งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กนิษฐา ยิ้มนาค

    an image  การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ เมื่อข้อมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไม่เชิงเส้น 
        
[519.54 ก128ก] Full Text

    an image  ประสิทธิภาพของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันโดยการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
        
[
507.6 ก128ป] Full Text

 

กรกช อัญชลีนุกูล

    an image  ภาษาสร้างสรรค์ : การใช้ภาพพจน์ในนวนิยายของโสภาค สุวรรณ 
        
[808.3 ก152ภ] Full Text

 

กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา

    an image  การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[519.52 ก675ก] Full Text

    an image  ประสิทธิผลของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
        [378.1794 ก675ป] Full Text

 

จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

    an image  การศึกษาโครงสร้างองค์กรธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยจังหวัดนนทบุรี 
        
[307.333 จ671กบริการเฉพาะตัวเล่ม

    an image  การศึกษาโครงสร้างองค์การของส่วนราชการภาครัฐ 
        
[352.29 จ671ก] Full Text

    an image  การวิเคราะห์วาทกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดจากวาทกรรม : กรณีศึกษาคำว่าองค์การและองค์กร 
        
[401.41 จ671ก] Full Text

    an image  การสำรวจทัศนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ภายใต้ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ของนักวิชาการและผู้บริหารองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษา องค์การภาครัฐจังหวัดนนทบุรี 
        
[351 จ671ก] Full Text

    an image  การศึกษาสภาวการณ์และแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์ : กรณีกระบวนงานบัตรประจำตัวประชาชน 
        [352.66 จ671ก] Full Text

 

เฉลิมสิน สิงห์สนอง

    an image  การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาเมื่อมีค่าสังเกตที่ผิดปกติเชิงบวก 
        
[519.232072 ฉ434ก] Full Text

    an image  วิจัยเชิงทดลอง เรื่อง "เรขาคณิตวิเคราะห์" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[516.30711 ฉ434ว] Full Text

    an image  การพัฒนาชุดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[507.6 ฉ654ก] Full Text

 

ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์

    an image  การใช้สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
        
[
025.524 ด154ก] Full Text 

 

ทัดดาว แนบเนียน

    an image  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Allan Variance และ Overlapping Allan Variance ในการหารูปแบบสัญญาณรบกวนของออสซิลเลเตอร์ 
        
[
621.381533 ท431กFull Text

 

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, ดร.

    an image  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน : กรณีศึกษาวงกลองยาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
        
[
780.9593 ธ468ก] Full Text

    an image  ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ที่มีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
        
[
378.1795 ธ468ผ] Full Text

 

ธันยนันท์ ทองบุญตา

    an image  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        [306.4812 ธ469พ] Full Text

  

ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน

    an image  ปัจจัยและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
       
 
[
378.17 ธ471ป] Full Text

 

ธิฏิรัตน์ ทิพรส, ดร. (Titirut Thipbharos, Dr.)

    an image  An estimation of a joined point in tobit-piecewise regression model
        การประมาณค่าจุดเปลี่ยนในตัวแบบถดถอย โทบิท-พีซไวส์ 
        [
519.536 T619e] Full Text

 

นพดล สุตันติวณิชย์กุล

    an image  การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
        
[370.113 น169ก] Full Text

 

นพดล สุตันติวณิชย์กุล, สุริยันต์ สุวรรณราช, จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ และ อรอุมา พัชรวรภาส

    an image  การพัฒนาชนบทในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 
        
[307.1412 น169ก] Full Text

 

นภาภรณ์ จันทรศัพท์

    an image  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.1793 น198ค] Full Text

    an image  การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.164 น198ก] Full Text

    an image  การศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.19 น198ก] Full Text

    an image  การเปรียบเทียบวิธีการสร้างตัวเลขสุ่มเมื่อนำไปประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง 
        
[515.782 น198ก] Full Text

    an image  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแปรสุ่มที่สร้างด้วยวิธีการแปลงผกผัน วิธีการยอมรับและปฏิเสธ และวิธีการรวม 
        
[519.23 น198ก] Full Text

    an image  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 
        
[519.70285 น198กFull Text

 

ปราณี ตันตยานุบุตร

    an image  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติของศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
        
[353.7 ป445ก] Full Text

    an image  การศึกษาความรู้ความเข้าใจและเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
        
[
370.114072 ป445ก] Full Text

 

ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ และ ภัทรา พลับเจริญสุข

    an image  ประสิทธิผลของสารสกัดจากเปลือกว่านหางจระเข้ในการควบคุมหนอนใยผัก 
        
[
632.95 ป529ป] Full Text

 

ปิยะวิทย์ ทิพรส

    an image  อิทธิพลของสารละลายโอโซน เถ้าใบกล้วย และโซเดียมคลอไรด์ ที่มีผลต่อการลดกลิ่นโคลน geosmin และสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง 
        
[664.9453 ป622อ] Full Text

 

พจมาลย์ สกลเกียรติ

    an image  การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
        
[378.198 พ177ก] Full Text

 

แพรวา เพชรเชิดชู

    an image  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบทภาษาจีนของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
        
[495.1824 พ965ก] Full Text

 

พัชราภา ตันติชูเวช

    an image  การศึกษารูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไปของสหรัฐอเมริกาและประเทศในเอเซีย 
        
[378.199 พ519ก] Full Text

    an image  การศึกษาพฤติกรรมทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ์เพศสัมพันธ์แบบข้ามคืน 
        
[306.7 พ519ก] Full Text

 

พัชราภา ตันติชูเวช และ สินีนาฏ สุทธจินดา

    an image  การใช้หนังสือธรรมะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต 
        
[158 พ519ก] Full Text

 

เลิศพร ภาระสกุล

    an image  ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษสัมฤทธิผลของการเรียนภาษาอังกฤษและความต้องการของนักศึกษาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
        
[420.7 ล896ท] Full Text

    an image  สภาวะการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในช่วงปี พ.ศ.2521-2527 
        
[331.11423 ล896ส] Full Text

 

วนิดา ตั้งเทียนชัย

    an image  สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้ 
        
[
495.18 ว169ส] Full Text

 

วันวร จะนู

    an image  เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะจริยศาสตร์และปรัชญาสังคม 
        
[
178 ว436ศ] Full Text

    an image  วิถีชุมชนสี่แยกทางน้ำ : วิถีเมือง วิถีคน ชุมชนที่แปรเปลี่ยน 
        
[
307.76 ว436ว] Full Text

 

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์

    an image  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       
 [378.198 ว734ก]
Full Text

 

วิศรุต สุวรรณวิเวก และ สินธะวา คามดิษฐ์

    an image  การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[331.11423072 ว752ก] Full Text

 

วิสุทธิ์ ตรีเงิน

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพชีวิต เรื่องระบบนิเวศ จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
        
[371.334 ว794ก] Full Text

    an image  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ 
        [
507.8 ว786ก] Full Text

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
        
[
378.1793 ว794ก] Full Text

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและบรรยากาศ โดยใช้การพัฒนาการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบ 
        
[378.1793 ว794ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม 

 

วิสุทธิ์ ตรีเงิน และ พจมาลย์ สกลเกียรติ

    an image  การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการจัดการความดีของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการความดี 
        [370.114 ว786ก] Full Text

 

ศศิธร อนันตโสภณ

    an image  สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
        
[511.3 ศ291ส] Full Text

    an image  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[
378.1793 ศ291อ] Full Text

 

สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดร. (Soisithorn Isarankura,Dr.) 

    an image  Conceptualizations Of Tense And Aspect in English Among Thai Learners
        มโนทัศน์เรื่องกาลและการณ์ลักษณะในภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย 
        
[415 S683c] Full Text

 

สอางศรี พรสุวรรณ และ คณะ

    an image  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสาเหตุที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.17 ส481ก] Full Text

 

สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม

    an image  การใช้บุพบทโดยไม่จำเป็นในหนังสือพิมพ์ไทย 
        
[495.915 ส732ก] Full Text

 

สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร

    an image  การศึกษาการก่อตัวของชุมชนด้วยหลักพุทธธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[307.14 ส773ก] Full Text

    an image  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน 
        
[333.7 ส773ป] Full Text

    an image  อัตลักษณ์ชุมชนกับการพึ่งตนเองของชุมชนในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
        
[307.14 ส773อ] Full Text 

 

อรชา เผือกสุวรรณ

    an image  การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
        
[302.2322 อ317ก] Full Text

 

อัญชลี ทองเอม

    an image  ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[495.9182 อ525ศ] Full Text

 

อัญชลี ทองเอม และ คณะ

    an image  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระราชอัจฉริยะภาพทางภาษาที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์แปล "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" 
        
[895.9109 อ525พ] Full Text

 

อัญชลี ทองเอม, ปนัดดา สินอาภา และ กมลทิพย์ มณีปุระ

    an image  ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
        
[306 อ525ผ] Full Text

 

อัศวิน แสงพิกุล, ผศ.ดร. (Aswin Sangpikul, Dr.)

    an image  Travel motivations and tourist behaviors : a case of Korean Travelers to Thailand
        แรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาประเทศไทย 
        [
910.921 A861t] Full Text

    an image  An analysis and comparative study of travel motivations and travel behaviors of international tourists to Thailand
        การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 
        [338.4791 A861a] Full Text

    an image  Good Practices for Ecotourism Tour Operators for the Sustainable Tourism Development of Thailand
        แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 
        
[
338.4791 A859g] บริการเฉพาะตัวเล่ม 

    an image  การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศไทยในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2543-2553) 
        
[
338.4791 อ579ก] Full Text

    an image  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
        [338.4791 อ579ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม