หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2551

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  เยาวลักษณ์ สมคำ
        [วพ339.4 ย547ก] Full Text
        การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในประเทศไทย  

    an image  อรอนงค์ สนธิไทย
        [วพ332.04152 อ383พ] Full Text
        พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ภาคนิพนธ์

    an image  กมลพรรณ บัวพันธุ์
        [338.06 ก136ป] Full Text
        ปัจจัยชี้นำดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

    an image  ขนิษฐา สุทธิเสวันต์
        [333.7932 ข227ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า : กรณีก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ