งานวิจัย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กมลชัย รัตนสกาววงศ์ และ คณะ

    an image  ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัย "สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า"
        [345 ก136ค] Full Text

 

กฤตภาส สุวรรณศรี

    an image  ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
        [378.17 ก275ค] Full Text

 

จิรศักดิ์ รอดจันทร์, ผศ.ดร.

    an image  ข้อดีและข้อเสียของความร่วมมือทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย : ศึกษากรณีการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการค้าสินค้า
        [343.056 จ513ข] Full Text

 

ธานี วรภัทร์, ผศ.ดร.

    an image  การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำศึกษามาตรการทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจำคุก
        [345.0772 ธ517ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม

    an image  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ศึกษามาตรการทางกฎหมายในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง

        [345.05042 ธ517ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม

    an image  การบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

        [345.0773 ธ517ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม 

 

นคร วัลลิภากร

    an image  การแปรรูปเรือนจำในประเทศไทย 
       
[365.068 น114ก] Full Text

    an image  เขตอำนาจศาลปกครอง ศึกษากรณีปัญหาเกี่ยวกับคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัญธรรมนูญ 
       
[347.012 น114ข] บริการเฉพาะตัวเล่ม 

 

นคร วัลลิภากร และ วิทวัส ออรัตนชัย

    an image  การใช้อำนาจรัฐกับสื่อสารมวลชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
       
[341.481 น114ก] Full Text

 

นิภา สืบกินร

    an image  ระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย 
       
[340.07 น623ร] Full Text

 

พินิจ ทิพย์มณี, รศ.

    an image  กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต 
        [342.084 พ685ก] Full Text

    an image  ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด 
       
[346.03 พ685ท] Full Text

    an image  การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย 
       
[344.04197 พ685ก] Full Text

    an image  วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       
[378.199 พ685ว] Full Text

    an image  แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175  
       
[346.066 พ685น] Full Text

 

พินิจ ทิพย์มณี, รศ. และ วรนุช ปัญจะวัตร

    an image  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       
[378.301 พ685ว]
Full Text

 

ภูชิต โมกขมรรคกุล

    an image  กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย 
        [343.0721 ภ653ก] Full Text

 

รัชดาภรณ์ ทองสุข

    an image  ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
        [344.01216 ร331ค] Full Text

 

อภิญญา เลื่อนฉวี, ผศ.ดร.

    an image  มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุทยานแห่งชาติ 
        Full Text

 

อัจฉรียา ชูตินันท์

    an image  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุม กลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม่ต้องขึ้นสู่ศาล เยาวชนและครอบครัว 
       
[347.013 อ514ก] Full Text

    an image  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการสอนหลายรูปแบบในวิชากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กเยาวชนและคดีครอบครัว คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       
[
378.17 อ514ก] Full Text

 

อุไรวรรณ สุโรจน์

    an image  ความต้องการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
       
[
371.384 อ858ค] Full Text