ปณิธาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์

Resolution, Mission, and Vision

 

ปณิธาน

บริการล้ำหน้า เสริมคุณค่าวิชาการ สรรค์สร้างงานคุณธรรม
Excellent Service, Academic Promotion and Ethical Conduct

 

พันธกิจ

1. นำเทคโนโลยีมาดำเนินงานของศูนย์สนเทศและหอสมุด
2. ศูนย์สนเทศและหอสมุดเน้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบของสื่อมาให้บริการ
3. มีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน โดยจัดกิจกรรมเชิงรุกแบบต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้ามาใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
4. เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
5. บริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส
6. รวบรวม จัดเก็บ และอนุรักษ์สารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
7. ในด้านความร่วมมือของศูนย์สนเทศและหอสมุด จะเข้าร่วมในเครือข่ายอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8. ดำเนินการงานด้านบริการสังคม เช่น จัดโครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. หรือโครงการบริการสังคมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย แหล่งให้บริการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและก้าวหน้า เน้นการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพและร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุด

To be a main organization supporting the university's teaching, learning and research, as well as provide resources for modern and advanced information retrieval with a focus on quality performance and services, and participation in library networks. 

 

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงานของศูนย์สนเทศและหอสมุด คือ "การทำงานเป็นทีม"