หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2549

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กองเงิน สุทธิพิทักษ์
        [วพ338.4791 ก345ก] Full Text
        การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

    an image  คมวิทย์ ศิริธร
        [วพ658.8343 ค151ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการของลูกค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน 

    an image  จิตติมา ราชพงศ์
        [วพ331.124 จ425ก] Full Text
        การวิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงานภายใต้โครงการประกันสังคม : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    an image  ณัฐรินทร์ เพ็ชรโยธิน
        [วพ338.47641875 ณ351ก] Full Text
        การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลมในประเทศไทย 

    an image  ประพาฬรัตน์ พูลทรัพย์
        [วพ332.7 ป325ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระของสินเชื่อสวัสดิการ : กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค 3 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการติวานนท์ 

    an image  มงกุฏ หาญโยธี
        [วพ332.67208 ม113ก] Full Text
        การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  รังสรรค์ คติการ
        [วพ382.09593094 ร314ก] Full Text
        การวิเคราะห์เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

    an image  รัฐกาญจน์ เกิดมั่น
        [วพ338.4566361 ร352ก] Full Text
        การวิเคราะห์ทางการเงินโครงการลงทุนผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง 

    an image  วริณสิรี รอดอยู่
        [วพ336.363 ว327กFull Text
        การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมาชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา ผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

    an image  สมอนงค์ ตั้งกิตติพงษ์
        [วพ338.456364 ส289กFull Text
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนแบบเปิดและแบบปิด กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี

    an image  อัศจรรย์ วงษ์แก้ว
        [วพ384.6 อ574ท] Full Text
        ทัศนคติต่อระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 

ภาคนิพนธ์ 

    an image  กมลพรรณ เผ่าพงษ์
        [วพ336.242 ก136ก] Full Text
        การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อที่มีต่อภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : พ.ศ.2529-2549

    an image  จารุวรรณ เหลือล้น
        [382.456649353 จ337ผ] Full Text
        ผลกระทบของโรคไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยไปยังตลาดหลักในยุโรปและเอเชีย ปี 2545-2548

    an image  จิรดา จิรธนวิชัย
        [658.87 จ492ก] Full Text
        การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า

    an image  ชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร
        [332.1702854678 ช136พ] Full Text
        พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    an image  โชติมา ธนานิธิศักดิ์
        [วพ332.45 ช827ก] Full Text
        การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของตลาดส่งออก กรณีศึกษา : บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

    an image  พิศนุ ม่วงโสภา
        [658.8342 พ745ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสุกรแม่พันธุ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

    an image  รัตนา พลอิสริยะกุล
        [338.456281 ร375ก] Full Text
        การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการน้ำประปาดื่มได้กรณีศึกษาพื้นที่สำนักงานประปาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

    an image  สุรพันธ์ วงศ์พันธ์
        [วพ332.1 ส852ก] Full Text
        การปรับปรุงวิธีกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินในประเทศไทย 

    an image  อาทิตย์ ศรีมงคลพิทักษ์
        [332.32 อ621ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร