หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2553

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กานต์พิชชา ยอดน้ำคำ
        [วพ658.31422 ก432ค] Full Text
        คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 

    an image  จุฑามาศ บุตรรักษ์
        [วพ658.4038 จ628ก] Full Text
        การศึกษาเปรียบเืทียบความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของการประปานครหลวง  

    an image  ชุติมา มหานิยม
        [วพ658.3 ช617ก] Full Text
        การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ณัฐฐา คุปตัษเฐียร
        [วพ658.8342 ณ329ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์บริการติดตั้งชุดอุปกรณ์เอ็นจีวีสำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ดรงค์พันธ์ อภิรมย์วิไลชัย
        [วพ658.31424 ด126ค] Full Text
        แนวทางการพัฒนาตนเองในการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดตาก  

    an image  ธนกฤต ตีระแพทย์
        [วพ658.4038 ธ132ก] Full Text
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม  

    an image  พัณฐิญา รักษาพล
        [วพ004.6 พ539ก] Full Text
        การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

    an image  ภาคภูมิ สุขเสวตร์
        [วพ658.406 ภ414ค] Full Text
        ความคิดเห็นของข้าราชการโีรงเรียนการบินที่มีต่อการจัดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การกองทัพอากาศ  

    an image  มยุรา จันทร์แจ่มศรี
        [วพ658.38 ม188ส] Full Text
        สวัสดิการพนักงานของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 

    an image  รัชฎา ประสิทธิ์พรชัย
        [วพ658.4038 ร326ค] Full Text
        ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 

    an image  วิชัย เกียรติเดชานุภาพ
        [วพ658.8342 ว539ป] Full Text
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ศัจธร ธันธนาพรชัย
        [วพ658.8342 ศ334ท] Full Text
        ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  สุนทร สกลวิสูตร
        [วพ070.195 ส789พ] Full Text
        พฤติกรรมการชมรายการข่าวโทรทัศน์ของผู้ชมในประเทศไทย 

    an image  อรสุดา ดุสิตรัตนกุล
        [วพ658.314 อ382ภ] Full Text
        ภาวะทางสุขภาพจิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ