งานวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


คม คัมภิรานนท์, ผศ.ดร. (Kom Campiranon, Ph.D.)

    an image  Crisis Success Factors of Crisis Management in Tourism : A Case Study of Political Crisis in Thailand
        ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลความสำเร็จในการจัดการวิกฤตในการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
        [320.9593 K81c] Full Text

    an image  Critical Success Factors of Economic Crisis Management : A Case Study of Phuket Hotels 
        
[338.4791 K81c] Full Text

    an image  The influence of service quality gaps on customer loyalty : a case study of midscale Bangkok hotels  
        
[338.4764794 K81i] Full Text

 

ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู, ดร. (Natthawut Srikatanyoo, Ph.D.)

    an image  Agritourist Needs and Motivations : The Chiang Mai Case 
        
[338.4779656 N282a] Full Text

 

พิรุณา พลศิริ (Piruna Polsiri)

    an image  Corporate Restructuring of Non-Financial Listed Firms Belonging to Thailand's Top 30 Business Groups in Response to The East Asian Economic Crisis
        การปรับปรุงโครงสร้างกิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจไทยขนาดใหญ่ที่สุด 30 กลุ่ม ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตะวันออก 
        [658.16 P672c] Full Text

    an image  Corporate Distress Prediction Models Using Financial And Governance Variables
        แบบจำลองทำนายความอ่อนแอของกิจการโดยใช้ตัวแปรด้านการเงินและด้านการกำกับดูแลกิจการ 
        [658.15 P672c] Full Text

    an image  Ownership Concentration, Political Connection, and Financial Institution Failure
        โครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตัว สายสัมพันธ์ทางการเมืองและความล้มเหลวของสถาบันการเงิน 
         
[
332.1 P672o] Full Text

 

พิรุณา พลศิริ (Piruna Polsiri) และ ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช (Thitima Sitthipongpanich)

    an image  The Impact of Bank Connections on Corporate Restructurings of Thai Listed Firms
        ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่มีต่อการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
        [332.1209593 P672i] Full Text

 

ลีลา เตี้ยงสูงเนิน (Leela Tiangsoonnern)

    an image  Purchasing Behavior And Attitudes Of Organizational Gemstone Buyers Toward Thai Gemstones
        พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของผู้ซื้อประเภทองค์กรที่มีต่ออัญมณีไทย 
        [658.8342 L385p] Full Text

 

อดิศร ณ อุบล, ดร.

    an image  การพัฒนาแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิดในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
        [658.4063 อ128กบริการเฉพาะตัวเล่ม

 

 Kraus, Harald. Asst. Prof.

    an image  The Management of Language Institutes in Thailand : Manager Experiences and Perspectives
        [378.101 K91m] Full Text