวรรณกรรมไทย-ไทย ; วิถีชีวิตและวรรรกรรมไท คำตี่แห่งลุ่มน้ำโลหิต รัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย ; วิถีชีวิตและวรรณกรรมไทดำ ; วรรณกรรมลาวในภาคกลางของประเทศไทย ; มหากาพย์สดุดีเจืองหาญ วรรณกรรมและพิธีกรรม ; ตำนานและประเพณีการเซ่นไหว้วีรบุรุษไท "หนง จื้อเกา" ; คนไทในภาษิต -- พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมชนชาติไท : พระพุทธเจ้าในตำนานพื้นบ้านไทย-ไท ; ความเป็นมาของผู้ปกครอง : จากตำนานไทถึงไตรภูมิพระร่วง ; นิทานพระรามในฐานะวรรณกรรมพุทธศาสนา ; จากวรรณกรรมไทดำเรื่องปลาแดกปลาสมอถึงวรรณกรรมภาคใต้เรื่องวันคาร ; ตำนานสงกรานต์และความหมาย ความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ; พระนางจามเทวี : จากเจ้าหญิงสู่แม่เมืองเพื่อภารกิจทางศาสนา -- การสืบทอดภาษาและการอนุรักษ์วรรณกรรมไทย-ไท : การสืบทอดภาษาของคนไทย ; ภาษาท้องถิ่นกับการสืบสานภูมิปัญญาและการพัฒนาสังคม ; แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรม

954 ว844พ [2554]
วีระชัย โชคมุกดา. (2554). พลิกแดนภารตะประวัติศาสตร์อินเดีย : อารยธรรมตะวันออกที่ไม่มีวันล่มสลาย. กรุงเทพฯ : ยิปซี.

สารบัญ : อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ -- ยุคสมัยการรุกรานของชาวอารยัน -- การเข้ามาของมุสลิมเติร์ก -- อินเดียใต้อำนาจโมกุล -- การเข้ามาของชาวยุโรป

สาระสังเขป : หนังสือที่อธิบาย เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอินเดีย โดยรวบรวมนับแต่จุดกำเนิดอินเดีย ทั้งชาวดราวิเดียนและอินโดอารยัน ผ่านการปกครองในห้วงสมัยต่างๆ เรื่อยมาจนเรื่องราวของการเผยแพร่อารยธรรมและศาสนา มาถึงการปลดแอกจากจักวรรดินิยม ประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างอินเดีย ประชาชนและผู้ปกครองในยุคสมัยต่างๆ นั้น สามารถประคับประคองให้ประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร ร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกันได้ในเล่ม! แล้วคุณจะพบว่าประเทศอินเดียมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิด

495.918 ร584ภ [2554]
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. (2554). ภาษาศาสตร์ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

สารบัญ : บทนำ -- สัทอักษรไทย --ระบบเสียงภาษาไทย -- เสียงควบกล้ำในภาษาไทย -- เสียงแปรในภาษาไทย -- หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาไทย -- หน่วยเสียงสระภาษาไทย -- หน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย -- โครงสร้างพยางค์ภาษาไทย -- วิสัทลักษณ์ในภาษาไทย -- ระบบคำภาษาไทย -- หมวดคำในภาษาไทย -- วลีในภาษาไทย -- ประโยคภาษาไทย -- การวิเคราะห์ประโยคภาษาไทย -- ความหมายกับการกลายเสียง -- อักขรภาษาศาสตร์ไทย -- การทดสอบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น

428.3 บ527ค [2554]
บุญมี พรรษา. (2554). คู่มือสำนวนการสนทนาภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : สามลดา.

สารบัญ : บทที่ 1 : Greeting (การทักทาย) -- บทที่ 2 : Parting (การลา) -- บทที่ 3 : Thanking (การขอบคุณ) -- บทที่ 4 : Excuses and Apologies (การขอโทษ) -- บทที่ 5 : Congratulations & Complimenting (การแสดงความยินดีและการชมเชย) -- บทที่ 6 : Regret and Sympathy (การแสดงความเสียใจและการเห็นอกเห็นใจ) -- บทที่ 7 : Introductions (การแนะนำให้รู้จักกัน) -- บทที่ 8 : Commands and Requests (คำสั่งและการขอร้อง) -- บทที่ 9 : Asking for Permission (การขออนุญาต) -- บทที่ 10 : Calling Attentions & Caution (การเรียกให้สนใจและการเตือนระวัง) -- ฯลฯ

923.7593 ว768ล [2554]
วิษณุ เครืองาม. (2554). โลกนี้คือละคร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน.

สารบัญ : โลกนี้คือละคร -- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี -- เรื่องส่วนตั๊วส่วนตัวของผม -- ดูเราแล้วดูเขา -- ทำเนียบรัฐบาล -- เรื่องของคณะรัฐมนตรี -- เป็นรัฐมนตรีนี้แสนยาก -- เข็มคณะรัฐมนตรี -- ว่าด้วย "ฯพณฯ" -- ฯลฯ

สาระสังเขป : ตำแหน่งแห่งหน ใหญ่ๆ โตๆ นั้น เขาเปรียบเหมือนคนสวมหัวโขนหรือตัวละครบนเวที ถ้าเล่นสมบทบาทจนคนดู "อิน" ไปด้วยก็จะได้รับคำชม ดีไม่ดีได้ตุ๊กตาทองหรือสุพรรณหงส์ทองคำ ผมสวมหัวโขนหรือเล่นละครเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเวลา 9 ปี แต่ก่อนหน้านั้นสองปีเศษ เคยเล่นบทเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นยังได้เล่นบทเป็นรองนายกรับมนตรีอีกสมัยครึ่งเกือบสี่ปี รวมแล้วนั่งอยู่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเล่นบทต่างๆ กัน 15 ปี ทำงานกับรัฐบาล 10 ชุด นายกรัฐมนตรี 7 คน เเละหนังสือเล่มนี้ได้ความรู้จากเรื่องราวที่ได้ผ่านตัวอักษรเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์การเมืองเเละความจริงของนักการเมืองของเเต่ละคนในหลากหลายมิติ ไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมกับให้ข้อคิดในลักษณะ "นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า" ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง เหนืออื่นใด ยังให้ความเพลิดเพลินกับการอ่านอีกด้วย

320.1 ช451ร [2554]
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2554). รัฐกับสังคม : ไตรลักษณ์รัฐไทยในพหุสังคมสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา.

สารบัญ : การเมืองแบบทางการกับการเมืองแบบธรรมชาติ -- ทฤษฎีระบบการเมืองไทย : กรอบการวิเคราะห์ไตรลักษณ์รัฐ -- การสร้างรัฐ - การสร้างชาติและประชาสังคมไทย -- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในสามทศวรรษ (2500-2530) -- ปัญหาอำนาจรัฐกับอำนาจทางการเมือง : ศึกษาผ่านประเด็นปัญหารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนิยมประชาธิปไตยและสถาบันทางการเมือง -- ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กลุ่มยุทธศาสตร์และประชาชนในกระบวนการพัฒนาสังคมไทย -- ระบอบการเมืองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา -- การกำหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค

909.82 ป338ส [2554]
ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2554). สถานการณ์โลกปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.

สารบัญ : วิถีชีวิตไท-วรรณกรรมไท : สายน้ำกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และวรรณกรรมไทย-ไทย ; วิถีชีวิตและวรรรกรรมไท คำตี่แห่งลุ่มน้ำโลหิต รัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย ; วิถีชีวิตและวรรณกรรมไทดำ ; วรรณกรรมลาวในภาคกลางของประเทศไทย ; มหากาพย์สดุดีเจืองหาญ วรรณกรรมและพิธีกรรม ; ตำนานและประเพณีการเซ่นไหว้วีรบุรุษไท "หนง จื้อเกา" ; คนไทในภาษิต -- พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมชนชาติไท

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมบทความต่างๆ ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถานการณ์โลก และสถานการณ์ในภูมิภาคในปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 หนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็น yearbook เกี่ยวกับสถานการณ์โลกฉบับแรกของไทย ที่จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไป

320.08 ม845 [2554]
เมืองไทยสองเสี่ยง? : สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤติการเมืองไทย. (2554). กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเ็ป็นประมุข: ที่มาและที่ไป -- ประชาสังคม ความรุนแรงและการล่มสลายของประชาธิปไตย: ความสำคัญของแนวคิดเรื่องความมีอารยะและการเมืองแบบอารยะของเอ็ดเวิร์ด ชิลส์ -- การกระจายอำนาจกับวิกฤติการเมืองไทย -- เยาวชนกับวิกฤติการเมืองไทย -- สื่อต่างประเทศกับวิกฤติการเมืองไทย -- การต่างประเทศไทยในภาวะวิกฤติ

421.1 ป332จ [2554]
ประเพศ ไกรจันทร์. (2554). จดหมายรักฝรั่งเขียนอย่างไร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส.

สารบัญ : ฉบับที่ 1 ฉบับแรกที่หนุ่มเขียนถึงสาว -- ฉบับที่ 2 สาวเขียนตอบ -- ฉบับที่ 3 บอกนิสัยตัวเอง -- ฉบับที่ 4 สาวเขียนตอบ -- ฉบับที่ 5 อยากรู้เรื่องส่วนตัว -- ฉบับที่ 6 ขอโทษแฟน -- ฉบับที่ 7 บอกแฟนมาเที่ยวเมืองไทย -- ฉบับที่ 8 บอกแฟนให้มาเที่ยวงานลอยกระทง -- ฉบับที่ 9 บอกแฟนให้มาเที่ยวงานปีใหม่ -- ฉบับที่ 10 บอกแฟนให้มาเที่ยวงานตรุษจีน -- ฯลฯ

สาระสังเขป : รวมขั้นตอนวิธีการ เขียนจดหมายภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบด้วยกัน นำเสนอในรูปแบบที่ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ ทั้งโครงสร้างและตัวอย่างประกอบที่หลากหลายให้คุณได้เลือกสรร โดยมีรูปแบบจดหมาย พร้อมคำแปลชัดเจน นอกจากนี้ในแต่ละเนื้อหายังมีคำศัพท์ที่สำคัญให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มเขียนจดหมายรักหรือจดหมายภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้ที่ต้องการนำรูปแบบการเขียนจดหมายรักภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำ วัน และผู้ที่ยังขาดความมั่นใจในการเขียนจดหมายรักหรือจดหมายส่วนตัวทุกท่าน

320.9593 ศ519ป [2554]
ศิโรตม์ คล้่ามไพบูลย์. (2554). ประชาธิปไตยก็เรื่องของ "เรา"? : ความแปรเปลี่ยน ย้อนแย้งทางความคิดบนสังคมการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : ศยาม.

สารบัญ : ปฏิรูปการเมือง : บนหนทางไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยม -- ประวัติศาสตร์บาดแผลเดือนตุลาและพฤษภา: ระหว่างความตายที่ฟื้นขึ้นมาได้กับความตายที่ไม่มีวันฟื้นคืนขึ้นมา -- ความรุนแรงและประชาธิปไตยจากรัฐประหาร 19 กันยายน -- ไม่มีรัฐประหารไหนพิเศษกว่ารัฐประหารอื่น: พิจารณารัฐประหาร 19 กันยายนในแง่สิทธิเสรีภาพและระเบียบการเมือง -- เขียนรัฐประหาร: วาทกรรมปฏิปักษ์ประชาธิปไตยในภูมิความคิดของปัญญาชนไทย -- การเมืองใหม่ vs ประชาธิปไตยทางตรง: ความบิดเบี้ยวของวาทกรรมประชาธิปไตยทางเลือกในฐานะการเลือกแบบไทยจาก ประชาธิปไตย -- ชนชั้นนำทางการเมือง พลังด้านประชาธิปไตยและปัญหาประชาธิปไตยร่วมสมัย: บทสนทนากับโยชิฟูมิ ทามาคะและชุมชนรัฐศาสตร์ไทย -- ชาตินิยม vs ประชาธิปไตย vs ราชาธิปไตย -- มรณสักขีสันติสยาม: สุนทรียะขัดขืนสู่พหุภพหลังความตายเดือนพฤษภา

920.71 ธ674ป [2554]
ธีระวุฒิ ปัญญา. (2554). เปิดแฟ้มลับช็อกโลก แผนสังหารบิน ลาเดน. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บุ๊ค พับลิชชิ่ง.

สารบัญ : เปิดแฟ้มแผนลับเด็ดหัว บิน ลาเดน -- เปิดตำนาน นายอุซามะห์ บิน ลาเดน -- ความสัมพันธ์ระหว่างอุซามะห์ บิน ลาเดน กับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์ -- เบื้องหลังการก่อการร้ายที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของอัลกออิดะห์ -- ตามล่าพลิกแผ่นดิน -- หน่วยซีล (Seal) ผู้ปิดตำนานบิน ลาเดน -- นาทีปิดตำนาน -- เกิดอะไรขึ้นหลงการตายของบิน ลาเดน? -- บทสรุป

สาระสังเขป : ร่วมเปิดยุทธการ ลับสุดยอด แผนล่าสังหาร "อุซามะห์ บิน ลาเดน" ที่โลกต้องตกตะลึง พร้อมทำความรู้จักกับ "หน่วยซีล" ทีมล่าสังหาร ผู้ปิดตำนานหัวหน้าผู้ก่อการร้าย นอกจากนี้ยังได้จะได้ทราบถึงการวิเคราะห์จากทั่วทุกมุมโลกว่า..โลกกำลังจะพบ กับ "การก่อการร้าย" ครั้งใหม่ที่รุนแรงเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ แม้ว่าตำนานของเขาจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่มันคือการเริ่มต้นของผู้ก่อการร้ายคนต่อไป ที่ทั้งโลกจะต้องจับตามองความเคลื่อนไหวแบบที่คลาดสายตาไม่ได้แม้แต่วินาที เดียวเลยจริงๆ

320.9593 ข752ท [2554]
เขียน ธีระวิทย์. (2554). ทักษิณกับการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์.

สารบัญ : รัฐบาลทักษิณกับเจตนารมณ์ 14 ตุลาคม 2516 -- เหลียวหลังแลหน้าปฏิรูปการเมืองไทย -- รัฐบาลทักษิณกับการแก้ปัญหาการก่อการร้ายภาคใต้ -- รัฐบาลทักษิณกับร่างรพระราชกฤษฎีกาบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมือง -- จรรยาบรรณของประธานฯ และสมาชิกรัฐสภา ในยุครัฐบาลทักษิณ -- ทักษิณไปประชุมที่ป๊ออ๋าว : ไทยได้อะไร? -- การทูตแบบประชานิยมของไทยสมัยรัฐบาลทักษิณ -- การขายหุ้นชินคอร์ปของทักษิณ ชินวัตร : ความเท็จและความจริง -- ชำแหละอีลิทการ์ดของทักษิณ ชินวัตร -- สิทธิในการทำรัฐประหาร -- ชะตากรรมของนักการเมืองตัวโกงที่ยิ่งใหญ่ของโลกในปัจจุบัน -- ทักษิณกับคนจน : กรณีชุมชนม็อบเสื้อแดงเผากรุง

327.5930596 ว444บ [2554]
วัลย์วิภา จรูญโรจน์. (2554). บันทึกภาคประชาชนเรื่อง...การพิทักษ์ดินแดน : จากกรณี "ปราสาทพระวิหารโมเดล". กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์.

สารบัญ : การวิเคราะห์สถานการณ์และผลของแถลงการณ์ร่วมของรัฐบาลไทย-กัมพูชา -- "การปักปันเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จ"? "แผนที่ฝรั่งเศสทำแต่ฝ่ายเดียว"! "เส้นเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรี 2505"? และ "ไทยไม่ควรขึ้นทะเบียนร่วม" -- "ข้อมูลที่เป็นทางการ" กรณีปราทสาทพระวิหาร -- ฯลฯ

320.9593 ท338 [2554]
ทักษิณคิด เมืองไทย...หายนะ?. (2554). กรุงเทพฯ : กรีน - ปัญญาญาณ.

สารบัญ : ทักษิณคิด...ประเทศหายนะ? เป้าหมายที่แท้จริง...ของทักษิณ -- คือผู้จุดชนวน -- ประกาศนำหน้า...ปฏิเสธการเจรจา -- แก้วประการที่ 2 พรรคเพื่อไทย ไม่เหนียมสนับสนุน -- กองกำลังติดอาวุธ คือ แก้วประการที่ 3 -- ทักษิณ...รับรู้มาตลอด -- ทักษิณ ล้มเลิกแผนปรองดองเอง -- เมื่อรู้ว่าเป้าหมายรุนแรง...ลูกเมียเดินทางต่างประเทศ -- 'คนเสื้อแดง' เจ็บที่ควรต้องจำ -- คนเสื้อแดงรู้ทันทักษิณ! -- การตลาดนำการเมือง -- กลัวแล้วไม่จบ...ต้องเป็นนายกฯ อีก -- สถาบันคือเป้าหมาย -- จาบจ้วงล่วงละเมิด -- ถอดรหัส 'อำมาตย์ 80' -- 'ทักษิณ' กับขบวนการล้มเจ้า

959.303 จ658จ [2554]
จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2554). เจ้าชีวิต : พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี. กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์.

สารบัญ : บทนำ ยุคก่อนกรุงเทพฯ -- บทที่ 1 พระพุทธยอดฟ้า -- บทที่ 2 พระพุทธเลิศหล้า -- บทที่ 3 พระนั่งเกล้า -- บทที่ 4 พระจอมเกล้า -- บทที่ 5 พระจุลจอมเกล้า -- บทที่ 6 พระมงกุฎเกล้า -- บทที่ 7 พระปกเกล้า -- บทส่ง ภายหลังสมบูรณาญาสิทธิราชย์

สาระสังเขป : "เจ้าชีวิต" เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งแต่เดิมทรงแต่งเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทยโดยละเอียด เพราะหนังสือที่จะรวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นภาษาอังกฤษมีให้ อ่านน้อยมาก สำหรับการที่ทรงแปลเป็นภาษาไทยนี้ ก็เพื่อที่จะให้คนไทยได้ทราบถึง เรื่องราวที่ทรงเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ และให้คนไทยที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ จะได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ภายในหนังสือเล่มนี้

เนื้อเรื่องของ "เจ้าชีวิต" จะเป็นการบรรยายแบบพงศาวดาร ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ในแง่การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2540 ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงรูปเล่มใหม่ รวมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหาของเชิงอรรถ และมีสารบัญค้นชื่อในท้ายเล่มอีกด้วย

658.306 น191ก [2554]
นภดล ร่มโพธิ์. (2554). การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารบัญ : นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร -- การใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ -- การออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร -- การตั้งค่าเป้าหมายและการออกแบบระบบการเก็บข้อมูล -- การออกแบบระบบการรายงานผล -- การทดสอบความถูกต้องของระบบวัดผล -- การนำเอาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรไปใช้ในทางปฏิบัติ -- เครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร -- การใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรในประเทศไทย

320 บ691ค [2554]
บูฆอรี ยีหมะ. (2554). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. สงขลา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

สารบัญ : ลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์ -- แนวความคิดว่าด้วยรัฐ -- รูปแบบการปกครอง -- อุดมการณ์ทางการเมือง -- ประชาธิปไตย -- รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง -- การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และการกล่อมเกลาทางการเมือง -- การสื่อสารทางการเมือง -- กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง -- รัฐประศาสนศาสตร์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

330.1 ว293ศ [2550]
วรัญญา ภัทรสุข. (2550). เศรษฐศาสตร์ 1 (หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สารบัญ : อุปสงค์และอุปทาน -- กลไกของตลาด -- ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน -- พฤติกรรมของผู้บริโภค -- การผลิตและต้นทุนการผลิต -- ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ -- ตลาดผู้ขายรายเดียว -- ตลาดผู้ขายมากราย -- ตลาดผู้ขายน้อยราย -- ข้อจำกัดของการแข่งขัน -- ตลาดปัจจัยการผลิต

658.3 พ647ก [2554]
พิชิต เทพวรรณ์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สารบัญ : แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- ตัวแบบและบทบาทใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- แนวคิดกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ -- การจัดการทรัพยมนุษย์เชิงกลยุทธ์ -- กลยุทธ์การจัดการมนุษย์ -- กลยุทธ์มุ่งผลการปฏิบัติงานระดับสูง -- กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม -- กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- กลยุทธ์ความผูกพันในงานของพนักงาน -- กลยุทธ์การจัดการความรู้ -- กลยุทธ์การจัดหาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ -- กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง -- กลยุทธ์การให้รางวัลพนักงาน -- แนวโน้มและประเด็นสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

923.2 ว768ล [2554]
วิษณุ เครืองาม. (2554). เล่าเรื่องผู้นำ. กรุงเทพฯ : มติชน.

สารบัญ : ภาวะผู้นำของนักการเมือง -- พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ -- รัฐบาลนายกฯ อานันท์ ครั้งที่ 1 -- 45 วันอันตราย : พลเอกสุจินดา คราประยูร -- รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน สมัยที่ 2 -- รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 1 -- เป็นของนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา -- รัฐบาลพลเอกชวลิต : สารพัดวิกฤตโถมทับ -- รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 -- นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร -- ทักษิโณบาย