หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2552-2554

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2552

    an image  วลัย วัฒนะศิริ
        [วพ302.23 ว343ก] Full Text
        การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

พ.ศ.2553 

    an image  ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
        [วพ659.2092 ท341ก] Full Text
        
การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

 

พ.ศ.2554

    an image  ดวงกมล เทวพิทักษ์
        [วพ070.43 ด153] Full Text
        การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 

    an image  ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
        [วพ302.23 ภ382ท] Full Text
        เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  มนูญ โต๊ะอาจ
        [วพ303.482 ม175ก] Full Text
        การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย