งานวิจัย ฝ่ายบริหารการศึกษาภาคค่ำ

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ปรีชา วุฒิการณ์

    an image  การสร้างตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้นำในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง 
        
[658.4092 ป468ก] Full Text
 

สินธะวา คามดิษฐ์

    an image  ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
        
[306 ส725ภ] Full Text
 

สินธะวา คามดิษฐ์ และ วิศรุต สุวรรณวิเวก

    an image  การวิเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
        
[378.0072 ส725ก] Full Text

    an image  การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[378.198013 ส725ก] Full Text