งานวิจัย คณะการบัญชี

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


จงจิตต์ พิมพาลัย

    an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้บัญชีสิ่งแวดล้อม
        [657.8 จ117ป] Full Text

 

ดารณี เอื้อชนะจิต, ผศ.ดร.

    an image  การวัดความสัมฤทธิผลจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 3 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 คณะการบัญชี
        [371.33 ด422ก] Full Text

    an image  ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
        [657.9042 ด422ผ] Full Text

    an image  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
        [657.45 ด422ป] Full Text

 

นงนิภา ตุลยานนท์

    an image  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน E-Learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนตามปกติในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
       
[371.334 น138ก] Full Text

    an image  เจตคติของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
       
[657.458 น138จ] Full Text

 

นงนิภา ตุลยานนท์ และ พรรณิภา แจ้งสุวรรณ

   an image  ปัจจัยด้านการมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในวิชา AC 413 การภาษีอากรเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทียบโอน คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       
[378.195 น138ป] Full Text

 

นงนิภา ตุลยานนท์, พรรณิภา แจ้งสุวรรณ และ สุพิชา ศรีสุคนธ์

    an image  การใช้วิธีทบทวนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา ในวิชาการบัญชีภาษีอากร คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       
[378.1794 น138ก] Full Text

 

นงนิภา ตุลยานนท์, ศิริเดช คำสุพรหม และ ธีระเดช อังธีระปัญญา

    an image  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
        [657.0285 น138ป] Full Text

 

นฤมล ถนอมพงษ์ชาติ และ สุฏิกา รักประสูติ

    an image  การศึกษาการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
        [657.458 น276ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

ประดินันท์ ประดับศิลป์ และ ลักษณา เกตุเตียน

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคการสอนจำลองสถานการณ์ในการสอนวิชาการบัญชี ปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        [
378.1797 ป264ก] Full Text

    an image  จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ทำบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
        [
657.092 ป264จ] Full Text

 

ปรีเปรม นนทลีรักษ์, อรวรรณ กิจปราชญ์ และ นิภาพรรณ รวยรื่น

    an image  กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[657.84 ป472ก] Full Text 

 

พรรณิภา แจ้งสุวรรณ

    an image  การศึกษาการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
       
[657.45 พ263ก] Full Text

    an image  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
        [378.1794 พ263ก] Full Text

 

เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, ผศ.

    an image  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีที่องค์กรและผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีพึงประสงค์ 
       
[331.1251657 พ886ค] Full Text

    an image  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย 
       
[657 พ886ป] Full Text

    an image  ผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิผลของธุรกิจ SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
       
[
658.1592 พ886ผ] Full Text

    an image  ผลกระทบของความรู้ ทักษะ ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
       
[657.092 พ886ผ] Full Text

    an image  ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
        [657.092 พ886ค] Full Text

 

รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์ และ ชุตินันท์ ดิษฐ์สันเทียะ

    an image  ผลกระทบของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีที่มีผลต่อลักษณะคุณภาพกำไรและภาพลักษณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
        [
657.3 ร331ผ] Full Text

 

ลักษณา เกตุเตียน และ ประดินันท์ ประดับศิลป์

    an image  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการบัญชีขั้นสูง 
        [
378.1793 ล219ก] Full Text

 

สงกรานต์ ไกยวงษ์, ผศ.

    an image  ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทยในบริบทของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
        [657.092 ส132ป] Full Text

 

สุฏิกา รักประสูติ

    an image  การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของงบการเงินบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
        [658.1512 ส763ก] Full Text

 

สุปราณี หรรษาจักรตรี

    an image  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
        [657.092 ส825ปFull Text

 

อัมพร เที่ยงตระกูล, ผศ.

    an image  ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชีการสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคมที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 
        [
657.867 อ555ผ] Full Text

    an image  ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ใช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
        [
657.092 อ555ค] Full Text