งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, ดร.

    an image  ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม 
        [621.3825 ช395ร] Full Text

 

ณรงค์เดช กีรติพรานนท์, ดร.

    an image  รถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ 
        
[
629.8932 ณ219ก] Full Text

 

ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต

    an image  สายอากาศแบบเฮลิกซ์สำหรับการใช้งานในเครือข่ายแลนไร้สาย 
        
[621.3824 ต189ส] Full Text

 

ติกะ บุนนาค

    an image  การศึกษาการส่งผ่านความร้อนและแสงผ่านกระจกอาคาร 
        
[621.4022 ต374ก] Full Text

    an image  การพัฒนาระบบนำร่องและแผนที่พลังงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
        
[697.93580285 ต373ก] Full Text

 

เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, ดร.

    an image  โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะสำหรับกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ  
        
[005.43 น881ป] Full Text

 

บงการ หอมนาน, รศ.ดร.

    an image  ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล 
        
[621.3822 บ114ร] Full Text

    an image  เครื่องเขียนเสมือนจริงฐานการเฝ้าระวังสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด 
        
[621.3822 บ114ค] Full Text

 

บงการ หอมนาน, กิตติศักดิ์ ล่ำดี และ ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต

    an image  โครงการศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้สาย 
        
[621.382 ค962] Full Text

 

ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล และ สราวุธ ฮันตระกูล

    an image  การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น 
        
[384.3 ป412ก] Full Text

 

ปรีชา สาคะรังค์

    an image  วงจรประจุแบตเตอรรี่ที่ใช้หลักการหาจุดจ่ายกำลังสูงสุดสำหรับระบบจักรยานผลิตไฟฟ้า 
        
[621.31242 ป468ว] Full Text

    an image  การศึกษาเปรียบเทียบตัวควบคุมฟัซซี่นิวรอลเน็ตเวิร์คและพีไอดีควบคุมชุดทดลองลูกบอลบนคาน  Full Text

 

ปุณยวีร์ จามจรีกุล

    an image  สายอากาศไมโครสตริปในท่อนำคลื่นทรงกระบอกเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ไมโครเวฟย่านความถี่ 2.4 GHz 
        
[621.3813 ป661ส] Full Text

    an image  ฐานข้อมูลคนไข้เพื่อช่วยในการตรวรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งผ่านเครือข่าย พื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย เฟสที่ 1 
        [005.74087 ป661ฐ] Full Text

 

มนฑล นาวงษ์, ดร.

    an image  การออกแบบวงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์เพื่อการประจุแบตเตอรี่โดยใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
        
[621.3192 ม153ก] Full Text

 

วีระ ศรีอริยะกุล และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์

    an image  การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบชั้นบาง 
        
[621.815 ว842ก] Full Text