งานวิจัย คณะนิเทศศาสตร์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กนกพร ปิมแปง

    an image  ลักษณะการเปิดรับสารและการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพทั่วประเทศ 
        [302.2308 ก124ล] Full Text

 

กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

    an image  การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กรกับภาพลักษณ์ในใจของ ผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลค่ายญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[658.802 ก382ก] Full Text

    an image  การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธ์ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
        
[302.2308 ก382ก] Full Text

 

การดา ร่วมพุ่ม และ อุไร คงหลวง

    an image  การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[302.23083 ก449ก] Full Text

 

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, ดร.

    an image  การศึกษาปัจจัยที่กำหนดรายได้ของนักจัดรายการวิทยุ 
        [331.215 ก855ก] Full Text

 

ชาติณรงค์ วิสุตกุล

    an image  การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย 
        [070.41 ช518ก] Full Text

 

ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน, ผศ.ดร.

    an image  เพลงกับวัฒนธรรม : การศึกษาการเชื่อมโยงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนผ่านบทเพลงของศิลปินล้านนา 
        
[780.9593 ฐ334พ] Full Text

    an image  บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมและอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[302.234 ฐ335บ] Full Text

    an image  การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลหลอมรวม 
        [384.550285 ฐ334กFull Text

 

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, ดร. และ คณะ

    an image  ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        
[658.8342 บ359ท] บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

ปาจรีย์ อ่อนสอาด, ผศ.

    an image  การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข้าวของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด 
        
[302.3 ป542ว] Full Text

    an image  กลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรณีศึกษา การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี 2547 
        
[324.7 ป542ก] Full Text

    an image  การวิเคราะห์ช่องทางในเครือข่ายการสื่อสารการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ "ระบบทักษิณ" 
        [302.2 ป542ก] Full Text

    an image  การวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารที่สร้างความสำเร็จต่อ "วิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง" กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
        
[302.35 ป542ก] Full Text

 

ปาจรีย์ อ่อนสอาด, ผศ. และ ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์

    an image  เครือข่ายการสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา "ลำน้ำน้อย" อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        
[302.3 ป542ค] Full Text

 

พนารัตน์ ลิ้ม

    an image  ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
        
[659.19 พ197ป] Full Text

    an image  การตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
        
[338.4791014 พ197ก] Full Text

    an image  จิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการในตลาดแบบปฏิสัมพันธ์ 
        
[658.408 พ197จ] Full Text

 

พรสุรีย์  วิภาศรีนิมิต

    an image  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด 
        
[370.1523 พ285ก] Full Text

 

พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

    an image  จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่ได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน 
        
[352.63 พ673จ] Full Text

 

พีระ จิรโสภณ, รศ.ดร. และ คณะ

    an image  ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย 
         
[302.23 พ796ค] Full Text

 

มนัสสา ชินูปการพงศ์

    an image  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการตลาดด้วยจิตสาธารณะกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
        
[658.802 ม173ค] Full Text

 

มนัสสา จินต์จันทรวงศ์

    an image  รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
        
[302.2308 ม173ร] Full Text

 

มาโนช ชุ่มเมืองปัก, ดร.

    an image  การผลิตสื่อทางเลือกโดยชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ  
        
[302.23 ม456ก] Full Text

 

ฤทธิไกร ดุลวรรธนะ และ ปรียานันท์ สุจปลื้ม

    an image  การศึกษาผลการใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา : กรณีศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[153.42 ฤ172ก] Full Text

 

ลักษมี คงลาภ

    an image  การวิเคราะห์จุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย 
         [659.143 ล231ก] Full Text

    an image  การควบคุมการโฆษณาสินค้าสำหรับเด็กทางโทรทัศน์ในประเทศไทย 
         
[659.152 ล231ก] Full Text

 

วิลาวัณย์ วโรภาษ

    an image  กลยุทธ์การวางแผนและการสร้างสรรค์สื่อจดหมายตรงขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อการระดมทุนและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อจดหมายตรง 
        
[
302.232 ว719ก] Full Text

 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

    an image  จิตสำนึกสาธารณะ : อำนาจแห่งเรื่องเล่าบ้านทรายขาว 
         
[302.3 ว735จ] Full Text

 

วีณา แก้วประดับ (ณิชาภา แก้วประดับ)

    an image  บทบาทของสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่อการเสนอข่าวในสถานการณ์วิกฤต 
         
[302.2345 ว815บ] Full Text

    an image  บทบาทสื่อมวลชนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ : กรณีศึกษา สถานีร่วมด้วยช่วยกัน เอฟ เอ็ม 96.0 เมกกะเฮิรตซ์ 
         
[302.23 ณ432บ
] Full Text

 

ศรีลัดดา อุทยารัตน์ และ วีณา แก้วประดับ

    an image  การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ถ้ำค้างคาว วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี 
         
[338.4791 ศ244กFull Text

 

ศิวาวุธ ไพรีพินาศ

    an image  กระบวนการสร้างบทอิงประวัติศาสตร์ในสื่อจินตคดีสมัยใหม่ 
         
[808.2 ศ557กบริการเฉพาะตัวเล่ม

 

สกุลศรี ศรีสารคาม

    an image  สื่อสังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว 
        
[302.231 ส128ส] Full Text

 

สุทิน โรจน์ประเสริฐ, ผศ.

    an image  การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อทบทวนเนื้อหาในรายวิชาหลักและศิลปะการถ่ายภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
         
[371.334 ส779ก] Full Text

    an image  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
         
[659.0785 ส779ก] Full Text

 

สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

    an image เครือข่ายการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
       [302.23 ส718ค] Full Text

 

สุรางคณา ณ นคร

    an image  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อกำหนดภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ศึกษาเฉพาะชุมชนรอบเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        
[302.2 ส858ย] Full Text

    an image  การสื่อสารเพื่อการเชื่อมร้อยจิตสำนึกสาธารณะขององค์กรภาคธุรกิจกับภาคประชาชน
         
[302.2 ส858ก] Full Text

 

เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว

    an image  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกสาธารณะของประชาชนผ่านพันธมิตรองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร 
        
[659.2 ส941ก] Full Text

 

อริสรา ไวยเจริญ, ผศ.

    an image  รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
         
[659.136 อ398ร] Full Text

    an image  รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
         
[659.136 อ398ร] Full Text

 

อัญชลี จุฬาพิมพ์พันธุ์, ดร. และ สุรางคณา ณ นคร

    an image  การบริหารความขัดแย้งในประเด็นต่างๆของชุมชนที่นำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
         
[303.69 อ525ก] Full Text

 

อัปสร เสถียรทิพย์ และ ลักษมี คงลาภ

    an image  อิทธิพลของนักจัดรายการวิทยุที่มีต่อการแก้ไขปัญหาชีวิตของเยาวชนไทย 
        
[302.230835 อ549อ] Full Text

 

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

    an image  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชน : กรณีศึกษา เครือข่ายชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา 
        
[302.234 อ579ก]
Full Text

 

อุไร คงคาหลวง

    an image  เทคนิคการจัดรายการเพลงทางวิทยุกระจายเสียง  
         
[384.5443 อ857ทบริการเฉพาะตัวเล่ม

 

อุษา สุกใส (บิ้กกิ้นส์), รศ.ดร.

    an image  ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนกับการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเขตเมืองและชุมชนเขตชนบทไทย 
         
[302.234 อ864ศ] Full Text

    an image  พฤติกรรมการสื่อสารทางเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมกับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
         
[302.234 อ864พ] Full Text

    an image  พัฒนาการของศาสตร์ในสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
         
[302.20711 อ864พ] Full Text

    an image  บทบาทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
         
[302.2345083 อ864บ] Full Text

    an image  ไซเบอร์เซ็กส์กับทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น 
         
[302.234 อ864ซ] Full Text