หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2552

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  สมจิตร เปรมกมล
        [วพ333.338 ส236ป] Full Text
        ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจในการซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภค
 

ภาคนิพนธ์  

    an image  อนุกูล ปิ่นสุวรรณ
        [333.338 อ184ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองบ่อนไก่ของการเคหะแห่งชาติ

    an image  อุทัย อภิวัฒนเศรษฐ์
        [658.8342 อ821ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นมจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร