หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2553

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤตยาลักษณ์ วราสินธ์
        [วพ384.5068 ก276ป] Full Text
        ปัญหาการถือครองคลื่นความถี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในประเทศไทย  

    an image  จงกล ทองมีประเสริฐ
        [วพ332.12 จ114ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนนทบุรี 

    an image  ธนากร น่วมไทย
        [วพ338.4736832 ธ231ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิ่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  พระคมสัน เจริญวงศ์
        [วพ332.02402 พ322ก] Full Text
        การวิเคราะห์ภาระหนี้สินของครัวเรือนในเขตอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

    an image  วรรณภา เล็กอุทัย
        [วพ339.486421 ว255ก] Full Text
        การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

    an image  วิษณุ เพียรทอง
        [วพ338.1338 ว768ก] Full Text
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ 

    an image  สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา
        [วพ339.4 ส823ก] Full Text
        การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความยืดหยุ่นของการทดแทนกันในการบริโภคพลังงานและสินค้าอื่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  หทัยพันธน์ ปัญญาทิพย์
        [วพ332.632 ห135ว] Full Text
        วิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย