งานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์

    an image  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้ : กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปัว จังหวัดน่าน  
        [658.5752 ก137น] Full Text

 

จักรพันธ์ สุระประเสริฐ

    an image  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย : กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปัว จังหวัดน่าน 
        [746.92 จ225น] Full Text

 

ชลิดา รัชตะพงศ์ธร

    an image  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ไทย กรณีศึกษา เครื่องเบญจรงค์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลคลองดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
        [745.2 ช251ก] Full Text

    an image  การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้เรื่องข้าวเจ๊กเชยเสาไห้สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
        [741.67 ช251ก] Full Text

 

ณธกร อุไรรัตน์

    an image  การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี 
        [688.8 ณ121ก] Full Text

 

เตชนิธิ สังขะทรัพย์

    an image  "โครงสร้างจากความทรงจำ" : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้แรงบันดาลใจจากอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
        [758.7 ต674ค] Full Text

 

ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช และ ธนเดช ธเนศกลจักร์

    an image  การออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษเส้นใยสับปะรด
        [745.54 ท466ก] Full Text

 

วัฒนะ จูฑะวิภาต, ศาสตราจารย์กิตติคุณ

    an image  ศิลปหัตถกรรมทองลายโบราณของช่างทองสุโขทัย 
        [739.227593 ว397ศ] Full Text

    an image  ศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินเมืองนครศรีธรรมราช เครื่องเงินเมืองสุรินทร์ และเครื่องเงินเมืองเชียงใหม่ 
        
[739.2383028 ว397ศ] Full Text

    an image  ผ้าทอกับชีวิตคนไทย 
        
[746.14 ว397ผ] Full Text