งานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, รศ.ดร.

    an image  การสกัดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรไทยจากเอกสารภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการตอบคำถามอัตโนมัติ
        [025.52 ฉ179ก] Full Text
 

ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, รศ.ดร. และ อรอุมา มูลวัตร

    an image  การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากเอกสารภาษาไทยบนเว็บบอร์ด
        [006.333 ฉ179ก] Full Text

 

ฐากร พฤกษวันประสุต และ อรวรรณ อิ่มสมบัติ

    an image  ระบบการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์
        [371.26013 ฐ162ร] Full Text

 

นัศพ์ชาณัน ชินปัญช์ธนะ, ผศ.

    an image  การจำแนกความหมายของภาพโดยใช้โครงสร้างสเกตรีตรอน 
       
[621.367 น437ก] Full Text

    an image  ระบบตรวจนับวัตถุอัตโนมัติด้วยเทมเพลตแมชชิ่งแบบนอร์มัลไลซ์คอรีเลชัน 
       
[006.68028 น437ร] Full Text

    an image  การแปลความหมายภาพด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่ 
        [006.42 น437ก] Full Text

    an image  การรู้จำท่าทางมนุษย์จากภาพส่วนบุคคลผ่านการวิเคราะห์การใช้พลังงานร่างกาย 
        [006.42 น437ก] Full Text

    an image  การแปลความหมายภาพด้วยแนวคิดพื้นฐานความสัมพันธ์ของกราฟแบบลำดับชั้น  
        [006.42 น437ก] Full Text

    an image  การจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคลด้วยข้อความเหตุการณ์กิจกรรม  
        [006.42 น437ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม

  

ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์

    an image  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ระดับผลการเรียนวิชาเลือก : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       
[006.32 ป371ก] Full Text

    an image  ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดจำลองในวิชาระบบฐานข้อมูล 
       
[005.74076 ป371ป] Full Text

 

ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้วิธีเรียนเพิ่มเติมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       
[371.334 ป619ก] Full Text

 

ภคิน สิริรัตนกิจ

    an image  การสำรวจพฤติกรรมและพัฒนาการของผู้เรียนจากการเรียนด้วยวิธีการจดเนื้อหาเพียงอย่างเดียว 
        [378.1793 ภ119ก] Full Text

 

วรภัทร ไพรีเกรง

    an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำเนื้อหาส่วนบุคคล บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับนักศึกษา กรณีศึกษา จากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        [384.535 ว233ป] Full Text

 

วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์

    an image  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการวิเคราะห์การล้มละลายของสถาบันการเงินที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
       
[332.75 ว277ก] Full Text

 

วราพร จิระพันธุ์ทอง, ผศ.ดร. (Waraporn Jirapanthong)

    an image  An Approach to Software Artefact Specification for Supporting Product Line Systems
        การสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงซอฟต์แวร์ สำหรับสนับสนุนการพัฒนากลุ่มซอฟต์แวร์แบบโปรดักต์ไลน์ 
        [005.1 W253a] Full Text

    an image  Development of Selection Model to Support Higher Education (Undergraduate Programs) Using Data Mining Technique
        การพัฒนาโมเดลเพื่อสนับสนุนการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง 
       
[378.1070285 W253d] Full Text

    an image  Comparative Study Between Software Product Line And Waterfall Process
       
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโปรดักต์ไลน์และแบบน้ำตก 
       
[005.1 W253c] Full Text

    an image  The Development of Requirements Traceability Model Supporting Web Engineering
       
การพัฒนาแบบจำลองการติดตามความต้องการเพื่อสนับสนุนวิศวกรรมเว็บ 
       
[006.76 W253d] บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

    an image  ศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
        [004.071 ว569ค] Full Text

 

วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ (Wilawan Inchamnan)

    an image  ผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ กรณีศึกษา จากนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       
[370.1523 ว719ผ] Full Text

    an image  An analysis of creative process learning in computer game activities through player experiences
       
การวิเคราะห์การเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ในกิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์   
        [370.1523 W664a] Full Text

 

สำราญ ไผ่นวล

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด 
       
[371.395 ส698ก] Full Text

 

อรอุมา มูลวัตร

    an image  การจัดการความรู้ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย 
       
[307.72 อ384ก] Full Text