หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2550

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  เกษดา สุทธิรัตน์
        [วพ339.22 ก781ก] Full Text
        การวิเคราะห์สถานะหนี้สินและการกระจายหนี้สินครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย

    an image  เขมินทรา อภิภัทรวโรดม
        [วพ378.362 ข669ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ปีการศึกษา 2547-2550  

    an image  ฐานันดร จันทร์สีทอง
        [วพ332.6327 ฐ211ก] Full Text
        อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปิดตราสารทุนในประเทศไทยช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2541

    an image  ธีรวดี โชติมีชัย
        [วพ382.4533847677 ธ642อ] Full Text
        โอกาสทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

    an image  รชานนท์ เอี่ยมละออ
        [วพ336.271 ร122ก] Full Text
        การศึกษาปัจจัยกำหนดรายได้และประสิทธิภาพการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตจักรยานยนต์ของประเทศ 

    an image  วรธัช บุญประเทือง
        [วพ338.13534 ว213ก] Full Text
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตกะหล่ำปลีปลอดสารพิษกับกะหล่ำปลีกระแสหลัก ของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

    an image  วรางค์ สุภิสิงห์
        [วพ338.43633851 ว297ก] Full Text
        การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้ทรัพยากรการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย

    an image  วัชรินทร์ กือเย็น
        [วพ338.1738952 ว386ก] Full Text
        การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดแบบคงที่ของการส่งออกยางพาราไทย

    an image  อโนทัย ศรีมาลานนท์
        [วพ333.7932 อ241ก] Full Text
        การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการกำหนดราคาประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล : กรณีศึกษาโครงการลำน้ำแซบ 

    an image  อรทัย จันทร์เหล็ก
        [วพ338.133895 อ324ก] Full Text
        การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินการปลูกยางพาราทดแทนอ้อยโรงงานของโครงการปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานี 

    an image  อัจฉรา หงส์สุวรรณรวี
        [วพ388.122 อ499ก] Full Text
        การประเมินทางเศรษฐกิจของโครงการทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

 

ภาคนิพนธ์

    an image  กุศล ฐินะกุล
        [382.09593054 ก729ค] Full Text
        โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศไทยกับอินเดียก่อนและหลังเปิดเสรีการค้า

    an image  บุษบา มหัตถพงศ์
        [384.555 บ675ว] Full Text
        วิเคราะห์ปัจจัยที่กระทบต่อการลงโฆษณากรณีศึกษา : การลงโฆษณาเคเบิลทีวีเพลง

    an image  พีระชัย จรรยาพรวัฒน์
        [333.793231 พ796ก] Full Text
        การตั้งราคาอัตราค่าบริการผ่านสายระบบจำหน่าย กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 2 กับสถานีไฟฟ้าลานกระบือ

    an image  รวีวัฒน์ รัตนา
        [330.015195 ร169ว] Full Text
        วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ภาษีอากรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

    an image  วิสุทธิ์ ก้องวิริยะกุล
        [332.12 ว794ก] Full Text
        การศึกษาปัจจัยทางการเงินที่กำหนดรายได้ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

    an image  ศิริวรรณ ปรีชา
        [338.1738952 ศ486ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

    an image  สุปิติ สำแดง
        [332.632 ส825ก] Full Text
        การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน