งานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


เชียง เภาชิต, ผศ.

    an image  สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของนายจ้าง 
        
[
331.114 ช761ส] Full Text

    an image  การเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มเรียนโดยการประเมินผลระหว่างเรียนและประเมินผลสรุปรวม 
        [
378.1793 ช761กFull Text

 

ดวงจันทร์ วรคามิน

    an image  การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
        
[025.2 ด161ก] Full Text

 

พอพล อุยยานนท์

    an image  การศึกษาปัจจัยกำหนดอุปสงค์ต่อรถยนต์ในประเทศไทย 
        
[338.47629222 พ487ก] Full Text

    an image  การให้บริการและความต้องการบริการสาธารณสุขในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  
        
[362.17 พ487ก] Full Text

 

ไพรินทร์ ไกรศรานนท์ และ ดวงจันทร์ วรคามิน

    an image  โครงสร้างการผลิตและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพลงไทยสากล 
        
[338.6048 พ989ค] Full Text

 

ไพรินทร์ ชลไพศาล

    an image  สภาวะการทำงานของเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[330.092 พ989ส] Full Text

    an image  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : การเปรียบเทียบด้วยวิธีการเรียนที่ต่างกัน 
        
[371.393 พ989ก] Full Text
    an image  ดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
        
[339.09593 พ989ด] Full Text

    an image  สัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
        
[332.6322 พ989ส] Full Text

 

ไพรินทร์ นาคจั่น

    an image  การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของสวนสัตว์ 
        
[636.08890681 พ989ก] Full Text

 

สมัย โกรทินธาคม

    an image  การศึกษาแนวทางการเพิ่มพูนความเข้าใจเศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ 
        
[330.071 ส292ก] Full Text

 

สุเทพ พันประสิทธิ์, ผศ.

    an image  การศึกษาวิธีการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรภาคกลาง 
        
[338.1 ส781ก] Full Text

    an image  การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
        [330.9593 ส781ก] Full Text

    an image  การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
        [373.18 ส781ก] Full Text

    an image  การศึกษาการขยายผลทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
        [330.9593 ส781ก] Full Text

    an image  การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของตลาดน้ำในกรุงเทพมหานคร 
        [338.4791 ส781ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

สุเมธ อดุลวิทย์

    an image  ร่องรอยเชิงนิเวศ 
        [339.23 ส843ร] Full Text

 

อรพรรณ สิทธิชัย, ผศ.

    an image  ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคเดย์ สปา และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการประกอบการเดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
        
[338.4791 อ332ป] Full Text

    an image  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา 
        
[371.8 อ332ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม 

 

อัมรินทร์ ตันติเมธ

    an image  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังประเทศไทยของชาวต่างชาติ 
        
[338.4791 อ295ศ] Full Text

    an image  การพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทย  
        
[658.8342 อ295ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม