งานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กล้า ทองขาว

    an image  การประเมินผลการจัดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.199 ก312ก]
Full Text

 

เกษร ชินเมธีพิทักษ์

    an image  ความต้องการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
        
[378.362 ก814ค] Full Text

    an image  การติดตามผลบัณฑิตผู้กู้ กยศ. ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[379.118 ก814ก] Full Text

 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

    an image  การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ 
        
[302.2 ก726ก] Full Text

 

จีระพร เรืองจิระชูพร

    an image  ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 
        
[658.4038 จ566ศ] Full Text

 

โชติ แย้มแสง

    an image  สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาการจัดการ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.199 ช822ส] Full Text

 

ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ (Thanida Chitnomrath)

    an image  A Study of Factors Regarding Firm Characteristics that Affect Financing Decisions of Public Companies Listed on the Stock Exchang of Thailand
        การศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจระดมเงินทุนของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        [658.15224 T367s] Full Text

 

รังสิต ศรจิตติ

    an image  การใช้แบบจำลองประมาณการทางการเงินในโครงการ กรอ. 
        [371.224 ก449] Full Text