หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2553

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ชานนทร์ อยู่ญาติมาก
        [วพ621.3821 ช521ก] Full Text
        การพัฒนาระบบแจ้งข่าวสารด้วยเสียงอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์ไอพี  

    an image  ทศพร จันทร์เผือก
        [วพ621.384 ท237ท] Full Text
        เทคนิคการจัดกลุ่มสัญลักษณ์แบบปรับตัวสำหรับช่องสัญญาณไร้สาย

    an image  ประณตพล ดลดุสิตา
        [วพ005.72 ป254ก] Full Text
        การพัฒนาระบบสนับสนุนการกำหนดค่าการทำงานของไอพีพีบีเอ็กซ์แบบแอสเทอริกส์

    an image  ไพศาล ยังรอด
        [วพ621.38212 พ996ก] Full Text
        การพัฒนาโปรแกรมตรวจวัดคุณภาพการให้บริการสำหรับการใช้งาน VoIP  

    an image  วรชัย ศรีสมุดคำ
        [วพ384.54524 ว191ร] Full Text
        เรโซเนเตอร์หยุดแถบขนาดเล็กสำหรับการสื่อสารไร้สายผ่องย่านความถี่  

    an image  สมศักดิ์ ทองชัยประสิทธิ์
        [วพ658.4038 ส282ก] Full Text
        การจัดการสารสนเทศการเดินรถโดยสารประจำทางบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผ่านเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา ปลายทางเขตห้วยขวาง  

    an image  สุทัศน์ แขกระจ่าง
        [วพ621.381534 ส778ว] Full Text
        วงจรเปิด/ปิดพัลส์และการโปรแกรมสำหรับตรวจจับผลตอบสนองเชิงเวลาของกระแสไฟฟ้าในขดลวดที่เกิดจากโลหะโดยใช้การเหนี่ยวนำด้วยพัลส์  

    an image  สุบัน โสวาที
        [วพ621.382 ส823ร] Full Text
        ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกด้วยเทคโนโลยี VoIP  

    an image  เสรี รวยบุญส่ง
        [วพ621.3824 ส929ส] Full Text
        สายอากาศโมโนโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์รูปตัว C แบบหลายย่านความถี่สำหรับระบบการสื่อสารแบบไร้สาย  

    an image  อนุรักษ์ เชยชุ่ม
        [วพ681.2 อ199ช] Full Text
        ชุดต้นแบบเครือข่ายตรวจวัดความเร็วลมแบบไร้สาย

 

สารนิพนธ์

    an image  ทนงศักดิ์ อาลี
        [621.367 ท115ร] Full Text
        ระบบตรวจจับการยกมือสำหรับห้องเรียนอีเลิร์นนิ่ง

    an image  อาทิตย์ คงธนญาดา
        [621.367 อ621ร] Full Text
        ระบบตรวจจับอาการง่วงนอนจากสายตาโดยใช้การประมวลผลภาพ