งานวิจัย ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


อนุชา สถิตย์พงษ์

    an image  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเปรมประชากร 
        
[333.72 อ187ก]
Full Text

 

อริสา สุขสม และ อนุชา สถิตย์พงษ์

    an image  การประเมินรายวิชาจิตสำนึกสาธารณะเพื่อชุมชนเพื่อพัฒนาวิธีสอน 
        
[370.1523 อ398ก] Full Text