รางวัลและความภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจของศูนย์สนเทศและหอสมุด
Award and Pride

 

DPU QA Award ประจำปีการศึกษา 2553 ประเภทรางวัล ระดับดีเลิศ
 

การจัดกิจกรรม 5 ส

 • ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มหน่วยงานบริการนักศึกษา
  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 41 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2552

 

 • ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มหน่วยงานบริการนักศึกษา
  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 40 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551

 

 • ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มหน่วยงานบริการนักศึกษา
  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 39 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550

 

 • ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มหน่วยงานบริการนักศึกษา
  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 38 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2549

 

 • ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 37 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2548

 

 • ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มหน่วยงานบริการนักศึกษา
  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 36 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2547

 

 • ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มหน่วยงานบริการนักศึกษา
  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 35 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2546

 

 • ได้รับเกียรติบัตร รางวัลดีเด่น การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มหน่วยงานบริการนักศึกษา
  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 34 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545