นายรมย์ ธนูเทพ

เจ้าหน้าที่
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการ)
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


e-mail address : rom.tha@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 413