งานวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ดร.เกษร ชินเมธีพิทักษ์ และ ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

    an image  ภาระของครัวเรือนเพื่อการศึกษา 
        
[379.11 ก814ภ] Full Text

 

ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล , ดร.เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม และ นันทวัน รามเดชะ

    an image  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุดมศึกษาไทยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        
[378.17 ย547ก] Full Text
  

ดร.เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม และ คณะ

    an image  การศึกษาต้นทุนผลิตของการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 
        [373.246 ย547ก] Full Text
 

ดร.เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม , นันทวัน รามเดชะ และ พัชรินทร์ บุญเทียม

    an image  รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2551 
        
[378.198 ย547ร] Full Text