หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2553

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กฤษฎิมา เบญจประภาพร
        [วพ658.787 ก279กFull Text
        การวางแผนและควบคุมวัสดุโดยใช้ระบบ SAP Business One : กรณีศึกษา บริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

    an image  กฤษณ์พล สิงห์อุบล
        [วพ658.503 ก281กFull Text

        การจัดตารางการผลิตแบบรอคอยงานในงานทดสอบคุณสมบัติฟิล์มสี  

    an image  กัญญ์วรา นาคดิลก
        [วพ690.0287 ก382ก] Full Text
        การพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย

    an image  จตุพร เมฆกำพล
        [วพ629.2232 จ136ก] Full Text
        การตัดสินใจเลือกรถบรรทุกขนาดเล็กด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

    an image  ฐปกร บูรณะผลิน
        [วพ658.787 ฐ129ก] Full Text
        การกำหนดปริมาณการสั่งซื้อลวดเชื่อมเลเซอร์ของบริษัท เลเซอร์ มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 

    an image  ไตรทศ โถวสกุล
        [วพ333.7962 ต929ก] Full Text
        การพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกในอาคาร

    an image  ทวีชัย สายศิลป์
        [วพ725.91 ท193ค] Full Text
        ความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์

    an image  ธัญญารัตน์ ลิ่มอิสริยะพงศ์
        [วพ658.503 ธ468ก] Full Text
        การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตเพื่อลดปัญหาการส่งมอบล่าช้า : กรณีศึกษา โรงงานเฟอร์นิเจอร์
   

    an image  ประพัฒน์ เล็กกำเหนิด
        [วพ621.38275 ป315ผ] Full Text
        ผลกระทบจากการวางระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ช่วงปี พ.ศ.2545-2555

    an image  ปราโมทย์ แย้มพร้อม
        [วพ658.7 ป452ก] Full Text
        การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารน้ำยาล้างไต กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม

    an image  ปรเมษฐ์ พรมบุตร
        [วพ658.562 ป171ก] Full Text
        การลดของเสียในกระบวนการตีขึ้นรูปสกรู  

    an image  พนา สุวรรณประทีป
        [วพ384.5502854678 พ197ก] Full Text
        กรณีศึกษา วิเคราะห์ระบบโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

    an image  ภักดี ทองคำ
        [วพ658.31422 ภ315ก] Full Text
        การศึกษาเจตคติที่มีต่อระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา แซนมิน่า ไซส์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

    an image  รัฐอาภา ศักดิ์ศาสตร์
        [วพ624.1821 ร362ก] Full Text
        การตัดสินใจเลือกผู้จัดจำหน่ายเหล็กลวดคาร์บอนต่ำด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตสลักภัณฑ์

    an image  ศิริพงศ์ ศรีสุขกาญจน์
        [วพ620.86 ศ462ค] Full Text
        ความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ กรณีศึกษา : ในสายงานฝ่ายผลิต

    an image  ศุภศรณ์ ศรีวิชัย
        [วพ384.54524 ศ729ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุที่มีประสิทธิภาพ 

    an image  เศรษฐนนท์ กุลเสน
        [วพ333.7965 ศ854ก] Full Text
        การพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

    an image  สหภาพ ตุ้ยเต็มวงศ์
        [วพ384.6 ส457พ] Full Text
        พฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อการใช้บริการด้านข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  สายชล การีพจน์
        [วพ658.53 ส657ก] Full Text
        การจัดตารางเวลาการเดินรถเพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร

    an image  สุทธิพงศ์ แสนละเอียด
        [วพ658.514 ส773ก] Full Text
        การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการใช้งาน AGV ต่อประสิทธิภาพของระบบการผลิต

    an image  สุภชัย พานิช
        [วพ629.220430681 ส833ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในรถตู้ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

    an image  อ้อมเดือน เจียมอ่อน
        [วพ658.812 อ451ก] Full Text
        การสร้างโปรแกรมช่วยตัดสินใจด้วยตารางการคำนวณต้นทุนการให้บริการหลังการขายเครื่องรับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์

    an image  อดิศร อยู่สุข
        [วพ338.4761073092 อ128ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจพยาบาลพิเศษ  

    an image  เอกภาพ สายโสภา
        [วพ363.11 อ879กFull Text
        องค์ประกอบที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของช่าง กรณีศึกษา การต่อเรือและซ่อมเรือของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

 

งานค้นคว้าอิสระ

    an image  กมลพันธุ์ บุณโยบล
        [005.72 ก136ก] Full Text
        การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : บริษัท ทีโอที จำกัด  

    an image  กมลวรรณ ทองรอด
        [005.74 ก137ป] Full Text
        โปรแกรมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาดูงาน กรณีศึกษา : งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

    an image  กรรณิการ์ ยังตรง
        [005.74068 ก173ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กรณีศึกษา : ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

    an image  กิตติญารัตน์ วงษ์กิตติชานนท์
        [004.6 ก673ก]
บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นกองทัพอากาศดิจิทัล กรณีศึกษา : กรมขนส่งทหารอากาศ กองทัพอากาศ

    an image  เกตนิศา อิศราภรณ์
        [004.68 ก753ก] Full Text
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้บริการเครือข่ายไร้สายภายในห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรณีศึกษา : นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

    an image  จำเรียง ฟักศรี
        [005.438 จ375ป] Full Text
        โปรแกรมสำหรับการอ่านการ์ตูนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

    an image  ไฉน ผึ่งผาย
        [005.72 ฉ911ก] Full Text
        การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ กรณีศึกษา : 15 เว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    an image  ชาญชัย จงเจริญสุข
        [005.72 ช485ก] Full Text
        การพัฒนาโปรแกรมระบบบริการประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษา : กรมพัฒนาที่ดิน

    an image  ฐิตินันท์ เอียดรักษ์
        [005.74087 ฐ335ก] Full Text
        การพัฒนาเว็บไซต์เวชระเบียนคลินิกออนไลน์ กรณีศึกษา : คลินิกวรรณสิน การแพทย์

    an image  ณัฐธยาน์ มนุษย์ดี
        [302.234 ณ329ก] Full Text
        การพยากรณ์จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

    an image  ธนพนธ์ ดังก้อง
        [005.74 ธ151กFull Text
        การจัดการโครงการ Smart Sellement Gateway ภายใต้กรอบงาน PM Framework กรณีศึกษา : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

    an image  ธิดารัตน์ ทับเที่ยง
        [384.535 ธ852พFull Text
        พฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ Foursquare ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  ธีรยุทธ อุไกรหงษา
        [005.74068 ธ641ก] Full Text
        การพัฒนาระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

    an image  ธีระ แสงทอง
        [004.5 ธ662ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจควบควบระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใต้โซลูชั่นเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง กรณีศึกษา : ผู้ดูแลไอทีกลุ่มลูกค้าในเครือบริษัทเมโทร  

    an image  นราพงษ์ วันดี
        [658.8342 น236ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์กรุงเทพ 

    an image  นัฐพล รอดอินทร์
        [658.7202855369 น392ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและความพึงพอใจของพนักงานบริษัท คอร์นโปรดักส์ จำกัด ต่อการนำโปรแกรม SAP R/3 มาใช้งานโมดูล MM ในส่วนงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง  

    an image  นุชจรินทร์ ศรีสุวรรณ์
        [384.535 น724พFull Text
        พฤติกรรมการใช้งานและปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

    an image  นุชวรา วงก์ละคร
        [005.74068 น729ก] Full Text
        การพัฒนาระบบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบผ่านเครือข่าย กรณีศึกษา : กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

    an image  เนตรนภิส ปานมุข
        [005.74068 น784ก
บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารราบ

    an image  ปฏิธาน รุ่งแกร
        [384.64 ป135ก] Full Text
        การประยุกต์ซอฟแวร์แอสเทอริกสำหรับงานสื่อสารขององค์กร
 
 
 

    an image  ปรเมษฐ์ รักสาวงส์
        [005.72 ป171ก] Full Text
        การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเห็ดและราของประเทศไทย 

    an image  ปริญญา แวน ฮีล
        [005.740685 ป458ก] Full Text
        การพัฒนาระบบบริการการสั่งซื้อกระเบื้อง วี-คอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จำกัด  

    an image  ปิยะวงศ์ วงศ์ชุติภิญโญ
        [005.72 ป622ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลสินค้า  

    an image  พิชญาวี คณะผล
        [302.231 พ638ก] Full Text
        การศึกษาทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดเพชรบูรณ์

    an image  พุทธิชัย ไชยอุดม
        [651.59 พ837ท] Full Text 
        ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

    an image  แพร เพ็ชรเกลี้ยง
        [004.2 พ961ก] Full Text
        การวิเคราะห์และออกแบบระบบตั้งเวลาส่งข้อความบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ

    an image  ภาพร ภิยโยดิลกชัย
        [025.04 ภ457ก] Full Text

        การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางของ COBIT 

    an image  ยงยุทธ พวงจำปี
        [005.74 ย126ก] Full Text

        การพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามแจ้งเตือนด้วยโปรแกรมนาจิออส กรณีศึกษา : ดิอเมริกันสคูลออฟแบงค์ค็อก

    an image  ลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์
        [371.334 ล256ก] Full Text
        การพัฒนาบทเรียน e-Leraning วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์   

    an image  วรรณษา บุนนาค
        [302.234 ว264ก] Full Text
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารภายในองค์กน กรณีศึกษา : ข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

    an image  วิโรจน์ รักแจ้ง
        [005.74 ว712ก] Full Text
        การพัฒนาเว็บไซท์ระบบการจัดทำแผนที่ กรณีศึกษา : ศูนย์การให้บริการ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
  
  

    an image  ศักดา เพียงเกาะ
        [005.74 ศ321ก] Full Text
        การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา : กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

    an image  ศันสนีย์ ทาร่อน
        [005.74 ศ336ร] Full Text
        ระบบติดตามความก้าวหน้างานโครงการ กรณีศึกษา : กลุ่มเตรียมข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ   

    an image  สนธิชัย สุวรรณศร
        [384.5 ส192ก] Full Text
        การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อควบคุมอาชญากรรมและการจราจร กรณีศึกษา : ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

    an image  สิทธิกร เบ็ญนุกูล
        [005.74 ส721ร] Full Text
        ระบบสารสนเทศการลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

    an image  เสถียร วิชาเรือง
        [005.74 ส895กFull Text
        การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
  
 

    an image  อดิศัย วงศ์วิริยะวิกรัย
        [384.3 อ131ก] Full Text
        การศึกษาความพึงพอใจระบบ ADSL ของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครยะลา    

    an image  อนุยุต จงสุขบุญ
        [025.0665815 อ199ก] Full Text
        การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินของสหกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานายายอาม  

    an image  อ้อมใจ ทองอ่อน
        [005.74068 อ451กFull Text
        การพัฒนาระบบจองห้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

    an image  อัจฉรัตน์ สงวนงาม
        [371.2 อ497ป] Full Text
        ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  

    an image  อัญฐิกานต์ สุธีรพันธุ์
        [005.12 อ532ก] Full Text
        การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงโครงการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ  

    an image  เอกลักษณ์ อ่ำอ่อน
        [005.432 อ882กFull Text
        การพัฒนาระบบแจ้งเตือนบนเครื่องแม่ข่ายโซลาริส กรณีศึกษา : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  

   

สารนิพนธ์ 

    an image  กวีพจน์ ธงรบ
        [690.22 ก326ก] Full Text
        การศึกษาปัญหาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติในอาคารโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมเพนนินซูล่ากรุงเทพ

   an image  กิติ บัวเพชร
       [621.38275 ก676ค] Full Text
        ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลจากระบบโครงข่ายเคเบิลทองแดงเป็นระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังผู้ใช้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

   an image  ขจรศักดิ์ ทองอะไพพงษ์
       [658.515 ข136ก] Full Text
        การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและลดต้นทุนด้านพลังงาน : กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปยางพารา  

   an image  คุณากร พันธ์โภชน์
       [384.535 ค639ค] Full Text
        ความต้องการใช้บริการ 3G ของผู้ใช้บริการข้อมูล GPRS/EDGE ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   an image  จรรยา แย้มเกษม
       [384.6 จ148ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 7557 ศูนย์รับแจ้งไอทีองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    an image  จักร ชมภูนุช
        [384.535 จ214ก] Full Text
        การประเมินสภาพในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

    an image  จักรธร มนูรัษฎา
        [384.535 จ219ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  จิตตรัช รัชเวทย์
        [384.6 จ412ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ TOT 3G   

    an image  จุฑามาศ กาญจนเทียนทิพย์
        [658.7882 จ628ก] Full Text
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า  

    an image  ชัยนันต์ แหววเลี่ยม
        [384.5 ช386ก] Full Text
        การศึกษาปัญหาการอนุญาตให้ใช้วิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

    an image  ไชยา นาควรานนท์
        [384.535 ช942ก] Full Text
        การวิเคราะห์ระบบบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

    an image  ณรงค์ สังข์นัครา
        [697.93 ณ214ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้ระบบโอโซนกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเพื่อลดการใช้พลังงาน  

    an image  ณัฐธัญ พิริยบัณฑิตสกุล
        [384.3 ณ329ก] Full Text
        การประเมินระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

    an image  ณัฐพล หน่อทอง
        [384.3 ณ342พ] Full Text
        พฤติกรรมของพนักงานที่มีต่อการใช้งานระบบอินทราเน็ต กรณีศึกษา : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

    an image  ทนงศักดิ์ เนตรสุวรรณ
        [384.535 ท115ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ CAT CDMA ของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในส่วนภูมิภาค   

    an image  ทวิชา จันทร์สม
        [658.2 ท179ก] Full Text
        การบริหารงานบำรุงรักษาอาคารรัฐสภา

    an image  ธนพัฒน์ พื้นขุนทด
        [384.535 ธ151ก] Full Text
        การศึกษาสภาพปัจจุบันของผู้ใช้บริการระบบซีดีเอ็มเอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  

    an image  นรเสรฎฐ์ สันติธนาศักดิ์
        [658.7 น226ก] Full Text
        การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจขายตรง : กรณีศึกษาของบริษัทธุรกิจขายตรงข้ามชาติ

    an image  นิพนธ์ ปานขำ
        [384.53068 น616ก] Full Text
        การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบวิทยุเชื่อมโยงไมโครเวฟของกองทัพบกตามแนวทางแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2

    an image  บุญรฤทธิ์ ไร่สูงเนิน
        [697.4 บ539ก] Full Text
        การประหยัดพลังงานในระบบการทำน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อนในอาคารโรงแรม 

    an image  บุญเลิศ เตียไพรัชกูลกิจ
        [690.524 บ563ก] Full Text
        การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับห้องเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา : ศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารของรัฐ  

    an image  พฤกกษ์ เอกพันธ์
        [384 พ429ก] 
บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาสภาพระบบการติดต่อสื่อสารแบบทางสายของกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

    an image  พรนเรศวร์ ศุภมณี
        [333.33 พ245ศ] Full Text
        การสำรวจความพึงพอใจหลังการอยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านคลัสเตอร์พาร์ค

    an image  พีรเชษฐ ทับทิมทอง
        [697.9385 พ791ก] Full Text
        การปรับปรุงระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับภาระการทำความเย็นโดยใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล 

    an image  พีรวัส บุญเรือง
        [690 พ794ก] Full Text
        การศึกษาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในอาคาร กรณีศึกษาอาคารชุด จังหวัดชลบุรี 

    an image  เพชรณรงค์ สีหาพงษ์
        [333.793216 พ874ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลากร กรมกำลังพลทหารอากาศ

    an image  มนตรี พงค์สุวรรณ
        [333.7962 ม152ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550

    an image  ยงยุทธ บุญอิ่ม
        [363.379 ย126ก] Full Text
        การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานบริการตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

    an image  รชฏ จรุงจิตต์
        [384.535 ร122กFull Text
        การศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ซีดีเอ็มเอในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพ การตลาด และการบริการ 

    an image  เรณู เมธาพิทักษ์
        [384.3 ร765พFull Text
        พฤติกรรมที่มีต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตบริษัท กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
 

    an image  วีรญา นามเมือง
        [384.3 ว826ก] Full Text
        การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ยอมรับได้ และความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อการให้บริการด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร  

    an image  ศศนน ธรรมภรภัทร์
        [384.535 ศ286ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  ศิริพงษ์ พุ่มพวง
        [352.66 ศ462ป] Full Text

        ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร   

    an image  สมชาย ขวัญจิตร์
        [384.5 ส239กFull Text
        การศึกษารูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม : 3G (IMT-2000)

    an image  สำเริง บัวบาน
        [384.3 ส712ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่าน VOIP กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    an image  สุรเดช สังเกิด
        [658.5 ส848กFull Text
        การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์สำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้า กรณีศึกษา : บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  
  

    an image  อัครพัชร์ พิมพ์อ่อน
        [384.3 อ476ก] Full Text
        การศึกษาระดับการใช้อินเทอร์เน็ตลูกค้าชุมสายโทรศัพท์งามวงศ์วาน

    an image  อิศริยา โสธนนท์
        [658.812 อ757ก] Full Text
        การวิเคราะห์และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารของรัฐ สาขาพหลโยธิน  
 

    an image  เอ๊ด ดีประดิษฐ์
        [658.72 อ887ก] Full Text
        การคัดเลือกซัพพลายเออร์ทางด้านวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ร้านฮานาบิ