หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2553

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤษกร ชาติสกุล
        [วพ344.01 ก278ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคในการจ้างงานของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

    an image  กันตนา มีชัย
        [วพ342.068 ก389ป] Full Text
        ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 : ศึกษากรณี การประปานครหลวง 

    an image  กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์
        [วพ345.077 ก423ม] Full Text
        มาตรการการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ 

    an image  กิตติพัฒน์ แสงภักดิ์โยธิน
        [วพ343.0766514 ก674ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการผลิตและการค้าไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 

    an image  กิตติพิชญ์ แสงจันทร์เทศ
        [วพ345.00874 ก674ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันอันตรายจากผู้ป่วยทางจิต 

    an image  เกษกาญจน์ อิ่มจิตร
        [วพ346.043 ก781ก] Full Text
        การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    an image  ขรมันตี ศิริฤทัยวัฒนา
        [วพ345.052 ข239บ] Full Text
        บทบาทของอัยการในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐตกเป็นจำเลยคดีอาญาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ 

    an image  คมกฤช ฟองย้อย
        [วพ343.0786137 ค145ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness) : ศึกษากรณีด้านสัญญา 

    an image  จริญญา ใจอุ่น
        [วพ343.0786649029 จ164ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโีรงฆ่าสัตว์ 

    an image  จริญญา เพชรอาวุธ
        [วพ346.0488 จ164ป] Full Text
        ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน (มาตรา 20 ถึง มาตรา 26)

    an image  ฐิวาพร สุชล
        [วพ347.035 ฐ372อ] Full Text
        อำนาจศาลยุติธรรมในการจำกัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา : ศึกษากรณี ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาพิพากษา พ.ศ.2551  

    an image  ณัฐนันท์ วงศ์ปัญญา
        [วพ343.071 ณ331ป] Full Text
        ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องคดีผู้บริโภค  

    an image  ณัฐพงษ์ วารสิทธิ์
        [วพ343.071 ณ339ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

    an image  ณัฐพร เสียงสัมพันธ์
        [วพ343.071 ณ341ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย : ศึกษาเฉพาะกรณีสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  

    an image  ณัฐพล คำภีระ
        [วพ348.045 ณ342ก] Full Text
        การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

    an image  ณัฐรัตน์ รัตนวิบูลย์สม
        [วพ343.0553 ณ351ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

    an image  ณัฐวดี ยิ่งยมสาร
        [วพ345.056 ณ352ก] Full Text
        การนำตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีอาญาออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในระบบกฎหมายไทย 

    an image  ดลนิมิตร มหาวีระ
        [วพ344.0121 ด144ป] Full Text
        ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

    an image  ดาริน บุญมาเลิศ
        [วพ345.05042 ด429ก] Full Text
        การฟ้องคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

    an image  เด่นตา คงนาค
        [วพ344.0125 ด865ก] Full Text
        การทำสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

    an image  ตรีรัตน์ วงษาเกษ
        [วพ346.074 ต189ป] Full Text
        ปัญหาการใช้ดุลยพินิจของศาลไทยในการพิจารณาและพิพากษาคดีเช่าซื้อ : กรณีศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลการกำหนดค่าเสียหายในคดีเช่าซื้อ

    an image  ตุลา โชติภักดี
        [วพ345.02322 ต654ก] Full Text
        การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญากับความชัดเจนแน่นอนในการบัญญัติกฎหมายอาญา

    an image  ทักษพร รักอยู่
        [วพ346.03 ท337ป] Full Text
        ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด เปรียบเทียบหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

    an image  ทิพย์กมล วิมล
        [วพ343.071 ท461ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจศูนย์บริการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์บรรจุก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (NGV) 

    an image  ธนกมล สูญทุกข์
        [วพ345.081 ธ131ก] Full Text
        การนำวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวมาปรับใช้กับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน 

    an image  ธนธรรม เจริญเลิศ
        [วพ345.05 ธ143ข] Full Text
        ขอบเขตของการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย  

    an image  ธนัทอร ผูกมิตร
        [วพ345.075 ธ212บ] Full Text
        บทบาทของศาลอุทธรณ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีอาญา 

    an image  ธีริทธิ์ ยอดสุวรรณ
        [วพ342.084 ธ699ค] Full Text
        ความผิดในการทำลายชีวิตทารก : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ

    an image  นัธทวัฒน์ ทัดศรี
        [วพ343.071 น413ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

    an image  นิชาภา ภูกานดาวงศ์
        [วพ344.01 น561ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการจ้างงานในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  

    an image  นิธิภัทร์ สถาปนสุต
        [วพ346.0469553 น614ก] Full Text
        การคุ้มครองปะการัง : ศึกษามาตรการทางอาญาในการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการัง

    an image  นุชนาถ ประทีปธีรานันต์
        [วพ347.08 น725ป] Full Text
        ปัญหากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

    an image  บุณฑริกา ทับเกตุ
        [วพ346.038 บ619ค] Full Text
        ความรับผิดและแนวทางในการระงับข้อพิพาทต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ 

    an image  เบญจวรรณ ลี้ทอง
        [วพ343.082 บ788ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพบนฉลากผลิตภัณฑ์ : ศึกษากรณีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drinks) 

    an image  ปิยะนุช อรุณรังษี
        [วพ343.080269 ป621น] Full Text
        แนวทางการจัดตั้งศาลพาณิชย์ในประเทศไทย  

    an image  พงษ์ธร ธัญญสิริ
        [วพ342.0684 พ156อ] Full Text
        องค์กรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์ 

    an image  พรรณิภา พลศิลป์
        [วพ364.63 พ271ม] Full Text
        มาตรการเสริมโทษทางอาญา : ศึกษากรณีการให้ทำงานบริการสังคม

    an image  พัฒนพงศ์ สมานเกียรติสกุล
        [วพ345.056 พ526กFull Text
        การกลั่นกรองคดีก่อนการประทับฟ้อง : ศึกษากรณีคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์

    an image  พิชญลักษณ์ คำทองสุก
        [วพ343.09944 พ641ก] Full Text
        การขายทอดตลาดทางอินเตอร์เน็ต  

    an image  แพรวอาภา ชวาลีมาภรณ์
        [วพ346.086092 พ965ป] Full Text
        ปัญหาข้อกฎหมายอันเกิดจากสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างบริษัทที่รับประกันรถยนต์ฝ่ายถูกกับบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ฝ่ายผิด  

    an image  ภัทรษวรรณ ชะนะมา
        [วพ345.052 ภ373ก] Full Text
        การไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : บทบาทของพนักงานอัยการในการร่วมไต่สวน  

    an image  มนตรี เหล่าอำนวยชัย
        [วพ345.056 ม153ส] Full Text
        สิทธิผู้ถูกกล่าวหาในการพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว  

    an image  มนันพัทธ์ คงทอง
        [วพ347.07 ม162ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการพิจารณาคดีแพ่งให้รวดเร็ว : ศึกษากรณีการเลื่อนคดี

    an image  ยงยศ จารุเสาวภาคย์
        [วพ344.012576 ย125ป] Full Text
        ปัญหาการใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาต่อ ลาเพื่อคลอดบุตร และการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน         

    an image  รัชนี สุขสวัสดิ์
        [วพ344.0462 ร333ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจัดการซากรถยนต์ : ศึกษากรณีผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภครถยนต์ 

    an image  วรพจน์ วณิชชานนท์
        [วพ343.071 ว225ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้ชำระเงินค่าบัตรล่วงหน้า 

    an image  วรัญญา ผลศิริ
        [วพ344.01 ว293ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ  

    an image  วิชาญ ชอบสุจริต
        [วพ343.0256 ว547ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

    an image  วิทิต แสงพิทักษ์
        [วพ345.0268 ว594อ] Full Text
        อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณี : การพนันผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

    an image  วีระยุทธ ลาสงยาง
        [วพ344.02 ว847ก] Full Text
        กฎหมายประกันสังคมกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยที่ไปประจำทำงานในต่างประเทศ 

    an image  วุฒิชัย ศรีตะลหฤทัย
        [วพ343.071 ว865ก] Full Text
        การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าประเภทรถยนต์ก่อนนำออกสู่ตลาด  

    an image  ศรีลา ทองกลาง
        [วพ346.0488 ศ244ป] Full Text
        ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติ 

    an image  ศิวดล กาหลง
        [วพ347.09 ศ541พ] Full Text
        พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2554 : ศึกษาปัญหาการแต่งตั้งและถอดถอนอนุญาโตตุลาการ

    an image  สฤษฎ์ กลั่นสุภา
        [วพ346.077 ส359ป] Full Text
        ปัญหาการปรับบทกฎหมายในคดีผิดสัญญาชำระหนี้เงิน : ศึกษากรณีดอกเบี้ยผิดนัดและเบี้ยปรับ

    an image  สหัสญาริญ พันธุ์งามวงศ์
        [วพ343.07864795 ส468ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนวดที่มีเจตนาจัดให้มีการค้าประเวณี 

    an image  สัณฐิติ ธรรมใจ
        [วพ345.0102643 ส559ก] Full Text
        การไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการยุติคดีอาญาโดยนายอำเภอ  

    an image  สิวฤทธิ์ นิ่มกุล
        [วพ344.014 ส733ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม  

    an image  สีหเดช สระกอบแก้ว
        [วพ342.0418 ส734ป] Full Text
        ปัญหาโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่มีผลกระทบต่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ 

    an image  สุฑามาศ กรายแก้ว
        [วพ346.03 ส763ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากนิวเคลียร์หรือรังสี 

    an image  สุทธิพร สุขสวัสดิ์
        [วพ343.071 ส773ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการรถโดยสารรับจ้างแบบไม่ประจำทาง : ศึกษาด้านคุ้มครองผู้บริโภค  

    an image  สุพรัตน์ อินโต
        [วพ345.08 ส829อ] Full Text
        อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจกับการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน         

    an image  สุเมธ สุพันธวรชาติ
        [วพ344.0144 ส843ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าพนักงานราชทัณฑ์หญิงมีครรภ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน 

    an image  สุระศักดิ์ แก้วเจริญ
        [วพ345.06 ส856ก] Full Text
        การเปิดเผยพยานหลักฐานของฝ่ายรัฐในชั้นศาล  

    an image  สุรินทร์ ทองมา
        [วพ342.066 ส861พ] Full Text
        พัฒนาการและแนวทางที่ควรจะเป็นของสัญญาทางปกครองในประเทศไทย  

    an image  สุวิชา สิรันทวิเนติ
        [วพ345.06 ส879ก] Full Text
        การคุ้มครองพยาน : ศึกษาการสืบพยานบุคคลโดยไม่เผชิญหน้าจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสาม  

    an image  เสริมชัย สุดประเสริฐ
        [วพ345.02536 ส924ม] Full Text
        มาตรการเสริมทางอาญาที่เหมาะสมแก่ผู้กระทำความผิดทางเพศที่กระทำต่อบุตรของตนเอง  

    an image  เสาวลักษณ์ แก้วกมล
        [วพ345.05042 ส945ก] Full Text
        การสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ  

    an image  หทัยรัตน์ สมสุข
        [วพ343.071 ห136ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็กที่เป็นหัวนมยางและขวดนม  

    an image  หฤทยา วุธยากร
        [วพ345.05 ห294อ] Full Text
        อายุความร้องทุกข์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและการกระทำอนาจารอันยอมความได้ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ 

    an image  อดิศร กุลวิทิต
        [วพ346.04675 อ128ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายอันเกิดจากการกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ทับซ้อน  

    an image  อติมา เย็นใส
        [วพ347.014 อ142ห] Full Text
        เหตุห้ามผู้พิพากษาในการพิจารณาและพิพากษาคดี : ศึกษากรณีการขัดแย้งกันในบทบาทหน้าที่ 

    an image  อธิป อินทรบุรี
        [วพ345.056 อ146ก] Full Text
        การตั้งทนายให้แก่ผู้ถูกฟ้องในชั้นประทับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ 

    an image  อนิวรรตน์ ม่วงวิเศษ
        [วพ345.052 อ179บ] Full Text
        บทบาทของอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

    an image  อสนี จางเต็ม
        [วพ343.07660884 อ443ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสัตว์เลี้ยง 

    an image  อาทิตย์ วงศ์ยฤทธิ์
        [วพ343.0787948 อ621ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์ 

    an image  อุดมศักดิ์ เย็นใส
        [วพ346.064 อ795ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลและส่งเสริมมูลนิธิที่ดำเนินกิจการด้านสาธารณะประโยชน์  

    an image  อุมาพันธ์ ตังคจิวางกูร
        [วพ345.02555 อ846ก] Full Text
        กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว ศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550