งานวิจัย ศูนย์บริการวิจัย

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


เฉลิมพร อภิชนาพงศ์

    an image  การวิเคราะห์งานวิจัยสหกรณ์ระหว่างปี พ.ศ.2530-2542 
        
[334 ฉ421ก] Full Text

    an image  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของสหกรณ์ 
        
Full Text

    an image  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        
Full Text

 

บงการ หอมนาน, รศ.ดร.

    an image  ระบบการปรับเท่าภาพสี 3 มิติไม่สัมพรรค  
        
[621.367 บ114ร] Full Text

 

วรุณพันธ์ คงสม

    an image  โครงการสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศ 
        
[658.408 ว336ก] Full Text

    an image  การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        
[352.14 ว336ก] Full Text

 

ศูนย์บริการวิจัย

    an image  รายงานผลการสำรวจและประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว 
        
[658.152 ค961] Full Text

    an image  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2548 ครั้งที่ 4 
        [352.167 ค181] Full Text

    an image  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2549 ครั้งที่ 1 
        [352.167 ค181] Full Text

    an image  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2549 ครั้งที่ 2 
        [352.167 ค181] Full Text

    an image  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2549 ครั้งที่ 3 
        [352.167 ค181] Full Text

 

สมศิริ ธีระภาพ

    an image  การกำหนดสิทธิในการถือครองที่ดินของไทย 
        
[346.5930432 ส285ก] Full Text

 

สุเทพ พันประสิทธิ์

    an image  ผลตอบแทนจากการลงทุนทำนากุ้งของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย 
        
[วพ338.139543 ส781ผ] Full Text

    an image  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
        
[378.593072 ส781ป] Full Text

    an image  ภูมิหลังของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อลักษณะของลูกค้าบริษัทจำลองในสถาบันอุดมศึกษา 
        
[658.8343072 ส781ภ] Full Text

    an image  ผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
        
[338.13968 ส781ผ] Full Text

    an image  ปัญหาความยากจนของบุคคลและครัวเรือนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[362.5 ส781ป] Full Text

    an image  การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะความยากจนในประเทศไทย 
        
[339.46072 ส781ก] Full Text

    an image  ดัชนีคุณภาพชีวิตและค่าวัดความยากจนในประเทศไทย 
        
[339.41 ส781ด] Full Text

 

สุเทพ พันประสิทธิ์ และ คณะ

    an image  การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์บริการของโครงการประตูสู่เมืองสิงห์  
        
[338.4791 ส781ก] Full Text

    an image  โครงการประเมินคุณภาพบ้านจัดสรรเพื่อการบริโภคและการบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรรในเขตจังหวัดนนทบุรี 
        
[333.3383 ส781ค] Full Text

 

สุเทพ พันประสิทธิ์, เกียรติศักดิ์ พาชิยานุกูล และ วิสุทธิ์ ตรีเงิน

    an image  บรรยากาศในองค์การและความผูกพันของทรัพยากรมนุษย์ 
        
[658.314 ส781บ] Full Text
 

สุเทพ พันประสิทธิ์ และ ยงยุทธ นาคแดง

    an image  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร ปี 2531 
        
[378.166 ส781ป] Full Text

 

สุเทพ พันประสิทธิ์, เลิศพร ภาระสกุล และ วันเพ็ญ ผินเผือก

    an image  กลยุทธ์การจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ 
        
[338.4791 ส781ก] Full Text

 

สุเทพ พันประสิทธิ์, สุพรรัตน์ วงษ์ศรี และ วรุณพันธ์ คงสม

    an image  การวิเคราะห์เส้นทางการบินต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
        
[338.4791 ส781ก] Full Text