งานวิจัย สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล

    an image  การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและภูมิหลังทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
        
[420.711 ก773ก] Full Text

 

ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู, ดร. และ คม คัมภิรานนท์ (Natthawut Srikatanyoo, Ph.D. and Kom Campiranon)

    an image  Crisis management of hotels in Phuket : compare and contrast between Thai and foreign hotel management styles

        [338.4791 N282c] Full Text

 

บุญเสริม วีสกุล, ศ.ดร. และ คณะ

    an image  แนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา 
        
[378.106 บ593น] Full Text

 

ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์, รศ.ดร. / เกียรติ์อนันต์ ล้วนแก้ว และ กองเงิน สุทธิพิทักษ์

    an image  ที่ดิน ชนบท และเมืองในรอบ 50 ปี 
        [354.353 พ993ท] Full Text

 

ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์, รศ.ดร. และ ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

    an image  การปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย 
        
[336.36 พ993ก] Full Text

 

สุพจน์ จุนอนันตธรรม, รศ.ดร. / วิษณุ วงศ์สินศิริกุล และ ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

    an image  การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย กรณีศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สถานีตำรวจนครบาล] 
        [363.2 ส826ก] Full Text