งานวิจัย ศูนย์สนเทศและหอสมุด

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


สุกานดา ดีโพธิ์กลาง

    an image  สภาพการรับและการใช้วารสารของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[025.1732 ส739ส] Full Text

    an image  การใช้หนังสือภาษาต่างประเทศที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดซื้อในปี พ.ศ.2542-2546 
        
[028.7 ส739ก] Full Text

    an image  การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขานิติศาสตร์ 
        
[025.3 ส739ก] Full Text

    an image  การดำเนินงานและการใช้สื่อโสตทัศน์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        [025.177 ส739ก] Full Text

        

สุกานดา ดีโพธิ์กลาง และ พรเทพ ยอแสงรัตน์

    an image  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[025.524 ส739ก] Full Text

    an image  ปัจจัยจูงใจในการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[025.58 ส739ป] Full Text