หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2553

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  จินตนา ปรัสพันธ์

        [วพ378.100285 จ482ก] Full Text
        การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

    an image  ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตน์

        [วพ371.2 ป661ก] Full Text
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1   

    an image  สุปราณี วีชะรังสรรค์

        [วพ371.02 ส823ก] Full Text
        การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

    an image  สุรพล สุวรรณแสง
        [วพ371.1 ส852ป] Full Text
        ปัจจัยคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
 

สารนิพนธ์

    an image  กุสุมา ยี่ภู่

        [371.2011 ก732ค] Full Text
        คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ในทรรศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  

    an image  ณัฐวุฒิ รอดสการ

        [371.21 ณ361ป] Full Text
        ปัจจัยที่เป็นเหตุของการทะเลาะวิวาทของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

    an image  ปาริชาติ ตั้งศักดิ์ชัยสกุล

        [372.21 ป554ป] Full Text
        ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

    an image  วัชรินทร์ จงกลสถิต
        [378.199 ว386ป] Full Text
        ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

    an image  ศุภพร ถาวรวงศ์

        [378.101 ศ697ก] Full Text
        การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ สังกัดกองทัพอากาศ 

    an image  สถาพร เดชศิริ

        [372.21 ส182ก] Full Text
        การมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

    an image  สาวิตรี ปานพรม
        [378.17 ส687ค] Full Text
        ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความคาดหวังและเจตคติของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 2.00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  สุพชาต ชุ่มชื่น
        [371.20092 ส826ค] Full Text
        ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี