หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2548

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  คงขวัญ ศิลา
        [วพ338.4773927 ค112ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาศักยภาพในการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยช่วงก่อนและหลังเกิด วิกฤตเศรษฐกิจโดยใช้วิธี "ส่วนแบ่งตลาดคงที่" 

    an image  ชนานาถ ศรีเบญจพลางกูร
        [วพ338.476882 ช149ค] Full Text
        ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

    an image  ชุลีกร เสมาชัย
        [วพ338.476281 ช637ก] Full Text
        ารวิเคราะห์อุปสงค์ของน้ำประปาประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา : การประปานครหลวง

    an image  ตวงทิพย์รัตน์ เถื่อนศิริ
        [วพ658.8342 ต214พ] Full Text
        พฤติกรรมการบริโภคของข้าราชการตำรวจสายงานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    an image  ธนัทพงศ์ ปราโมทย์
        [วพ338.5 ธ212ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าวงรอบปิด 

    an image  นฤทธิ์ ไชยประพันธ์
        [วพ338.456783 น272ก] Full Text
        การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการส่งออกถุงมือยางของไทย  

    an image  ประทานพร สังข์นุกูล
        [วพ338.4791 ป275ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวกรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย 

    an image  ผาณิตา ดุษฎีวนิช
        [วพ338.06 ผ342ก] Full Text
        การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของประเทศไทย

    an image  พรพิมล ศรีประเสริฐรัฐ
        [วพ338.5 พ249ผ] Full Text
        ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันต่อต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรของไทย  
 

    an image  มทียา เลิศไกร
        [วพ338.4791 ม141ก] Full Text
        การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชะอำ-หัวหิน  

    an image  วราภรณ์ สันติชัยกูล
        [วพ381.33 ว321วFull Text 
        วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค : กรณีศึกษาศูนย์บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ Bug 1113

    an image  ศิริเพ็ญ น้าสกุล
        [วพ332.04209593 ศ466ป] Full Text 
        ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสุทธิของไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  

    an image  สว่างจิต พุ่มมณีกร
        [วพ332.642 ส419ว] Full Text
        วิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2547

    an image  สุวรรณี เพียเอีย
        [วพ332.0415 ส875ก] Full Text
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

    an image  อทิตา เอกกฤตกัณฑ์
        [วพ339.48643 อ143ก] Full Text
        การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อบ้านจัดสรรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดนนทบุรี  

    an image  อรพิน ทองพิสิฐสมบัติ
        [วพ338.45636085 อ334ว] Full Text
        วิเคราะห์โครงสร้างตลาดของอาหารไก่เนื้อและอาหารสุกรในระหว่างวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก 
 

ภาคนิพนธ์

    an image  ณรายุ พิทยาปรีชานนท์
        [338.6041 ณ252ก] Full Text
        การศึกษาปัจจัยกระทบต่อการส่งเสริมพาณิชยนาวีไทย

    an image  ศรายุธ แก้วสินธุ์
        [334 ศ167ว] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        วิธีประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวคิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด