งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ.

    an image  สมรรถนะในปัจจุบันของผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
        
[658.4092 ก869ส] Full Text

 

ไกรสีห์ กำจรฤทธิ์ (Kraisee Komchornrit)

    an image  The Causal Relationship Models for Adoption of Efficient Consumer Response (ERC) by Retailers in Bangkok 
        
[658.5 K89c] Full Text

 

จันทร์เพ็ญ บุญฉาย

    an image  การจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
        [332.024 จ272ก] Full Text

 

จันทวรรณ เปรมประภา

    an image  ความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย 
        
[658.3 จ283ค] Full Text

 

จุล ธนศรีวนิชชัย และ อรุณ ศิริจานุสรณ์

    an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ : กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
        
[
647.940682 656] Full Text

 

จิรพล จิรไกรศิริ และ นพพร ศรีวรวิไล, ดร.

    an image  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนซ้ำวิชาองค์การและการจัดการ 
       
 [378.1793 จ496กFull Text

 

ชนะใจ เดชวิทยาพร

    an image  กรณีศึกษา บริษัท หลักทรัพย์ทวีพัฒนา จำกัด 
        [658.0072 ช141ก] Full Text
 

ชนะใจ เดชวิทยาพร และ อรุณ ศิริจานุสรณ์

    an image  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสินเชื่อระหว่างธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 
        [332.1753 ช141ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

ชุติระ ระบอบ

    an image  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวกล้องของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
        
[658.834 ช617ป] Full Text

    an image  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[658.041 ช617ป] Full Text

 

ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช (Thitima Sitthipongpanich)

    an image  The Effect of the Gain and Loss of Political Connections on Firm Performance : Evidence from the Coup in Thailand in 2006
        การได้มาและการสูญเสียความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีต่อผลประกอบการของบริษัท : เหตุการณ์จากการปฏิวัติในประเทศไทยในปี 2549
        [322.3 T448e]
Full Text

    an image  The impact of ownership structure on a firm's investment behavior 
        ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อพฤติกรรมการลงทุนของบริษัท 
        [658.15226 T448i] Full Text

 

ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช (Thitima Sitthipongpanich) และ พิรุณา พลศิริ (Piruna (Polsiri) Bialowas)

    an image  The impact of CEO characteristics on corporate investment and financing behaviors
        ผลกระทบของคุณลักษณะผู้บริหารสูงสุดที่มีต่อพฤติกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินทุนของบริษัท
        [658.4092 T448iFull Text

 

ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์

    an image  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทเงินทุนและหรือหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ในประเทศไทย 
        
[332.260681072 ธ261ก] Full Text

    an image  กรณีศึกษา บริษัท ราชาชูรส จำกัด 
        
[658.0450722 ธ261ก] Full Text

    an image  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองแง่สาหร่ายเกลียวทองเพื่อการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้น้ำบาดาล เศรษฐกิจเพาะเลี้ยงที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
        
[338.13072 ธ261ก] Full Text

 

ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์, ดร.

    an image  ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์ด้านการแข่งขันต่อการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในองค์กรในประเทศไทย 
        
[658.4063 ธ654ผ] Full Text

 

นพพร ศรีวรวิไล, อดิศร ณ อุบล และ จิรพล จิรไกรศิริ

    an image  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นทางการการกระจายอำนาจ และระดับนวัตกรรมองค์กร 
        
[658.4038 น176ก] Full Text

 

นันทสารี สุขโต, ผศ.ดร. (Nuntasaree Sukato)

    an image  Attitudes and Self-Image of Thai Metrosexuals toward Clothing Buying
        ทัศนคติและภาพลักษณ์ของชายไทยกลุ่มเมโทรเซ็กชวลที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องแต่งกาย 
        
[
658.8342 N972a] Full Text

 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์

    an image  การออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานถอด-ประกอบอุปกรณ์ในโถสุขภัณฑ์  Full Text

 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ และ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล

    an image  การศึกษาการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
        
[
658.5 ผ228ก] Full Text

    an image  ความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต่อระบบการผลิตแบบโตโยต้าในด้านองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล 
        
[658.31422 ผ228ก] Full Text

 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, อาทร จิตสุนทรชัยกุล และ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล

    an image  การศึกษาถึงการศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.1793 ผ228ก] Full Text

 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ , ปเนต เสรีรังสรรค์ , ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล และ อาทร จิตสุนทรชัยกุล

    an image  ผลของการใช้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาที่เป็นเชิงคำนวณสำหรับวิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงาน (IM201) ที่มีต่อการเรียนของนักศึกษา 
        
[378.172 ผ228ผ] Full Text

   an image  การศึกษาถึงความชอบต่อวิธีการสอนประกอบร่วมของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาที่เป็นเชิงบรรยาย สำหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (IM201) : ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[378.1796 ผ228ก] Full Text

 

พัฒนี ทองพึง

    an image  การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
        [332.024 พ535กFull Text

 

ภิญชาดา จินดารัตนวรกุล

    an image  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการภาษีอากร โดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และที่ไม่ได้ใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิส์ (E-learning) และความคิดเห็นที่มีต่อการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
        [371.334 ภ522ผ]
Full Text

 

ยุวดี ภู่สำลี, ผศ.

   an image  วิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์การตลาดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดของธุรกิจในประเทศไทย 
        
[658.8 ย442ว] Full Text

   an image  การศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[658.8342 ย442ก] Full Text

 

วริศรา แหลมทอง และ อรุณ ศิริจานุสรณ์

   an image  หลักการทางแนวความคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง 
        
[
307.76 ว329ห] Full Text

 

วีรยา ภัทรอาชาชัย, ชนะใจ เดชวิทยาพร และ ชนะจิตร เดชวิทยาพร

    an image  สมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 
        [338.4767 ว832ส] Full Text

  

ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, ผศ.ดร.

   an image  ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร  
       
[658.4092 ศ546ผบริการเฉพาะตัวเล่ม

 

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล

   an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี 
        
[658.21 ศ443ป] Full Text

   an image  ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ระบบการผลิตแบบลีน 
        
[658.022 ศ443ป] Full Text

 

ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์

   an image  ทัศนคติของหัวหน้างานต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
        
[378.198 ศ463ท] Full Text

 

สมศิริ วัฒนสิน

   an image  พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
        
[658.8342 ส285พ] Full Text

 

สมศิริ วัฒนสิน และ ยุวดี ภู่สำลี, ผศ.

   an image  การพัฒนาบัณฑิตทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
        
[378.37 ส285ก] Full Text

 

สาวิตรี สุทธิจักร์ (Sawitree Sutthijakra)

   an image  The Role of Universities in Producing Innovative Graduates
       
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรม
        [378.1 S271r] Full Text

 

สิทธิชัย ตันศรีสกุล

   an image  การแก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงานตามแนวความคิดของข้าราชการและนักธุรกิจ 
        
[331.11423072 ส722ก] Full Text

  

โสมสกาว สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ อรุณ ศิริจานุสรณ์

   an image  นวัตกรรมการสร้างรูปแบบการตลาดสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
        
[
647.940688 ส991น] Full Text

 

อรวรรณ สุทธิพิทักษ์

   an image  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน 
        
[001.4092 อ373ป] Full Text

   an image  กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจชุมชน : ศึกษากรณี ธุรกิจกะลาของตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
        
[658.04 อ373ก] Full Text

   an image  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
        
[658.4012 อ373ป] Full Text

 

อรวรรณ สุทธิพิทักษ์, สุริยันต์ สุวรรณราช, สรณีย์ ฉันทะวิบูลย์ และ สุภาภรณ์ หาญทอง

   an image  การบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราของชุมชนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        
[338.173895 ส866ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม

   an image  การพัฒนา การบริหาร และการจัดการธุรกิจชุมชน : ศึกษากรณี ธุรกิจยางพาราของชุมชนตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
        
[338.1738952 ส866ก] Full Text

 

อรุณ ศิริจานุสรณ์

   an image  พัฒนาการ วิถีการดำเนินชีวิต การอยู่อาศัย กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนซอยประชาชื่น นนทบุรี 8 
        [307.76 อ399พ] Full Text

   an image  ความเสียหายต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนื่องมาจากการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา อาคารประเภทโรงแรมเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
        
[
333.714 อ411ค] Full Text

 

อัครเศรษฐ์ ตินตะโมระ

   an image  การใช้เพลงบรรเลงประกอบการสอนในวิชาหลักการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2549 
        
[378.179 อ478ก] Full Text