นโยบายการดำเนินงาน

นโยบายและการดำเนินงานของศูนย์สนเทศและหอสมุด
Library Policy

 
 

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

1. ดำเนินการจัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรและตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2. ดำเนินการวิเคราะห์ จัดเตรียม และอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อพร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้ระบบหอจดหมายเหตุสากลดำเนินการ
4. พัฒนาความเข้มแข็งของทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน
 

นโยบายด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

1. ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในศูนย์สนเทศและหอสมุดอย่างรวดเร็ว ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ
2. ให้บริการสืบค้นข้อมูล ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสมาชิกภายนอก
3. พัฒนาห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าที่มีประโยชน์แหล่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด

1. พัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดเต็มรูป (Full Text) งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปสู่ห้องสมุดดิจิตอล
3. กำหนดแผนงานและการพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Metadata Doublin Core
4. พัฒนาและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด
 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

1. จัดทำระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานทุกระบบ รวมทั้งกิจกรรม 5 ส เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ตามแผนงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
2. จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของศูนย์สนเทศและหอสมุด เพื่อดูแล ให้คำปรึกษา ประสานงาน เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบและวิธีการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ในระบบประกันคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมสำหรับการตรวจสอบและประเมินทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
 

นโยบายด้านความร่วมมือระหว่างสถาบัน

1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ในสถาบันบริการสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขอความร่วมมือ เช่น การให้คำปรึกษา การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดตั้งห้องสมุด เป็นต้น
4. เข้าร่วมในเครือข่ายความร่วมมือ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

1. สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายเหตุและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.
ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นๆ หรือเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก ในสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายเหตุและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อได้กลับมาพัฒนางานศูนย์สนเทศและหอสมุดต่อไป