ทรัพยากรสารสนเทศ สาขานิติศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หนังสือใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2553

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ เลขเรียกหนังสือ เพื่อลิงก์ไปยังหน้า OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


364.168 ว841อ [2552]
วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2552). อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.

สารบัญ : ส่วนที่ 1 อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ในการกำหนดความคิด -- ส่วนที่ 2 ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมเศรษฐกิจ -- ส่วนที่ 3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การฉ้อโกงประชาชนและการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน -- ส่วนที่ 4 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน และอาชญากรรมบัตรเครดิต -- ส่วนที่ 5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย -- ส่วนที่ 6 หลากหลายรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ -- ตัวอย่างรูปแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน -- บรรณานุกรม -- ภาคผนวก

346.4302 M345g [2006]
Markesinis, Basil Sir. (2006). The German law of contract : a comparative treatise. 2nd ed. Oxford : Hart Publishing.

Contents : Introduction -- The Formation of a Contract -- The Content of a Contract -- Relaxations to Contractual Privity -- Validity -- Setting the Contract Aside -- The Doctrine of the Foundation of the Transaction -- The Performance of a Contract -- Breach of Contract: General Principles -- Breach of Contract-Specific Contracts -- Appendix I Cases -- Appendix II German Civil Code--Extracts

345.06 ธ699ก [2551]
ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์. (2551). การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา : บทวิเคราะห์และวิจารณ์ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ2551. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : หลักทั่วไป : พยานหลักฐานซึ่งพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์ของจำเลยโดยตรง -- พยานหลักฐานซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ -- ข้อยกเว้น : พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ -- พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ -- พยานบอกเล่า -- พยานหลักฐานเกี่ยวกับความประพฤติ 

342.06 บ153ห [2551]
บรรเจิด สิงคะเนติ. (2551). หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง -- ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง -- การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง -- การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ -- วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย 

323 บ153ห [2552]
บรรเจิด สิงคะเนติ. (2551). หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย -- หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ -- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -- หลักความเสมอภาค -- ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ -- หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

342 ด554ก [2553]
ดิเรก ควรสมาคม. (2553). กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : กฎหมายและกฎหมายมหาชน -- สถาบันในกฎหมายมหาชน : รัฐ -- หลักการสำคัญในกฎหมายมหาชน -- นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน

 

342.02 ช486ก [2552]
ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2552). กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก : การถือกำเนิดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก -- กรอบปกติของอำนาจทางการเมือง : รัฐ -- การใช้อำนาจทางการเมืองภายในรัฐ : ปัญหาของการปกครอง -- ระบบการเมืองของประเทศต่างๆ : ระบบการเมืองของประเทศที่เป็นต้นแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก -- ระบบการเมืองและระบบรัฐธรรมนูญแบบสังคมนิยม - มาร์กซิสต์ -- ระบบการเมืองแบบเผด็จการ -- การนำระบบการเมืองตามต้นแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิกไปใช้ในประเทศแห่งโลกที่สาม -- ระบบการเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งใช้ระบบรัฐสภา -- ระบบการเมืองของประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากระบบการเมืองแบบสังคมนิยม -มาร์กซิสต์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย -- ระบบการเมืองของฝรั่งเศส -- กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทย : กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 จนถึงปี พ.ศ. 2540 -- ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 -- ความเป็นมา เจตนารมณ์และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

342.06 น424ก [2553]
นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2553). กฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สารบัญ : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- พัฒนาการของกฎหมายปกครอง -- การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง : หลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง -- การจัดระเบียบบริหาราชการส่วนกลาง -- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- วิวัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น -- การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น -- รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ -- ขอบเขตของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง : หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง -- รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง : ตำรวจทางปกครอง -- บริการสาธารณะ -- เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง : นิติกรรมฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง -- สัญญาทางปกครอง -- การควบคุมการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง -- องค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายปกครอง -- การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง -- ความรับผิดของฝ่ายปกครอง -- กฎหมายสำคัญบางฉบับเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย

381.34 ส341ส [2552]
สรวิศ ลิมปรังษี. (2552). สิทธิผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม.

สารบัญ : ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย -- การดำเนินคดีผู้บริโภค -- การแข่งขันทางการค้า -- ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา -- การขายตรงและการตลาดแบบตรง

323.042 ถ282พ [2552]
ถวิลวดี บุรีกุล. (2552). พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า.

สารบัญ : แนวคิด ทฤษฎี สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม -- กฎหมายการมีส่วนร่วมที่จำเป็นต้องตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ -- แนวทางการนำบทบัญญัติไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริง