หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2553

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤษณ์ เพชรรัตน์
        [วพ302.2343 ก281] Full Text
        มายาคติของมุขตลกที่ปรากฎในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา ค่ายพระนเรศวรฟิล์ม  

    an image  จิรภรณ์ แว่นประชา
        [วพ384.544 จ497ก] Full Text
        การสื่อสารเพื่อสะท้อนเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านรายการวิทยุสาธารณะร่วมด้วยช่วยกัน 

    an image  จีรวัฒน์ เนียมมีศรี
        [วพ791.456 จ559พ] Full Text
        พัฒนาการของรายการสะเก็ดข่าว 

    an image  ชนัญชิดา คำมินเศก
        [วพ302.235 ช145ก] Full Text
        การรับรู้สื่อรณรงค์ Quit Line 1600 สายเลิกบุหรี่ และความคิดเห็นของข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

    an image  ณัฐวุฒิ สง่างาม
        [วพ658.827 ณ361ก] Full Text
        การสร้างแบรนด์ด้วยการตลาดสีเขียวของกระดาษ "ไอเดีย กรีน" 

    an image  ธีรพล รุผักชี
        [วพ302.231 ธ633พ] Full Text
        พฤติกรรมและทัศนคติด้านเพศของวัยรุ่นที่เป็นผลมาจากการสนทนาผ่านโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 

    an image  เบญจรงค์ ตนะศุภผล
        [วพ302.235 บ785รFull Text
        รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  มรกต เหรียญทอง
        [วพ658.802 ม192ก] Full Text
        กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จำกัด 

    an image  รวิน คล้ายวงศ์
        [วพ070.43 ร165พ] Full Text
        พัฒนาการและแนวโน้มรายการข่าวเกษตรกรทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  

    an image  วรรณพร กลิ่นบัว
        [วพ302.231 ว253ก] Full Text
        การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่าน www.facebook.com ของกลุ่มวัยทำงาน  

    an image  สหภพ โสตทิพย์
        [วพ302.2345 ส457พ] Full Text
        พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมรายการเชิงเล่าข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

    an image  องครักษ์ อังคะรุด
        [วพ302.234 อ113ท] Full Text
        ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  ไอลดา จิตจะกูล
        [วพ302.231 อ998ก] Full Text
        การสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้พิการทางสายตา