งานวิจัย สถาบันภาษา

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


Krippes, A. K.

    an image  Using Songs to Enhance Acquistion of French by Native Speakers of Thai
        การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสของชาวไทยโดยใช้เพลงฝรั่งเศส 
        
[448.30711 K92u] Full Text

    an image  A feasibility study of computer-assisted learning (CAL) of languages other than English (LOTE) among Dhurakij Pundit University's undergraduates 
        การศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
        
[400 K92f] บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

จันทร์พา ทัดภูธร (Janpha Thadphoothon)

    an image  The Use of English Among Members of the Thai Academic Community of Dhurakij Pandit University’s Graduate Students
        การใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[
428.8072 J34u] Full Text

 

พรชนก สุขพันธ์ (Pornchanok Sukpan)

  1.     an image  The use of supplementary reading in general English course
            การใช้สื่อการอ่านเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
            
    [371.33 P836uFull Text
     

รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล (Rosukhon Swatevacharkul)

    an image  An Investigation on Readiness for Learner Autonomy, Approaches to Learning of Tertiary Students and the Roles of English Language Teachers in Enhancing Learner Autonomy in Higher Education
        การตรวจสอบความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการเรียนของนักศึกษาและบทบาทของผู้สอนภาษาอังกฤษในการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
        
[378.17943 R839a] Full Text

    an image  A study of English learning strategies used by Chinese tertiary students in Thailand and factors causing changes of learning strategy use
       
การศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนในประเทศไทยและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้กลยุทธ์การเรียน 
        
[428.34951 R839s] บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

วรนุช ปัญจะวัตร

    an image  การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเอง 
        
[378.04 ว218ก] Full Text

 

ศิริพร ลิมตระการ, รศ.ดร. (Siriporn Limtrakarn, Dr.)

    an image  Teaching EFL reading using CAI

        การเรียนการสอนอ่านอังกฤษโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
        
[
371.334 S619t] บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

สมพร โกมารทัต, ผศ.ดร.

    an image  การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สองระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
        
[
495.68071 ส265ก] Full Text

 

สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา (Soisithorn Isarankura)

    an image  Raising Awareness of English Prosody Among Thai Learners : A Case of Thai First-Year English Major Students at Dhurakij Pundit University
        การสร้างความตระหนักรู้ในการเปล่งเสียงระดับเสียงซ้อนในภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[420.16 S683r] Full Text

 

สุรีย์ ศิริพัฒน์ และ ปิยวลี ยิ่งสวัสดิ์

    an image  การพัฒนาซอฟต์แวร์พจนานุกรมภาษาอังกฤษไมโครเล็คซิคอน เวอร์ชั่น 1.00 
        
[413.0285 ส867ก] Full Text

 

อธิจิต กล้าปราบศึก

    an image  การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[428.071 อ154ก] Full Text