งานวิจัย สำนักกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร์

    an image  ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนชั้นปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่องานบริการแนะแนวและให้การปรึกษา 
        
[371.4072 ช343คFull Text 

    an image  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[371.26 ช343ก] Full Text

    an image  ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา 
        
[
378.112 ช343ค] Full Text

 

ถวัลย์ แตงไทย

    an image  ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[796.068 ถ267ค] Full Text
 

ถวัลย์ แตงไทย และ อธิพัชร์ ดาดี

    an image  พฤติกรรมและความต้องการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[613.7072 ถ267พ] Full Text

 

ธันยนันท์ ทองบุญตา

    an image  การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
        
[378.19425 ธ469ก] Full Text

 

นเรศ สุนทรชัย และ อธิพัชร์ ดาดี

    an image  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.17 น266ก] Full Text

 

วรรณวิภา ทัพวงศ์ และ คณะ

    an image  การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย ซอยประชาชื่น นนทบุรี 8 
        [303.33 ว259ก] Full Text

 

สุรินทร์ รอดเมือง และ อธิพัชร์ ดาดี

    an image  นโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อความเป็นเลิศ 
        
[378.04 ส861น] Full Text

 

อธิพัชร์ ดาดี

    an image  สภาพการสอนวิชาพลศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูพลศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
        
[378.17 อ147ส] Full Text

    an image  ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[796.07 อ147ป] Full Text

    an image  ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[
378.17 อ147ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม

    an image  พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
        
[613.71 อ147พ] Full Text

 

อธิพัชร์ ดาดี และ ทยาวีร์ ช่างบรรจง

    an image  ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 
        
[378.17 อ147ค] Full Text

    an image  การประเมินคุณภาพการสอนวิชาพละศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.17 อ146ก]
Full Text

    an image